Skip to content

Ynghylch Ystadegau ac Ymchwil

Arolygon

Mae arolygon yn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisi drwy ddarganfod materion, siapio'r camau a gymerwn, a monitro newidiadau dros amser.

Mae'n hanfodol i Lywodraeth Cymru i gynnal arolygon o'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau cyhoeddus eraill. Yn aml nid oes ffordd arall ymarferol, fforddiadwy, a dibynadwy o gasglu’r wybodaeth hon.

Fframwaith Strategol ar gyfer Arolygon Llywodraeth Cymru

Mae'r strategaeth hon yn ein helpu i wella'r ffordd yr ydym yn cynnal arolygon ac yn rheoli ein prosesau arolygu ac yn ein helpu i sicrhau bod y wybodaeth sydd ei hangen yn cael ei gasglu yn y ffordd gorau a fwyaf cost-effeithiol.

Cymeradwyo arolygon

Rydym yn gweithio i wneud yn siŵr nad yw'r baich o gwblhau arolygon yn ormodol ar gyfer busnesau, sefydliadau na aelodau o'r cyhoedd. Er mwyn sicrhau hyn, cyn fod arolwg yn cael mynd yn ei flaen rydym yn ystyried y baich o’i gwblhau yn erbyn y manteision o gael y canlyniadau. Rydym yn gwneud yn siŵr bod y ffordd y mae'r arolwg yn cael ei gynllunio a'i gynnal yn cadw’r baich mor isel â phosibl.

Dylai pob arolwg a gynhaliwyd gan (neu ar ran) Llywodraeth Cymru neu rhai sefydliadau sy'n gysylltiedig â’r Llywodraeth, megis Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, fynd drwy'r Broses o Gynghori ar Arolygon a’u Cymeradwyo

Os ydych yn bwriadu cynnal arolwg ac yn ansicr a oes angen cymeradwyaeth arolwg arno chi darllenwch y canllawiau isod.

Os ydych yn gwybod bod angen cymeradwyaeth arolwg arno chi, cwblhewch y ffurflen isod, a'i hanfon at cyngor-arolygon@llyw.cymru.

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth am rôl y Gwasanaeth Llywodraeth Cymru o Gynghori ar Arolygon a’u Cymeradwyo ewch i dudalen we y Office for National Statistics Survey Control and Compliance Unit (dolen allanol) (Saesneg yn unig).

I gael gwybodaeth am yr arolygon a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ac i gael cyngor am gynnal arolygon neu’r broses gymeradwyo, cysylltwch â cyngor-arolygon@llyw.cymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu