Skip to content

Ynghylch Ystadegau ac Ymchwil

Ystadegau ac Ymchwil yw'r brif ffynhonnell annibynnol o ran cyhoeddi ystadegau swyddogol cyfredol a hanesyddol, ac ymchwil gymdeithasol ac economaidd sy'n ymwneud â Chymru.

Ystadegau

Mae ein holl ystadegau yn unol â'r safonau a gaiff eu diffinio gan UK Statistics Authority (dolen allanol), corff annibynnol sy'n gweithredu hyd braich o'r llywodraeth fel adran anweinidogol.

Mae ein holl ddatganiadau ystadegol yn cael eu diffinio'n Ystadegau Swyddogol gan Statistics and Registration Service Act, 2007 Ddeddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007 (dolen allanol). Maent yn cael eu cynhyrchu yn unol ag egwyddorion y Code of Practice for Statistics (dolen allanol).

Bydd ystadegau sy'n cael eu hasesu i fod yn unol â'r cod ac sydd wedi'u cymeradwyo gan Awdurdod Ystadegau'r DU yn cael eu dynodi'n Ystadegau Gwladol hefyd.

Ymchwil gymdeithasol

Mae ymchwil gymdeithasol yn cynnig tystiolaeth o ansawdd uchel ar faterion, prosesau a chanlyniadau cymdeithasol, er mwyn darparu gwybodaeth a fydd yn sail i ddatblygu a chyflawni polisi. Mae hefyd yn rhoi gwybod i ni am yr hyn y mae pobl yn ei feddwl am y materion hynny, ac yn ein helpu i ddeall yr hyn sy'n digwydd fel canlyniad.

Mae ein hymchwilwyr cymdeithasol yn rhwym wrth Government Social Research Code (dolen allanol).

Egwyddorion ar gyfer gwaith ymchwil a gwerthuso

  • Rhoi ystyriaeth gynnar i waith gwerthuso - bydd polisïau a rhaglenni newydd yn ystyried anghenion gwaith gwerthuso o'r cychwyn cyntaf.
  • Cynllunio gwaith ymchwil a gwerthuso yn effeithiol - bydd y broses fewnol o gynllunio am dystiolaeth yn canolbwyntio ar gynnig tystiolaeth i gefnogi blaenoriaethau strategol y Llywodraeth. Bydd Cynllun Tystiolaeth blynyddol yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn.
  • Cyhoeddi ymchwil - byddwn yn cyhoeddi gwaith ymchwil yn unol â Government Social Research publication protocol (dolen allanol).
  • Gweithredu ar ymchwil - byddwn yn paratoi ymatebion posibl i argymhellion pob gwerthusiad ar gyfer y Gweinidogion.
  • Gwerth am arian - byddwn yn cynnwys dadansoddiad manwl o werth am arian yn y gwerthusiad pan fo hynny'n bosibl.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu