Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2019
 • Data ar hunaniaeth rywiol yn cael ei lunio gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar sail yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r bwletin hwn yn cynnwys y prif ffigurau ar gyfer Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Chwefror 2019
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Nod y rhaglen Cymraeg i Blant yw cynyddu nifer y plant sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Chwefror 2019
 • Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar amcangyfrif y bobl sy’n cysgu ar y stryd dros gyfnod o ddwy wythnos, a’r nifer o bobl a welwyd yn cysgu ar y stryd.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Chwefror 2019
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i alluogi’r sector addysg bellach i ymateb i fylchau o ran sgiliau lefel uwch, penodol i swyddi, a datblygu darpariaeth i fynd i’r afael â hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Cynhaliwyd yr asesiad yng nghyd-destun rhoi Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ar waith.
  Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2018
 • Mae’r gwerthusiad wedi amlygu nifer o fanteision a heriau sydd ynghlwm wrth ddatblygu, cyflwyno a defnyddio’r Cynnig.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu