Skip to content
 • Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi nodweddion demograffig cynghorwyr etholedig ac ymgeiswyr sydd heb eu hethol, gan ganolbwyntio'n benodol ar amrywiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Mai 2018
 • Mae data am absenoldeb disgyblion sy’n absennol yn gyson a phob disgybl oedran ysgol gorfodol (5-15) mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
 • Data ar hunaniaeth rywiol yn cael ei lunio gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar sail yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r bwletin hwn yn cynnwys y prif ffigurau ar gyfer Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2018
 • Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth yn ôl rhyw, ethnigrwydd, Saesneg fel iaith ychwanegol, anghenion addysgol arbennig, absenoldeb a mis geni.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Data blynyddol yn cyflwyno gwybodaeth am bersonél, cydraddoldeb ac amrywiaeth , iechyd a diogelwch, gweithgareddau gweithredol ac ymweliadau diogelwch tân.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data a gasglwyd o'r Cyfrifiad Lefel Disgyblion Ysgolion Blynyddol, gyda gwybodaeth ychwanegol ar yr ysgolion a'u hathrawon a staff cymorth.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
 • Ei nod yw darparu ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr a dibynadwy ar y dystiolaeth sydd ar gael ar ddeilliannau ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Ebrill 2017
 • Mae’r gwerthusiad hwn yn ystyried llwyddiant cyffredinol y rhaglen beilot wrth baratoi'r cyfranogwyr i wneud ceisiadau llwyddiannus i fyrddau.
  Dyddiad rhyddhau: 16 Tachwedd 2016
 • Cyfrif cyfnodol swyddogol o’r boblogaeth yw Cyfrifiad, sy’n cynnwys gwybodaeth ddemograffig gyffredinol.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Hydref 2015
 • Nod yr ymchwil oedd nodi beth sy'n gweithio mewn ymgysylltu teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr mewn addysg gyda penodol yn canolbwyntio ar gyrhaeddiad, presenoldeb, pontio a chadw.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Tachwedd 2014
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu