Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addo gweithredu ynghylch Tai Amlfeddiannaeth

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant heddiw wedi croesawu adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd yn edrych ar effaith Tai Amlfeddiannaeth ar gymunedau.
Dydd Mawrth 05 Mai 2015

Mae Tai Amlfeddiannaeth yn gwneud cyfraniad pwysig i’r sector rhentu preifat drwy ddiwallu anghenion grwpiau penodol a darparu llety i unigolion sy’n methu fforddio prynu eiddo neu rentu llety mwy.

Gall ardaloedd â nifer fawr o dai amlfeddiannaeth weld newidiadau sylweddol i ddynameg y gymuned wrth i seilwaith cymunedol y gymdogaeth newid. Mae’r adroddiad hwn, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn edrych ar natur y problemau sy’n cael eu hachosi ac yn awgrymu atebion posibl.

Dywedodd y Gweinidog,

“Rwy’n ymwybodol o’r pryderon sy’n gallu codi os oes llawer o dai amlfeddiannaeth yn ein cymunedau, a dyna pam rwy’n teimlo ei bod yn bwysig edrych yn ddyfnach ar y mater.

“Mae’r adroddiad yn dangos yn glir bod angen gweithredu i sicrhau ein bod yn cadw hyder trigolion mewn ardaloedd lle mae nifer fawr o dai amlfeddiannaeth, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod yn diogelu hawliau’r bobl sy’n byw ynddynt.”

Comisiynwyd yr adroddiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, sydd â chyfrifoldeb dros y system gynllunio, ac fe wnaed y gwaith gan dîm profiadol o gwmni Opinion Research Services (ORS), mewn cydweithrediad â Lavender and Wilson. Edrychwyd ar grynodiad tai amlfeddiannaeth yng Nghymru ac unrhyw faterion cysylltiedig.

Hefyd edrychwyd ar y ddeddfwriaeth bresennol ac ystyriwyd arferion da yng Nghymru ac mewn awdurdodau lleol eraill. Gwnaed argymhellion mewn perthynas ag arferion awdurdodau lleol a newidiadau posibl i’r fframwaith rheoleiddio.

Dywedodd y Gweinidog,

“Hoffwn ddiolch i awduron yr adroddiad am eu gwaith caled, ac i’r grŵp llywio am eu cyfraniad. Byddaf yn ystyried yr argymhellion yn fanylach ac yn edrych i weld sut y gallwn eu defnyddio i wella’n cymunedau. Mae rhai awgrymiadau diddorol am ffyrdd o gyfyngu ar yr effeithiau negyddol mewn ardaloedd lle mae nifer o dai amlfeddiannaeth.

Byddaf yn gweithio gyda’m cydweithwyr yn y Cabinet i ystyried yr holl argymhellion. Yn y cyfamser byddaf yn ceisio datblygu’r argymhellion sy’n syrthio o fewn fy mhortffolio, yn arbennig yn ymwneud â’r system gynllunio, er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu hawliau pobl sy’n rhentu, gan gefnogi a diogelu ein cymunedau.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Adolygiad o Dai Amlfeddiannaeth (HMOs) – Adroddiad canfyddiadau

Tagiau

Cynllunio 05 Mai 2015 Diogelwch cymunedol Tai Programme for Government - Homes Programme for Government - Rural Communities Programme for Government - Safer Communities Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i