Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio proses ymgynghori i holi am safbwyntiau yn dilyn adolygiad o anableddau a byw'n annibynnol yng Nghymru.
 
21 Hydref 2018
Bydd grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector yn cael cymorth gan Lywodraeth Cymru wrth baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r UE.
 
16 Hydref 2018
Gall Parc Rhanbarthol newydd y Cymoedd gael yr un effaith â Llwybr Arfordir Cymru o ran denu ymwelwyr i Gymru a gwella llesiant cymunedau.
 
03 Hydref 2018
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu bwrw ymlaen â'r cynllun gyda dau grant i gefnogi pobl agored i niwed yng Nghymru.
 
02 Hydref 2018
Mae’r Gweinidog Plant, Huw Irranca-Davies, wedi ymweld â meithrinfa ar Ynys Môn i weld sut mae plant a’u rhieni yn elwa ar y Cynnig Gofal Plant.
 
27 Medi 2018
Bydd meithrinfeydd dydd ar gyfer plant yng Nghymru yn cael eu rhyddhau rhag talu ardrethi annomestig o fis Ebrill 2019, yn ôl cyhoeddiad gan Weinidogion heddiw
 
26 Medi 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant, fod dros 3,300 o blant wedi elwa ar gynnig gofal plant arloesol Llywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun.
 
18 Medi 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies wedi tynnu sylw at rôl canol trefi wrth hybu economïau lleol, yn ystod ymweliad â Stryd Fawr Rhymni.
 
10 Awst 2018
Yr wythnos hon, aeth Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, i'r Ffindir i ddysgu am sut mae'r wlad yn gofalu am blant a theuluoedd ac yn darparu gofal cymdeithasol.
 
06 Awst 2018
Bydd bwriad Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar gosb gorfforol i blant yng Nghymru yn helpu i gyflawni’r nod o ddiogelu eu hawliau, yn ôl ymgynghoriad a gynhaliwyd.
 
04 Awst 2018
Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn galw am system gyfiawnder decach a mwy effeithiol, wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer anghenion Cymru, wrth iddo annerch cynulleidfa yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
01 Awst 2018
Mae'r Gweinidog Plant yn herio rhieni a phlant yng Nghymru benbaladr i dreulio Diwrnod Chwarae yn yr awyr agored ac ymarfer eu cyrff wrth chwarae yn hytrach nag aros dan do.
 
26 Gorffennaf 2018
Mae Yasmin Khan wedi bod yn siarad am yr uchelgais o sicrhau mai Cymru yw’r wlad ddiogelaf i fenywod yn Ewrop gyfan.
 
25 Gorffennaf 2018
Aeth y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies, heddiw i weld rhaglenni sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i blant yn Wrecsam.
 
24 Gorffennaf 2018
Heddiw, roedd Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant Llywodraeth Cymru, yn y Drenewydd i ymweld â chanolfan newydd y dref i deuluoedd sy'n cynnig gwasanaethau integredig.
 
20 Gorffennaf 2018
Ddoe, aeth Julie James, Arweinydd y Tŷ i ymweld ag un o’r prosiectau peilot sy’n datblygu’r rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref.
 
17 Gorffennaf 2018
"Er mwyn cadw pobl yn ddiogel rhag tân, mae'n rhaid inni deall ac ymateb i'r newidiadau i'r risgiau sy'n gallu achosi tân, yn enwedig yn y cartref."
 
13 Gorffennaf 2018
Mae lleoliadau gofal plant newydd yn mynd i gael eu datblygu ledled Cymru fel rhan o fuddsoddiad gwerth £60m gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddarparu ei chynnig gofal plant arloesol.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae nifer y rhieni â phlant ifanc yng Nghymru sydd wedi dweud eu bod yn smacio eu plant wedi lleihau'n sylweddol, yn ôl gwaith ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau i rybuddio am effaith Credyd Cynhwysol ar rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2018
Ll M M I G S S
<< Med    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i