Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Mai 2018
Mae prosiect sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, i roi profiad i bobl ddi-waith er mwyn dechrau gyrfa yn y sector gofal plant, wedi'i ganmol gan Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant.
 
04 Mai 2018
Rhoddir mwy na £844,000 i Undebau Credyd ledled Cymru dros gyfnod o ddwy flynedd ar gyfer prosiectau i helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi'n ariannol.
 
26 Ebrill 2018
Mae’r Tasglu Cymoedd yn ystyried rhoi mwy o fynediad i Wi-Fi’r sector cyhoeddus i bobl sy’n byw yn y Cymoedd a chreu ap trafnidiaeth gymunedol i gleifion y GIG, sy’n debyg i Uber.
 
25 Ebrill 2018
Mae ffilm yr ymgyrch yn annog pawb i helpu rhywun y maen nhw'n pryderu yn eu cylch ac yn eu cyfeirio at linell gymorth a gwefan Byw Heb Ofn.
 
25 Ebrill 2018
Mae Julie James a Rebecca Evans wedi dweud eu barn am yr effaith ddinistriol mae polisïau diwygio treth a lles Llywodraeth y DU yn ei chael ar bobl fregus yng Nghymru.
 
17 Ebrill 2018
Yn ôl adroddiad newydd gan gorff gwarchod cydraddoldebau'r DU, bydd polisïau trethu a diwygio lles Llywodraeth y DU yn gwthio 50,000 yn rhagor o blant i dlodi yng Nghymru.
 
12 Ebrill 2018
Alun Davies yn rhoi bron i £1.5m o bunnoedd i helpu Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru i gynyddu eu hymdrechion i atal tanau.
 
11 Ebrill 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, bod rhagor o ardaloedd ledled Cymru ar fin cymryd rhan yng nghynllun peilot Llywodraeth Cymru, sef y cynnig gofal plant, sy'n torri tir newydd.
 
11 Ebrill 2018
Mae Huw Irranca-Davies, wedi cyhoeddi fod ynghorau ledled Cymru wedi cael £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru i ehangu a gwella cyfleoedd chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc ar hyd a lled y wlad.
 
10 Ebrill 2018
Mae dros £150,000 wedi'i neilltuo i brosiectau arloesol sy'n dathlu menywod yng Nghymru, i addysgu ac i gefnogi cyfraniad at fywyd cyhoeddus.
 
03 Ebrill 2018
Mae Julie James AC wedi ysgrifennu at bob Imam yng Nghymru i ddatgan neges o gefnogaeth.
 
29 Mawrth 2018
Alun Davies wedi ymweld â dau ranbarth Ewropeaidd sydd wedi llwyddo i fanteisio ar eu treftadaeth naturiol er lles yr economi, y gymdeithas a'r amgylchedd.
 
29 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i leisio'u barn am y cynlluniau i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru, cyn i'r ymgynghoriad ddod i ben ddydd Llun 2 Ebrill 2018.
 
23 Mawrth 2018
Defnyddir yr arian i wella cyfleusterau toiledau yn ein hysgolion ac i helpu i fynd i’r afael â thlodi misglwyf yn ein cymunedau
 
20 Mawrth 2018
Heddiw mae Cwnsler Cyffredinol Cymru, Jeremy Miles AC, yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Bil Deddfwriaeth Cymru (Drafft), a fydd yn para am 12 wythnos.
 
19 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru ar fin lansio ymgynghoriad eang â phlant a phobl ifanc i sicrhau eu bod yn cael cyfle i ddweud eu dweud am broses Brexit
 
19 Mawrth 2018
Bu’r Gweinidog Plant yn cwrdd â grŵp o blant yn Abertawe heddiw i gael eu barn ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.
 
14 Mawrth 2018
Mae cosbi plant yn gorfforol yn aneffeithiol, yn perthyn i’r oes a fu, ac mae’n mynd yn erbyn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi’r dechrau gorau posib i blant.
 
08 Mawrth 2018
Mae Julie James yn cyhoeddi ei bwriad i geisio barn goroeswyr camdriniaeth fel rhan o Fframwaith Cenedlaethol i Ymgysylltu â Goroeswyr sy'n cael ei ddatblygu.
 
06 Mawrth 2018
Ei nod yw sicrhau canlyniadau cadarnhaol nid yn unig i’r troseddwyr eu hunain, ond hefyd i’r rhai y mae risg iddynt droseddu, ynghyd â’u teuluoedd a’n cymunedau.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i