Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
10 Rhagfyr 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £2m ar gael i awdurdodau lleol i'w helpu i ddarparu cyfleoedd chwarae i blant eu hardal yn ôl y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies.
 
07 Rhagfyr 2018
Mae'r Gweinidog dros Blant wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn neilltuo mwy na £670,000 i sicrhau bod plant ag anghenion addysgol arbennig yn gallu manteisio ar y Cynnig Gofal Plant.
 
07 Rhagfyr 2018
Mae safonau newydd wedi cael eu pennu i wella’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer unigolion sy’n cyflawni trais yn erbyn menywod cam-drin domestig.
 
05 Rhagfyr 2018
Heddiw, bydd canllawiau newydd a syml yn cael eu lansio i helpu mwy o fusnesau yng Nghymru i gyflogi cyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog.
 
30 Tachwedd 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhellion a wnaed gan Gomisiynydd Plant Cymru i wella rhagor ar wasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc.
 
27 Tachwedd 2018
Mae chwech parc a safle treftadaeth yn y Cymoedd i’w henwi fel y Pyrth Darganfod cyntaf, ac fe fyddant yn rhannu buddsoddiad gwerth £7 miliwn fel rhan o'r gwaith i greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd
 
23 Tachwedd 2018
Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru o fudd i deuluoedd incwm isel trwy roi rhagor o arian yn ôl yn eu pocedi a’u galluogi i fanteisio ar fwy o gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant.
 
21 Tachwedd 2018
Mae plant a phobl ifanc yn teimlo’n rhwystredig nad ydynt wedi cael dweud eu dweud ynghylch ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd.
 
14 Tachwedd 2018
Mae Alun Davies wedi croesawu'r strategaeth gyntaf erioed ar draws y DU ar gyfer cyn-filwyr, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher, 14 Tachwedd).
 
08 Tachwedd 2018
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, ba brosiectau cymunedol fydd yn elwa ar y 2m sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru dros y ddwy flynedd nesaf.  
 
06 Tachwedd 2018
Heddiw, bydd Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yn cyhoeddi rhagor o gymorth i gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru.
 
01 Tachwedd 2018
Alun Davies, wedi croesawu’r hwb o £25m i Gymoedd y De, gan ddweud y gallai hyn fod yn fodd i drawsnewid cymunedau am flynyddoedd lawer
 
29 Hydref 2018
“Nid yw trefniadau cyfiawnder Cymru yn addas i’r diben” yw neges y Cwnsler Cyffredinol mewn digwyddiad Cymdeithas y Cyfreithwyr
 
24 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru’n galw i bobl o bob cwr o Gymru rannu eu profiadau ynghylch arferion gwaith teg ac i helpu llywio dyfodol tecach i bawb.
 
24 Hydref 2018
Rhianta cadarnhaol yw'r ffordd fwyaf effeithiol o reoli ymddygiad anodd a helpu rhieni i ddatblygu perthynas dda gyda'u plant - dyma neges ymgyrch sy'n cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru heddiw.
 
22 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio proses ymgynghori i holi am safbwyntiau yn dilyn adolygiad o anableddau a byw'n annibynnol yng Nghymru.
 
21 Hydref 2018
Bydd grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector yn cael cymorth gan Lywodraeth Cymru wrth baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r UE.
 
16 Hydref 2018
Gall Parc Rhanbarthol newydd y Cymoedd gael yr un effaith â Llwybr Arfordir Cymru o ran denu ymwelwyr i Gymru a gwella llesiant cymunedau.
 
03 Hydref 2018
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu bwrw ymlaen â'r cynllun gyda dau grant i gefnogi pobl agored i niwed yng Nghymru.
 
02 Hydref 2018
Mae’r Gweinidog Plant, Huw Irranca-Davies, wedi ymweld â meithrinfa ar Ynys Môn i weld sut mae plant a’u rhieni yn elwa ar y Cynnig Gofal Plant.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i