Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prosiect o Gymru i gefnogi ysgolion yn Uganda i oresgyn stigma iechyd atgenhedlol rhywiol

Bydd 40 ysgol gynradd a 3 chlinig iechyd yn ardal Kumi yn Uganda yn cael eu cefnogi gan Teams 4U, i ddatblygu cwricwlwm Addysg Iechyd Mislifol a Rhywiol sy’n briodol yn ddiwylliannol ac o ran oedran.
Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

Mae Teams4U, mudiad o Gymru, wedi sicrhau Grant Aml-flwyddyn Cymru o Blaid Affrica i hwyluso’r prosiect gan ddefnyddio dull hyfforddi cymar i gymar, er mwyn adeiladu ar waith blaenorol yn yr ardal.

Bydd athrawon a nyrsys o Gymru yn ymweld â’r ysgolion ddwywaith y tymor i ddatblygu cynlluniau gwers a dulliau dysgu. Bydd rhieni yn cymryd rhan yn ogystal, a bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal â Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon.

Bydd sefydlu cwricwlwm Iechyd Rhyw yn helpu i herio stigma ynghylch mislif, yn cynyddu addysg ar iechyd mislifol ac iechyd atgenhedlol rhywiol ac yn creu cysylltiadau gwell rhwng ysgolion a’u clinigau iechyd lleol. Bydd hefyd yn helpu i fynd i’r afael ag absenoldeb o ysgolion oherwydd iechyd mislifol. Gan hyrwyddo mynediad at wasanaethau iechyd, mae’r prosiect yn gobeithio bod o fudd i tua 18,000 o blant.

Mae’r prosiect yn un amserol wedi i Lywodraeth Uganda ddatblygu’r Fframwaith Addysg Rhyw cyntaf ym mis Mai 2018. Bydd gwirfoddolwyr Teams 4U yn cynnal seminar deuddydd i 100 o athrawon o’r ysgolion dan sylw ynglŷn â Fframwaith Addysg Rhyw Uganda a sut i’w roi ar waith yn yr ystafell ddosbarth a’r cwricwlwm ysgol.

Yng Nghymru, bydd Teams4U yn hwyluso rôl ran amser newydd i weithio gydag ysgolion, colegau a Phrifysgolion yng Nghymru i ddatblygu cysylltiadau ysgolion a chyfrannu arbenigedd ac amser gwirfoddoli at y prosiect. Ymysg y targedau y mae cydweithio ag o leiaf 20 ysgol gynradd, gan gyfrannu at addysg dinasyddiaeth fyd-eang oddeutu 600 o ddisgyblion yng Ngogledd Cymru.

Mae’r cynllun grant, a weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), yn rhoi'r cyfle i grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru gael at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach sy’n cael effaith gadarnhaol yn Affrica a gartref yng Nghymru.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol:

“Mae ein rhaglen grantiau Cymru o Blaid Affrica yn trawsnewid bywydau degau o filoedd o bobl ym mhob rhan o'r cyfandir hardd ac amrywiol hwnnw bob blwyddyn. Amcangyfrifir y bydd 18,000 o blant yn elwa ar grant Teams 4U – nifer enfawr o blant a fydd yn oedolion cyn hir ac a fydd yn gallu gwneud dewisiadau mwy gwybodus, wedi'u haddysgu'n well ac yn fwy iach, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

“Mae'n bwysig ein bod ni'n cydnabod y manteision cydfuddiannol sy'n deillio o gefnogi prosiectau dramor, ac rwy'n annog grwpiau a sefydliadau o bob rhan o'r wlad i wneud cais am gyllid, fel eu bod nhw hefyd yn gallu gwneud lles i fywydau pobl yma ac yn Affrica – mae cymorth o Gymru, yn y gorffennol ac ar gyfer y dyfodol, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.”

Bydd rownd nesaf prif grantiau Cymru o Blaid Affrica yn agor i geisiadau rhwng £5,000 a £15,000 yng ngwanwyn 2019.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 22 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i