Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog am gynyddu cyllid i Gymru drwy brosiectau cydweithredol

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt yn siarad gydag arweinwyr ym Mrwsel am uchelgais Cymru i gynyddu gwerth buddsoddiadau’r Undeb Ewropeaidd drwy brosiectau cydweithredol gyda rhanbarthau eraill o’r UE er mwyn helpu i roi hwb i economi.
Dydd Gwener 02 Hydref 2015

Wrth lansio cynllun gweithredu rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Cymru, bydd y Gweinidog yn tynnu sylw at y cyfleoedd i sefydliadau a busnesau gydweithio drwy raglenni ariannu Ewropeaidd 2014-2020 i roi sylw i heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.

Mae Cymru’n cymryd rhan mewn pum rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, a elwir hefyd yn Interreg, gan gynnwys rhaglen Iwerddon Cymru a lansiwyd gan y Gweinidog ym mis Mawrth eleni. Yn ystod 2007-2013, bu partneriaid o Gymru yn rhan o 94 prosiect gyda Chymru’n manteisio ar €43 miliwn o arian Ewropeaidd. Y nod yw cynyddu gwerth buddsoddiadau’r rhaglenni i Gymru i €60m – cynnydd o 40%.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae prif raglenni’r Undeb Ewropeaidd i gefnogi cydweithredu rhwng partneriaid ar draws ffiniau cenedlaethol a rhanbarthol wedi paratoi’r ffordd ar gyfer nifer o bartneriaethau cynhyrchiol dros y blynyddoedd.

“Gan edrych i’r dyfodol, rydyn ni wedi ymrwymo i gryfhau’r berthynas rhwng rhanbarthau gan adeiladu ar bartneriaethau a rhwydweithiau i weld mwy o waith ar y cyd er mwyn cael y manteision mwyaf posibl i’n rhanbarth. Mae’r ffynhonnell hon o gyllid yn ychwanegol at y Cronfeydd Strwythurol y mae Cymru’n eu derbyn, ac yn rhoi nifer o gyfleoedd ar gyfer prosiectau ar y cyd gyda’n cyfeillion Ewropeaidd. Mae’n dangos unwaith eto mor hanfodol yw hi i’r Deyrnas Unedig fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd er mwyn sicrhau swyddi a thwf cynaliadwy yng Nghymru.”

Cynhaliwyd dathliadau i nodi 25 mlwyddiant Interreg yn ddiweddar ar draws Ewrop.

Un prosiect a gefnogwyd drwy raglenni 2007–2013 oedd y cynllun Energetic Algae (EnAlgae).

Prifysgol Abertawe oedd yn arwain y prosiect trawswladol, pedair blynedd hwn, ac fe gafodd ei ariannu gan raglen INTERREG IVB Gogledd-orllewin Ewrop, gan ddenu £0.75m i economi Cymru drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Daeth y fenter strategol hon ag arbenigwyr o bob cwr o Ewrop ynghyd i ddatblygu’r potensial o ddefnyddio algâu fel ffynhonnell ynni cynaliadwy. Y nod oedd gostwng allyriadau CO2 a dibyniaeth ar ffynonellau ynni anghynaliadwy yng Ngogledd-orllewin Ewrop drwy ddatblygu ynni o algâu fel ffynhonnell ynni adnewyddadwy.

Cafwyd yr adnodd hwn drwy dyfu micro algâu gan ddefnyddio dŵr gwastraff ac allyriadau CO2.

Dywedodd Dr Alla Silkina, Swyddog Ymchwil Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe:

“Roedd y cynllun peilot yn cynnig cyfle i ni weithio gydag arbenigwyr o wyth aelod-wladwriaeth o’r UE i ddangos ffyrdd dyfeisgar o ddefnyddio algâu i gynhyrchu bio-ynni, a chynnyrch a gwasanaethau eraill ar ben hynny; er enghraifft, mae modd defnyddio algâu fel ffynhonnell fwyd, mewn cynhyrchion fferyllol ac yn y diwydiant harddwch.

“Drwy gydweithio dan EnAlgae, roedd modd i ni gyflymu datblygiad mentrau technolegol i dyfu algâu gan ddefnyddio dŵr gwastraff llawn maethion a CO2  o ddiwydiannau lleol.”

Mae gallu algâu i amsugno lefelau uchel o CO2 yn golygu bod prosiect EnAlgae yn fanteisiol iawn i ddiwydiannau lleol fel Tata Steel a Dŵr Cymru, gan leihau eu hallyriadau. Dan brosiect ymchwil arall gyda chefnogaeth yr UE, ACCOMPLISH, gosodwyd llwyfannau o dyfiant algâu i ddal CO2 a nwyon eraill o ffwrnais golosg Tata Steel ym Mhort Talbot. Defnyddiodd y cynllun EnAlgae y llwyfannau hyn i gynnal eu gwaith ymchwil.

Un o’r prif ganlyniadau oedd dangosfwrdd y prosiect – pecyn TGCh – sy’n cyfuno’r wybodaeth o dyfu algâu a’r systemau a ddefnyddiwyd i brosesu’r data. Gall y dangosfwrdd lywio penderfyniadau a nodi bylchau mewn gwybodaeth a gallu.

Ers hynny mae wedi cael ei ryddhau i’r cyhoedd er mwyn helpu rhanddeiliaid a busnesau yng Ngogledd-orllewin Ewrop i nodi meysydd lle gallant wella’u prosesau presennol ar gyfer ffermio a thyfu algâu.  

Daeth y partneriaid prosiect EnAlgae o Loegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ffrainc, Belg, yr Almaen, Iwerddon a’r Iseldiroedd.

Yn ystod ei chyfnod ym Mrwsel, bydd y Gweinidog hefyd yn cyfarfod Lena Andersson Pench, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Polisi Rhanbarthol y Comisiwn Ewropeaidd.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 02 Hydref 2015 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i