Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Gorffennaf 2018
Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi y bydd grŵp newydd yn cael ei sefydlu i ystyried gwelliannau i'r sector lesddaliadau yng Nghymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, wedi ymweld â phrosiect ar Ynys Môn sy'n helpu pobl ddigartref i ddod o hyd i lety.
 
26 Mehefin 2018
Bydd cronfa sydd werth £10m y flwyddyn yn cynyddu i fod yn gronfa werth £105m dros dair blynedd, gyda'r nod o helpu i gyflenwi mwy o ofal cydgysylltiedig yn nes at y cartref.
 
19 Mehefin 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad grŵp newydd i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc ac i oruchwylio’r dull gweithredu arloesol, sef Tai yn Gyntaf.
 
19 Mehefin 2018
Mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd fe ddaeth cyfraith newydd yn diogelu annibyniaeth cymdeithasau tai yng Nghymru yn un o Ddeddfau’r Cynulliad yn swyddogol.
 
12 Mehefin 2018
Bydd Bil newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n gwahardd codi ffioedd yn y sector rhentu preifat yn ei gwneud hi'n symlach ac yn decach i denantiaid, dywedodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans.
 
31 Mai 2018
Heddiw cyhoeddodd Rebecca Evans y bydd asiantaethau Gofal a Thrwsio Cymru yn cael cyllid o bron i £6 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer eu gwaith i gefnogi pobl hŷn sy'n agored i niwed.
 
23 Mai 2018
Bydd cronfa fenthyciadau gan Lywodraeth Cymru sydd werth miliynau o bunnoedd yn cefnogi busnesau adeiladu bach a chanolig i ddatgloi safleoedd segur ac adeiladu mwy o dai ledled Cymru.
 
22 Mai 2018
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi cyhoeddi heddiw y bydd cyllid cyfalaf gwerth £3 miliwn ar gael i alluogi Cartrefi Dinas Casnewydd i osod cladin newydd ar dri bloc uchel yn y ddinas.
 
08 Mai 2018
Rebecca Evans, yn cyhoeddi bydd effeithiolrwydd ynni yn rhan o’r ‘gyfrifiannell’ fforddiadwyedd benthyciadau ecwiti ar gyfer ymgeisiwyr Cymorth i Brynu - Cymru.
 
01 Mai 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno’n ffurfiol â phrosiect Comisiwn y Gyfraith sy’n archwilio ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl ymestyn neu brynu’r les ar eu cartref.
 
23 Ebrill 2018
Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o'r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru
 
12 Ebrill 2018
Mae cronfa gyllid i helpu busnesau canol y dref i gydweithio er mwyn rhoi hwb i'w heconomi leol bellach ar agor ac yn barod i gael ceisiadau.
 
29 Mawrth 2018
Bu Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wrthi’n dosbarthu brecwast yn ystod y bore i bobl sy'n cysgu allan yn Abertawe.
 
15 Mawrth 2018
Rebecca Evans yn ymweld â Chaernarfon i weld sut mae’r buddsoddiad adfywio wedi effeithio ar y dref ac i gyhoeddi neilltuo £7.595m pellach o Fenthyciadau Canol Trefi.
 
13 Mawrth 2018
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
 
09 Mawrth 2018
Mae rhaglen sy'n werth mwy na £110m i fuddsoddi mewn seilwaith a helpu i adfywio canol trefi wedi'i lansio ym Mhontypridd.
 
06 Mawrth 2018
Prif adeiladwyr tai yn cytuno dim ond pan fo'u hangen y bydd contractau lesddaliadol yn cael eu defnyddio.
 
28 Chwefror 2018
Bydd dau gynllun newydd i helpu rhagor o bobl yng Nghymru i brynu eu cartref eu hunain yn cael eu lansio gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, y bore 'ma.
 
27 Chwefror 2018
Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio fod mwy na hanner y rheini a ymatebodd i'r ymgynghoriad yn cefnogi gwahardd codi ffioedd ar denantiaid yn y sector rhentu preifat.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i