Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
08 Mai 2018
Rebecca Evans, yn cyhoeddi bydd effeithiolrwydd ynni yn rhan o’r ‘gyfrifiannell’ fforddiadwyedd benthyciadau ecwiti ar gyfer ymgeisiwyr Cymorth i Brynu - Cymru.
 
01 Mai 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno’n ffurfiol â phrosiect Comisiwn y Gyfraith sy’n archwilio ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl ymestyn neu brynu’r les ar eu cartref.
 
23 Ebrill 2018
Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o'r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru
 
12 Ebrill 2018
Mae cronfa gyllid i helpu busnesau canol y dref i gydweithio er mwyn rhoi hwb i'w heconomi leol bellach ar agor ac yn barod i gael ceisiadau.
 
29 Mawrth 2018
Bu Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wrthi’n dosbarthu brecwast yn ystod y bore i bobl sy'n cysgu allan yn Abertawe.
 
15 Mawrth 2018
Rebecca Evans yn ymweld â Chaernarfon i weld sut mae’r buddsoddiad adfywio wedi effeithio ar y dref ac i gyhoeddi neilltuo £7.595m pellach o Fenthyciadau Canol Trefi.
 
13 Mawrth 2018
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
 
09 Mawrth 2018
Mae rhaglen sy'n werth mwy na £110m i fuddsoddi mewn seilwaith a helpu i adfywio canol trefi wedi'i lansio ym Mhontypridd.
 
06 Mawrth 2018
Prif adeiladwyr tai yn cytuno dim ond pan fo'u hangen y bydd contractau lesddaliadol yn cael eu defnyddio.
 
28 Chwefror 2018
Bydd dau gynllun newydd i helpu rhagor o bobl yng Nghymru i brynu eu cartref eu hunain yn cael eu lansio gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, y bore 'ma.
 
27 Chwefror 2018
Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio fod mwy na hanner y rheini a ymatebodd i'r ymgynghoriad yn cefnogi gwahardd codi ffioedd ar denantiaid yn y sector rhentu preifat.
 
06 Chwefror 2018
Mewn datganiad i'r Cynulliad, mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, am gyhoeddi dwy ddogfen bolisi newydd heddiw, yn nodi dulliau newydd o fynd i'r afael â digartrefedd.
 
24 Ionawr 2018
Mae deddfwriaeth arloesol i ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol ac annog adeiladu tai cymdeithasol newydd wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.
 
10 Ionawr 2018
Bydd Benthyciad Canol Trefi gwerth £500,000 yn cefnogi'r gwaith adnewyddu yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu ffyniant mewn cymunedau yn y cymoedd.
 
28 Rhagfyr 2017
Ymwelodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, â'r Tramshed yng Nghaerdydd i gyhoeddi buddsoddiad o £4.9 miliwn mewn prosiectau lleol ar draws Cymru'r Nadolig hwn.
 
05 Rhagfyr 2017
Heddiw, rhoddwyd cymeradwyaeth derfynol i Fil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, sy'n golygu y gall y Bil fynd ymlaen i gael Cydsyniad Brenhinol.
 
24 Tachwedd 2017
Ddoe y Gweinidog Tai ac Adfywio, â datblygiad Cwrt yr Orsaf Dân sydd newydd ei gwblhau yng Ngilfach, Bargoed i ddysgu mwy am y ffordd y mae'r cartrefi newydd hyn yn rhoi hwb i'r gymuned.
 
16 Tachwedd 2017
Heddiw, croesawodd Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, y ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n dangos cynnydd o 6 y cant yn y cartrefi fforddiadwy newydd yng Nghymru y llynedd.
 
26 Hydref 2017
Mae dros £50,000 yn mynd i gael ei rannu rhwng saith o brosiectau sy’n chwarae rôl hanfodol mewn cydgymunedau yng Nghonwy.
 
24 Hydref 2017
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi bod 22 o brosiectau tai fforddiadwy yn datblygu ‘tai’r dyfodol’ gyda chymorth gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i