Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prosiect Tai yn Gyntaf yn helpu pobl i ffarwelio â digartrefedd

Bu’r Gweinidog Tai, Julie James yn ymweld â phrosiect Tai yn Gyntaf Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghaerdydd ddoe, a dyma ei hymweliad cyntaf fel y Gweinidog Tai.
Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Gwelodd sut mae’r tîm yn cynorthwyo pobl i symud oddi ar y strydoedd ac i mewn i dai. 

Nod Tai yn Gyntaf yw cefnogi pobl y mae angen lefelau sylweddol o gymorth arnynt i ffarwelio â digartrefedd. Mae pobl sy’n derbyn cymorth yn cael cynnig lle i fyw ynghyd â chefnogaeth hirdymor, wedi’i theilwra i’w helpu i reoli tenantiaeth yn annibynnol.

Fis diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog fod dros £548,000 ar gael i Fyddin yr Iachawdwriaeth a Chyngor Caerdydd gydweithio ar ddau brosiect yn y brifddinas. Mae Cyngor Caerdydd yn sefydlu cynllun peilot Tai yn Gyntaf newydd ochr yn ochr â phrosiect peilot presennol Byddin yr Iachawdwriaeth er mwyn diwallu anghenion lleol. Ers dechrau prosiect Byddin yr Iachawdwriaeth, mae wyth o bobl wedi cael cymorth i reoli tenantiaeth, a diolch i’r cymorth hwn, nid oes unrhyw un o’r wyth wedi’u derbyn i adran damweiniau ac achosion brys. 

Meddai Julie James: 

“Mae’r tîm rhagorol yma yng Nghaerdydd yn cynorthwyo pobl i fyw yn annibynnol. Fe ges i gyfle i siarad â Chris am sut mae’r dull gweithredu hwn yn ei helpu i symud ymlaen â’i fywyd. 

“Mae’r prosiect Tai yn Gyntaf yn gallu helpu pobl ddigartref sydd ag anghenion cymhleth yn aml, gan gynnwys salwch meddwl, problemau o ran camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, iechyd corfforol gwael a dim rhwydwaith cymorth ehangach.

“Mae’r dull gweithredu hwn yn darparu cymorth hyblyg i bobl am amser amhenodol, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen o bosibl ar yr unigolyn i wella a byw yn annibynnol. 

“Mae’r prosiect hwn yn cynorthwyo rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru i beidio â byw ar y strydoedd. Rwy’n rhannu agwedd benderfynol pawb sy’n gysylltiedig â Byddin yr Iachawdwriaeth, awdurdodau lleol ac elusennau sy’n gweithio i fynd i’r afael â digartrefedd a gwella bywydau pobl nad oes ganddynt gartref diogel, addas. 

“Rydym yn gwybod nad yw’r dull gweithredu hwn yn addas i bawb sy’n ddigartref – mae angen tai â chymorth a llety dros dro o hyd. Fodd bynnag, gall prosiectau fel hyn yng Nghaerdydd wneud cyfraniad pwysig at gynorthwyo pobl i allu cynnal tenantiaeth, yn enwedig pobl sydd wedi bod yn cysgu ar y strydoedd ers amser hir.”

Meddai Yvonne Connolly, Rheolwr Rhanbarthol Uned Gwasanaethau Digartrefedd Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghymru a De Orllewin Lloegr:

“Roedd yn bleser siarad â’r Gweinidog am y canlyniadau arloesol sydd wedi deillio o raglen Tai yn Gyntaf Caerdydd, sydd wedi helpu rhai o’r bobl fwyaf anodd eu cyrraedd a grwpiau sydd ar y cyrion yn ein prifddinas.

“Mae Tai yn Gyntaf yn fodel am oes sy’n helpu unigolion i beidio â chysgu ar y strydoedd trwy eu gwneud yn denant yn eu cartrefi eu hunain, a thrwy ddarparu cymorth dwys, pendant a hyblyg i sicrhau deiliadaeth o’r eiddo.”

Nod Prosiectau Tai yn Gyntaf yw sicrhau bod gan unigolion ddewis a rheolaeth – maent yn cael eu hannog i ymgysylltu â gwasanaethau cymorth, fel gwasanaethau iechyd meddwl neu wasanaethau camddefnyddio sylweddau, ond nid oes rhaid iddynt wneud hynny er mwyn derbyn cymorth.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Digartrefedd

Tagiau

Tai ac Adfywio 18 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i