Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddiad o £43 miliwn mewn tai at y dyfodol

Mae tai sy’n cynhyrchu eu pŵer eu hunain, fflatiau sydd â gerddi fertigol a chartrefi sy’n cael eu hadeiladu drwy ddefnyddio cadwyni cyflenwi lleol yn rhai o’r prosiectau a fydd yn rhannu’r cyllid gwerth £43 miliwn ar gyfer tai arloesol eleni.
Dydd Mawrth 16 Hydref 2018

Bydd y Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans yn cyhoeddi heddiw pa brosiectau fydd yn rhannu’r cyllid ar gyfer ail gam y Rhaglen Tai Arloesol dros gyfnod o dair blynedd a fydd werth cyfanswm o £90 miliwn.

Mae’r prosiectau llwyddiannus yn cynnwys:

 • Bron i £7 miliwn ar gyfer Grŵp Pobl sy’n datblygu 225 o gartrefi ger Tonyrefail. Bydd y buddsoddiad yn creu seilwaith i sicrhau y gall cartrefi fod fel gorsafoedd pŵer – y rhai cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar y raddfa hon
 • £4m ar gyfer Cartrefi Croeso i adeiladu 30 o dai ym Mhorth Tywyn gan ddefnyddio coed o Gymru a gweithgynhyrchu yn lleol oddi ar y safle drwy ddefnyddio llafur lleol ac a fydd yn cynnwys paneli Tŷ Solar a weithgynhyrchwyd yng Ngorllewin Cymru
 • £650,000 i Gyngor Sir Dinbych i greu cartrefi Passivhaus ffrâm bren. Bydd Cartrefi Conwy yn cyd-weithio gyda phartneriaid i greu ffatri newydd i gynhyrchu'r tai ar gyfer ei hun tai ychwanegol ar gyfer landlordiaid cymdeithasol lleol eraill. Bydd y gadwyn gyflenwi leol yn hyfforddi pobl leol a fyddai fel arall yn wynebu anawsterau, o bosib, wrth geisio ymuno â’r farchnad swyddi
 • Bydd Cartrefi Conwy yn derbyn £442,000 i adeiladu 16 o gartrefi yn defnyddio’r system. Bydd y gadwyn gyflenwi leol yn hyfforddi pobl leol a fyddai fel arall yn wynebu anawsterau, o bosib, wrth geisio ymuno â’r farchnad swyddi
 • £1m i Gyngor Ynys Môn sy’n gweithio gyda Choed Cymru a darparwyr tai cymdeithasol er mwyn cyflwyno system o adeiladu tai fforddiadwy a hyblyg sy’n defnyddio pren meddal lleol o Gymru a chynorthwyo’r gwaith o ddatblygu’r gadwyn gyflenwi leol
 • £1.1m i Gyngor Sir y Fflint i adeiladu 12 fflat gyda’r hyblygrwydd o fodloni anghenion cyfnewidiol o ran tai cymdeithasol gan gynnwys maint fflatiau, mynedfeydd addas i gadeiriau olwyn a llety â chymorth
 • £1.9m ar gyfer Cymdeithas Dai Newydd i adeiladu 23 o gartrefi gan gynnwys lle ar gyfer busnesau newydd eu sefydlu a rhai mwy sefydledig yn rhan o’r datblygiad Goods Shed yn y Barri
 • £2.6m i Gyngor Powys i adeiladu 26 o gartrefi carbon isel yn y Drenewydd gan ddefnyddio coed o Gymru
 • £839,000 i Gymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin i adeiladu 14 o gartrefi ym Mhen-y-bont ar Ogwr gan ddefnyddio model Solcer House sy’n ymgorffori technolegau ynni effeithlon ac adnewyddadwy.
 • £568,000 i Gyngor Gwynedd i adeiladu pedwar pod y gellir eu haddasu fel y bo angen ac i safon Passivhaus er mwyn cynnig llety sefydlog dros dro i bobl ddigartref
 • £9m i Gymdeithas Dai Linc Cymru i greu 50 o dai mewn tŵr pren gyda gwyrddni fertigol yng Nghaerdydd

Dywedodd Rebecca Evans:

“Rydym yn buddsoddi yn ein Rhaglen Tai Arloesol er mwyn lleihau tlodi tanwydd, lleihau effaith adeiladu tai ar yr amgylchedd, a lleihau’r anghydraddoldebau iechyd a lles sy’n gwaethygu oherwydd tai o ansawdd gwael.

“Os yw graddfa a chyflymder adeiladu tai yn cynyddu'n sylweddol, nid yw dulliau traddodiadol yn debygol o gyflawni’n amcanion ar eu pennau’u hunain. Trwy wneud hwn yn gywir, mae gennym gyfle i adeiladu tai o ansawdd uchel, bron di-garbon, sy’n cymryd mantais o ac yn gwella’r sgiliau yn y diwydiannau adeiladu a gweithgynhyrchu.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Rhaglen tai arloesol

Tagiau

Tai ac Adfywio 16 Hydref 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i