Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Aelodau Annibynnol Ar Fwrdd Rheoleiddiol Cymru

Mae Bwrdd Rheoleiddiol Cymru yn edrych ar berfformiad a gweithgareddau rheoleiddio Llywodraeth Cymru a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o fewn y sector tai cymdeithasol.
Dydd Iau 13 Medi 2018

Mae'r Bwrdd yn ystyried adroddiadau gan y Rheoleiddiwr a chyhoeddiadau a ffynonellau gwybodaeth perthnasol eraill er mwyn cynghori'r Gweinidog ynghylch perfformiad y rheoleiddiwr, y sector ac unrhyw oblygiadau eraill sy'n ymwneud â pholisi.

Mae'r Gweinidog wedi penodi dau aelod newydd ar y Bwrdd Rheoleiddiol

  • Jane Mudd
  • Kevin Lawrence

Mae bywgraffiadau ar gyfer y ddau wedi'u hatodi.

Gwnaed y penodiadau hyn yn unol â'r Cod Llywodraethu ynghylch Penodiadau Cyhoeddus. Caiff pob penodiad o'r fath ei wneud ar sail teilyngdod ac nid oes gan weithgareddau gwleiddydol unrhyw ran yn y broses o ddethol. Er hynny, yn unol ag argymhellion gwreiddiol Nolan, mae'n ofynnol i weithgareddau gwleidyddol ymgeiswyr a benodir (os ydynt wedi'u datgan) gael eu cyhoeddi.

Gweithgareddau gwleidyddol

Jane Mudd – Mae Jane yn aelod o'r Blaid Lafur ac yn gynghorydd Llafur dros Malpas yng Nghasnewydd.

Kevin Lawrence – Ni chafodd unrhyw weithgareddau gwleidyddol eu datgan.

Bydd y penodiadau yn dechrau ar 1 Medi 2018 ac yn dod i ben yn awtomatig ar 30 Awst 2021. Telir Aelod Annibynnol ar gyfradd o £198 y dydd.

Bywgraffiadau

Jane Mudd

Mae Jane yn Gymrawd y Sefydliad Tai Siartredig ac yn gyn-Gadeirydd CIH Cymru.

Jane yw Prif Ddarlithydd Tai a Phennaeth yr Adran Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn hyn, roedd Jayne yn Brif Ddarlithydd Tai ac yn Bennaeth Adran y Gwyddorau Cymunedol Cymhwysol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae gan Jane gyfoeth o brofiad o weithio dros 20 mlynedd ym maes tai, addysgu ac ymchwil.

Mae Jane yn gyn-aelod o fwrdd Cartrefi Dinas Casnewydd ac mae'n Aelod dros Adfywio a Thai gyda Chyngor Dinas Casnewydd. 

Kevin Lawrence

Yn dilyn gyrfa fel darlithydd mewn Cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth, newidodd Kevin gyfeiriad er mwyn canolbwyntio ei sgiliau ar ei rôl fel Rheolwr Technoleg Gwybodaeth Dysgu, datblygu platfformau dysgu a chyflwyno cyrsiau datblygu staff i staff colegau. Mae ganddo ddiddordeb byw mewn TG a'r rôl sydd iddi o ran rheoli gweithgareddau beunyddiol cymdeithasau tai yn gyffredinol a hefyd o ran sut y gall helpu i roi'r fframwaith rheoleiddio ar waith. Ers dod yn denant LINC ddwy flynedd yn ôl, mae bellach yn aelod brwd o'u Panel Tenantiaid a chafodd ei ethol yn ddiweddar fel Cadeirydd.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Bwrdd Rheoleiddiol Cymru

Tagiau

Tai ac Adfywio 13 Medi 2018 Tai Programme for Government - Homes Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i