Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Gorffennaf 2018
Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau gwasanaethau gofal critigol er mwyn gallu parhau i ddarparu'r gofal gorau posibl i'r bobl fydd ei angen yn y dyfodol.
 
09 Gorffennaf 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau i ehangu addysg feddygol ledled Cymru 
 
05 Gorffennaf 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynnig o godiad cyflog hael i staff GIG Cymru
 
29 Mehefin 2018
Wrth i Gymru baratoi ar gyfer wythnos o ddathliadau i nodi 70 mlynedd ers sefydlu'r GIG
 
29 Mehefin 2018
Ar ôl gwrando ar farn clinigwyr a grwpiau sy’n cynrychioli menywod, bydd canllawiau yn cael eu rhoi i fyrddau iechyd yng Nghymru heddiw.
 
27 Mehefin 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu canllawiau newydd ar gyfer lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig i'w helpu i sicrhau eu bod darparu bwyd a diod iach i'r plant dan eu gofal.
 
26 Mehefin 2018
Gallai gweithlu'r GIG, y cyflenwad o feddyginiaethau ac ymchwil feddygol oll gael eu bygwth gan Brexit, yn ôl rhybudd gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.
 
22 Mehefin 2018
Bydd y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu i bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru yn cael ei thrawsnewid er mwyn sicrhau bod ganddynt yr hyn sydd ei angen i fyw bywydau llwyddiannus.
 
20 Mehefin 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £30m o gyllid ychwanegol i fyrddau iechyd er mwyn lleihau rhestrau aros ymhellach ledled Cymru.
 
19 Mehefin 2018
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cymeradwyo cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2018
Heddiw, fod mwy o bobl ag awtistiaeth yng Nghymru bellach yn cael mynediad cyflymach at wasanaethau gwell o ganlyniad i fuddsoddiad ychwanegol Llywodraeth Cymru.
 
19 Mehefin 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi croesawu adroddiad newydd sy'n dangos gostyngiad sylweddol yn nifer yr achosion o bydredd dannedd ymysg plant 11 a 12 oed yng Nghymru.
 
14 Mehefin 2018
Huw Irranca-Davies y gallai gofalwyr yng Nghymru fod yn esgeuluso eu hiechyd a'u lles eu hunain wrth beidio â sicrhau bod eu hanghenion gofal hwythau yn cael eu hasesu a'u diwallu.
 
14 Mehefin 2018
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru mai Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf fydd yn gyfrifol am wasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.
 
14 Mehefin 2018
Mae dau blentyn sy'n rhagweld robot feddygon a rocedi'n rhan o ddyfodol y gwasanaeth iechyd wedi cael eu dyfarnu'n brif enillwyr cystadleuaeth tynnu lluniau i ddathlu 70 mlwyddiant y GIG.
 
13 Mehefin 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerth £33m o gyllid i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau gofal iechyd newydd arloesol, gyda'r potensial i roi hwb i'r economi a chreu swyddi o ansawdd uchel.
 
12 Mehefin 2018
Prif Swyddog Meddygol Cymru, â cherddwyr a rhedwyr eraill ar gyfer parkrun 5k ar y thema pen-blwydd yn Ynys y Barri i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn 70 oed.
 
11 Mehefin 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi amlinellu newidiadau sylweddol i sut y bydd gofal iechyd y GIG a gofal cymdeithasol yn cael eu trefnu yn y dyfodol
 
Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i