Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Mai 2018
Mae llawer o bobl hŷn yn teimlo bod delweddau negyddol o heneiddio yn y cyfryngau yn creu gwrthdaro rhwng y cenedlaethau. Dyna fydd y Gweinidog Pobl Hŷn, Huw Irranca-Davies, yn ei ddweud heddiw.
 
16 Mai 2018
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd hawliau dynol pobl hŷn yn rhan annatod o wasanaethau cyhoeddus Cymru i sicrhau mai dyma'r lle gorau yn y byd i heneiddio'n dda.
 
15 Mai 2018
Mae angen i fwy o bobl Cymru fod yn ofalwyr maeth dywedodd y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies heddiw.
 
15 Mai 2018
Mewn ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw, gwelir bod mwyafrif y plant a phobl ifanc mewn gofal yng Nghymru yn gwneud yn dda, gyda thros dri chwarter mewn lleoliad sefydlog.
 
14 Mai 2018
Mae'r Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun gyda chefnogaeth y wladwriaeth i ddarparu indemniad rhag esgeuluster clinigol i feddygon teulu yng Nghymru.
 
11 Mai 2018
Peidiwch â defnyddio’ch ewyllys i roi gwybod am eich penderfyniad i roi organau: gallai hynny fod yn rhy hwyr  – yr Ysgrifennydd Iechyd
 
08 Mai 2018
Mark Polin yw Prif Gwnstabl Heddlu’r Gogledd ar hyn o bryd, ac mae ganddo 14 blynedd o brofiad gweithredol mewn nifer o swyddi heriol.
 
03 Mai 2018
Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, am weld gwelliannau cyflymach yn sgil yr adroddiad heddiw ynglŷn â’r gofal yn ward Tawel Fan.
 
 
02 Mai 2018
A hithau'n nyrs gofrestredig, mae gan Donna dros 40 mlynedd o brofiad o weithio i'r GIG ac yn y maes addysg, a bu'n aelod annibynnol o sawl sefydliad yn y GIG.
 
01 Mai 2018
Dylai fod hawl gan blentyn gynnal perthynas agos â'i ddau riant ar ôl i deulu wahanu, pan fo hynny'n ddiogel ac yn briodol er lles y plentyn ei hun.
 
27 Ebrill 2018
I nodi pen-blwydd y GIG yn 70 oed eleni, heddiw bydd plant ledled Cymru yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arlunio.
 
27 Ebrill 2018
Caiff menywod beichiog yng Nghymru fynediad i brofion sgrinio mwy diogel a chywir ar gyfer syndromau Down, Edward a Patau.
 
27 Ebrill 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau sut y bydd cronfa gwerth £50m y flwyddyn sy'n cefnogi gofal cydgysylltiedig yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gofal yn nes at gartrefi pobl dros y 12 mis nesaf.
 
26 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi cyhoeddi dros £9.7miliwn o gyllid i gefnogi gwasanaethau newyddenedigol ac ôl-enedigol yn Ysbyty Singleton.
 
23 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd bwrsariaeth y GIG yng Nghymru yn cael ei hymestyn i fyfyrwyr sy'n dechrau ar eu hastudiaethau ym mis Medi 2019.
 
20 Ebrill 2018
Mae'r prosiect hefyd wedi cael cymorth ariannol o dros £500,000 gan Ymddiriedolaeth Livsey.
 
19 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y gwasanaeth iechyd ar gyfer mis Chwefror a mis Mawrth.
 
17 Ebrill 2018
Cynhaliwyd yr adolygiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dilyn ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid, dan oruchwyliaeth Bwrdd y Rhaglen Iechyd Rhywiol.
 
Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i