Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£7m i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn cyhoeddi y bydd yn rhoi £7.1m ychwanegol tuag at amddiffyn, gwella a chefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.
Dydd Llun 14 Ionawr 2019

 Bydd y buddsoddiad newydd hwn yn helpu Llywodraeth Cymru i ymateb i'r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn ei adroddiad Cadernid Meddwl a gyhoeddwyd y llynedd. 

Bydd y cyllid yn ychwanegol at y buddsoddiadau sydd wedi eu gwneud eisoes i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed (CAMHS), ac fe’i defnyddir i gynnal dull gweithredu sy'n cynnwys yr ysgol gyfan, er mwyn gwella iechyd meddwl a llesiant mewn ysgolion.

Bydd y Gweinidog yn gwneud ei gyhoeddiad yn ystod cynhadledd a gynhelir yng Nghaerdydd heddiw i dynnu ynghyd gyfarwyddwyr addysg Cymru i drafod sut i weithio mewn partneriaeth er budd iechyd meddwl a llesiant.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething:

“Mae gwella iechyd meddwl i bawb yn un o'm prif flaenoriaethau fel y Gweinidog Iechyd, a hefyd yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

“Yng Nghymru, rydyn ni wedi cymryd camu i sefydlu gwasanaethau i helpu plant a phobl ifanc i ymdopi â phwysau bywyd bob dydd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gallu darparu cyllid ychwanegol i gynyddu nifer y staff arbenigol a datblygu gwasanaethau newydd.

“Mae'r cyllid ychwanegol dw i'n ei gyhoeddi heddiw yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn golygu y gallwn ni wneud mwy i amddiffyn, gwella a chefnogi iechyd meddwl a llesiant ein plant a phobl ifanc, drwy barhau i ddatblygu'r gwasanaethau hyn.”

Mae'r buddsoddiad o £7.1m yn ychwanegol at y £1.4m y mae Llywodraeth Cymru yn ei fuddsoddi mewn rhaglen iechyd meddwl mewngymorth i ysgolion, er mwyn cryfhau'r cymorth y mae CAMHS yn ei ddarparu mewn ysgolion, a hynny mewn pedwar ardal beilot ar draws Cymru.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

“Mae iechyd meddwl a llesiant ein plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth hollbwysig, ac mae ein dull o weithredu ar lefel yr ysgol gyfan yn sicrhau bod y flaenoriaeth hon yn ganolog i sut mae ysgolion yn gweithio, ac yn cyffwrdd â phob agwedd ar fywyd yn yr ysgol.

“Bydd y cyllid hwn yn gyfle i adeiladu ar y cymorth proffesiynol dynodedig yr ydyn ni'n ei ddarparu i ysgolion, gan gynnwys drwy ein Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS), er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn cael eu cefnogi'n llawn drwy bob cam o'u haddysg.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 14 Ionawr 2019 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i