Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Annog pobl i baratoi at y gaeaf drwy ddewis yn ddoeth a chynllunio ymlaen llaw

Mae’n bwysig ein bod yn paratoi at y gaeaf drwy gynllunio ar gyfer ein hiechyd ein hunain a dewis y gwasanaeth cywir i gael cyngor ar driniaethau ac atal afiechydon. Mae hynny’n allweddol wrth i gyfnod heriol i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru agosáu, meddai’r Ysgrifennydd Vaughan Gething wrth lansio’r ymgyrch Dewis Doeth heddiw.
Dydd Llun 05 Tachwedd 2018

Un elfen o’r ymgyrch eleni yw canolbwyntio ar rôl fferyllwyr cymunedol ledled Cymru. Mae’r fferyllwyr yn cynnig cyngor i bobl, yn hyrwyddo negeseuon allweddol am iechyd ac yn helpu pobl sydd â chyflyrau meddygol cymhleth i lenwi cynllun iechyd personol er mwyn paratoi at y gaeaf. 

Nod yr ymgyrch ‘Dewis Doeth yw dewis eich fferyllfa y gaeaf hwn’ yw tynnu sylw at yr amrywiaeth helaeth o wasanaethau, nad yw pobl yn gwybod amdanynt o bosibl, sydd ar gael yn agos at eu cartrefi ac ar adegau mwy cyfleus - fin nos ac ar benwythnosau.

Dywedodd Mr Gething: 

“Bydd dewis y gwasanaeth a’r cyngor iechyd cywir yn arbed amser ichi ac yn sicrhau eich bod chi a’ch teulu’n cael y gofal iawn yn gyflym. Yn aml, gall fferyllwyr roi cyngor a thriniaeth yn gyfrinachol heb fod angen gwneud apwyntiad.

“Bydd staff y gwasanaeth iechyd yn gweithio’n galed y gaeaf hwn – a gallwn ni i gyd wneud ein rhan drwy ddewis yn ddoeth.”

Y bwriad wrth gynnig y pecyn Fy Iechyd y Gaeaf Hwn yw helpu pobl sydd â chyflyrau corfforol neu feddyliol hirdymor i roi gwybodaeth hanfodol i weithwyr iechyd proffesiynol sy’n dod i’w gweld. Bydd hyn yn caniatáu i fwy o bobl gael eu gweld a’u trin gartref, gan osgoi taith ddiangen i’r adran damweiniau ac achosion brys.

Bydd fferyllwyr yn gallu helpu cleifion i lenwi’r ffurflen, sy’n cynnwys gwybodaeth megis rhestr o’u cyflyrau ac enwau’r rhai y dylid â nhw mewn argyfwng.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru a Fferylliaeth Gymunedol Cymru i wneud yn siŵr bod pecynnau ar gael ym mhob fferyllfa gymunedol, y mae dros 700 ohonynt yng Nghymru. Mae’r pecynnau hefyd yn cynnwys cynghorion defnyddiol ynglŷn â sut i gadw’n ddiogel, yn gynnes ac yn iach yn ystod y gaeaf, a bydd Age Cymru a’r byrddau iechyd yn eu dosbarthu hefyd.

Wrth lansio’r ymgyrch yn Fferyllfa Mayberry ym Mhenarth gyda’r fferyllydd Elaine Hill, dywedodd Vaughan Gething: 

“Bydd fferyllwyr cymunedol ledled Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth roi cyngor i chi a’ch teulu ynglŷn ag annwyd a pheswch a nifer o anhwylderau cyffredin eraill y gaeaf hwn.”

Dywedodd y fferyllydd Elaine Hill:

“Mae rôl fferyllwyr cymunedol yn dod yn un fwyfwy pwysig o ran darparu cymorth a chyngor i bobl mewn lleoliad cyfleus sy’n agosach at eu cartrefi.

“Un o’r gwasanaethau newydd y mae Mayberry yn ei gynnig eleni yw ymweld â chartrefi gofal i roi brechiadau ffliw i’r preswylwyr heb iddynt orfod gadael cysur y cartref.

“Gall fferyllfeydd fel hon ddarparu amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cyngor iechyd wyneb yn wyneb, heb fod angen gwneud apwyntiad. Gallwn hefyd gynnig triniaeth ar gyfer nifer o anhwylderau cyffredin fel peswch, annwyd, dolur gwddf, dolur rhydd, trwyn yn rhedeg, llau pen, salwch stumog a chur pen. Ry’n ni hefyd yn cynnig ymgynghoriad cyfrinachol gyda fferyllydd cymwysedig, a hynny mewn lle preifat yn y fferyllfa.”

Yn ôl Prif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall, mae’n bwysig ein bod i gyd yn gwneud ein rhan wrth i’r gaeaf agosáu, drwy wneud dewis doeth a gwneud y penderfyniadau cywir ynghylch ble i gael cyngor a thriniaeth pan fyddwn yn anhwylus. Bydd hyn yn helpu i leddfu’r pwysau ar adrannau brys mewn ysbytai ac yn golygu ein bod yn cael cymorth yn gyflymach ac yn nes at adref. 

Dywedodd Dr Goodall: 

“Drwy wneud y dewis cywir, rydych chi nid yn unig yn arbed amser ac yn sicrhau eich bod chi a’ch teulu yn ael y gofal iawn yn gyflym – rydych chi hefyd yn helpu staff y GIG a fydd yn gweithio’n galed y gaeaf hwn. 

“Mewn argyfwng difrifol lle mae bywyd mewn perygl, dylech ffonio 999 neu fynd i’r adran damweiniau ac achosion brys. Ond, fel arall, cofiwch ystyried y dewisiadau amrywiol eraill sydd ar gael.” 

Dywedodd Mark Griffiths, Cadeirydd Fferylliaeth Gymunedol Cymru: 

“Mae Dewis Doeth yn esiampl wych o sut mae fferyllfeydd cymunedol yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a chydweithwyr eraill ym maes gofal sylfaenol i wella iechyd pobl Cymru. Does dim rhaid ichi wneud apwyntiad – gallwch fynd draw pryd bynnag sy’n gyfleus i chi a byddwch bob amser yn cael cyngor gan fferyllydd cymwysedig mewn lle preifat yn y fferyllfa. Dyna pam mai Dewis Doeth yw’r dewis gorau i bobl y gaeaf hwn.”

Gall asesydd symptomau ar-lein Galw Iechyd Cymru roi cymorth defnyddiol ichi hefyd ynglŷn â pha driniaeth neu wasanaeth sydd ei angen arnoch - Galw Iechyd Cymru neu gallwch siarad â rhywun drwy ffonio 0845 46 47, neu 111 os yw ar gael. Gall rhieni plant o dan 12 oed droi at wefan Dewis Doeth am gyngor.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 05 Tachwedd 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2019
Ll M M I G S S
<< Chw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i