Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£50m i leihau ymhellach amseroedd aros y GIG yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi bod £50m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn y GIG yng Nghymru i helpu i leihau amseroedd aros ymhellach.
Dydd Iau 10 Awst 2017
Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei ddefnyddio i leihau amseroedd aros ym meysydd llawdriniaeth ddewisol, diagnosteg a therapïau sy'n ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi eu cynllunio.  
Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, bu cynnydd o oddeutu 20% yn nifer yr atgyfeiriadau i wasanaethau mewn ysbytai  - o 1.07 miliwn yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2013 i 1.27 miliwn yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2016. 

Bu'r cynnydd mewn arbenigeddau unigol hyd yn oed yn fwy, gyda chynnydd o 37% yn nifer yr atgyfeiriadau gastroenteroleg a 22% yn nifer yr atgyfeiriadau orthopedig - lle mae'r GIG bellach yn gallu gweld a thrin mwy o gyflyrau nag o'r blaen.   
 
Ond er gwaethaf y cynnydd yn y galw am driniaeth, dros y ddwy flynedd ddiwethaf bu lleihad amlwg yn yr amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth a'r amseroedd aros am ddiagnosis. 

Bu gostyngiad yn nifer y bobl sy'n aros mwy na 36 o wythnosau rhwng atgyfeirio a thriniaeth, o 28,654 ym mis Awst 2015 i 12,354 ym mis Mawrth 2017, a bu gostyngiad yn nifer y bobl sy'n aros mwy nag wyth wythnos am brawf diagnostig,  o 28,000 i 4,741.
 
Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething:

“Mae'r galw am wasanaethau'r GIG yng Nghymru, ac yng ngwledydd eraill y DU, yn parhau i dyfu. Mae hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar y GIG i ddarparu gofal amserol i gleifion.

“Er fy mod yn disgwyl i fyrddau iechyd gynllunio a darparu gwasanaethau cynaliadwy sy'n bodloni anghenion eu poblogaeth leol, bydd y buddsoddiad o £50m dw i'n ei gyhoeddi heddiw yn helpu GIG Cymru i ymdopi â'r galwadau ychwanegol drwy leihau amseroedd aros ymhellach mewn meysydd allweddol, megis llawdriniaeth ddewisol, diagnosteg a therapïau.” 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford:
“Rydyn ni'n gwybod bod y galwadau a'r pwysau ar ein gwasanaeth iechyd yn parhau i gynyddu. Rydyn ni'n darparu'r cyllid ychwanegol hwn o'n cronfeydd wrth gefn er mwyn i fyrddau iechyd Cymru allu mynd y tu hwnt i'r cynlluniau sydd ganddynt ar waith eleni er mwyn gwella perfformiad a chynnig gwasanaeth o'r ansawdd gorau i gleifion.”  
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 10 Awst 2017 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i