Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn croesawu adroddiad ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion hŷn

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, yn croesawu adroddiad newydd ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion dros 50 oed.
Dydd Mercher 08 Mawrth 2017

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r Panel Cynghori Annibynnol ar Gamddefnyddio Sylweddau roi cyngor ar y camau ychwanegol y gellir eu cymryd i fynd i’r afael â’r broblem o gamddefnyddio sylweddau ymhlith poblogaeth sy’n heneiddio.  

Mae oedolion hŷn yn dod yn ganran gynyddol fawr o’r boblogaeth. Fel grŵp, maen nhw hefyd yn fwy tebygol na chenedlaethau’r gorffennol i ddatblygu problemau sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau. Mae hynny’n rhoi mwy o bwysau ar ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â gwasanaethau eraill.

Er bod yr adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw, yn cydnabod bod gwaith da eisoes yn cael ei gyflawni, mae’n dweud bod angen i wasanaethau camddefnyddio sylweddau addasu a datblygu mwy o wasanaethau arbenigol er mwyn diwallu anghenion oedolion hŷn.

Dywedodd Cadeirydd dros dro'r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau, Richard Ives:

“Mae nifer y bobl hŷn yn ein cymdeithas yn cynyddu’n gyflym, ac mae cynnydd hefyd yn nifer y bobl hŷn sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Mae’n rhaid i wasanaethau ymateb i’r newid cymdeithasol hwn, a’r angen i fod yn hyblyg wrth ddarparu triniaeth effeithiol ar gyfer y cleientiaid hyn.”


Wrth groesawu’r adroddiad, dywedodd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans:

“Mae camddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion hŷn yn broblem sy’n tyfu o hyd. Mae’r lefelau camddefnyddio alcohol a chyffuriau – gan gynnwys cyffuriau anghyfreithlon a meddyginiaethau sy’n cael eu rhagnodi a’u prynu dros y cownter – yn destun pryder.

“Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cymryd amryw o gamau i helpu’r grŵp hwn o bobl, gan gynnwys rhoi ar waith fframwaith triniaethau newydd sy’n benodol ar gyfer pobl hŷn sy’n camddefnyddio sylweddau.  

“Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod yna heriau’n dal i fod. Felly, rydyn ni wedi cytuno y dylai’r Panel Cynghori ymchwilio i’r sefyllfa a rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru, er mwyn gwybod beth arall y gallwn ei wneud i fynd i’r afael â’r mater hwn. Hoffwn ddiolch i’r Panel am lunio’r adroddiad cynhwysfawr hwn. Bydd yn gyfraniad defnyddiol i’n cronfa o dystiolaeth ynghylch camddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion hŷn, wrth inni fynd ati i adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn mynd rhagddo yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 08 Mawrth 2017 Diogelwch cymunedol Cymru iachach Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i