Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£60m i uno gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £60m yn cael ei fuddsoddi yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau bod plant, oedolion a phobl hŷn yng Nghymru yn derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig.
Dydd Gwener 01 Ebrill 2016

Bydd gwerth £50m o gyllid refeniw yn cael ei ddarparu o gronfa gofal canolradd Llywodraeth Cymru yn 2016-17 i wella'r cydgysylltu o ran materion gofal rhwng gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai ac addysg, a'r trydydd sector a'r sector annibynnol. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy arloesi a gwella cynlluniau sy'n:

  • rhoi cymorth i bobl eiddil a phobl hŷn
  • datblygu gwasanaethau integredig ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu a phlant sydd ag anghenion cymhleth
  • datblygu gwasanaeth awtistiaeth integredig, gan ganolbwyntio ar dîm amlddisgyblaethol i ddarparu cymorth ar gyfer awtistiaeth mewn oedolion a gwella gwasanaethau niwroddatblygiadol sy'n bodoli eisoes ar gyfer plant.  

Bydd £30m o'r arian hwn yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau i helpu pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth a pharhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaethau ataliol ac ailalluogi, un pwynt cyswllt, gwelliannau o ran tai a theleofal, timau ymateb cyflym a chymorth gweithiwr cymdeithasol saith diwrnod yr wythnos.

Bydd yr £20m sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i sefydlu gwasanaethau integredig newydd ar gyfer plant ac oedolion sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu ac anghenion cymhleth. Nod y gwasanaethau hyn fydd gweddnewid y ffordd y darperir gofal a chymorth i bobl sydd ag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth a sicrhau eu bod yn cael mynediad teg a chyfartal at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd da.  

Bydd buddsoddiad ychwanegol gwerth £10m o gyllid cyfalaf yn ategu'r £50m o gyllid refeniw. Bydd yn helpu pob un o'r grwpiau hyn, yn enwedig pobl sydd â chyflyrau iechyd tymor hir ac anghenion cymhleth. Er enghraifft, bydd yn helpu pobl i wella ac ailgryfhau drwy ddarparu rhagor o wasanaethau ailalluogi neu ragor o wlâu gofal llai dwys/ymadfer mewn lleoliadau yn y gymuned. Bydd hefyd yn galluogi awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i ddatblygu rhagor o atebion i ddiwallu anghenion llety pobl, mewn partneriaeth â'r GIG a'r gwasanaethau cymdeithasol.

Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i osgoi derbyniadau diangen i'r ysbyty ac i ofal preswyl, yn ogystal ag osgoi oedi wrth ryddhau o'r ysbyty.

Cyhoeddir manylion prosiectau penodol maes o law.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford:

"Hyd yma, mae ffocws y gronfa gofal canolradd wedi bod ar helpu pobl hŷn i fod yn annibynnol, gan eu galluogi i fyw yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hwy - sy'n lleihau'r pwysau ar wasanaethau mewn ysbytai a chartrefi gofal.

"Rydym yn cynyddu ein buddsoddiad i £30m i'w cefnogi yn 2016-17. Rwyf hefyd yn falch ein bod yn gallu buddsoddi sawl miliwn mewn gwasanaethau integredig newydd ar gyfer plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth.

"Bydd ein dull gweithredu'n sicrhau bod pobl yn cael y gwasanaeth iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, gan y gweithiwr proffesiynol iawn."

Meddai'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths:

"Mae'n bleser gennyf ddarparu £10m i hybu cydweithio rhwng gwasanaethau iechyd a thai i helpu pobl hŷn, yn ogystal â phlant ac oedolion sydd ag anghenion cymhleth.

"Bydd y cyllid hwn yn gwella ansawdd bywyd llawer o bobl yn sylweddol, gan eu helpu i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain. Mae ein buddsoddiad parhaus yn y Gronfa Gofal Canolradd wedi bod yn llwyddiannus iawn, gan adael gwaddol o brosiectau lleol arloesol. Rwy'n hyderus y bydd y cyllid newydd hwn yn gwneud yr un fath."  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 01 Ebrill 2016 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i