Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddiad ychwanegol o £45m i GIG Cymru i ddelio â phwysau’r gaeaf

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw, y bydd Gwasanaeth Iechyd Cymru’n derbyn buddsoddiad newydd o £45m i’w helpu i ymateb i bwysau’r gaeaf.
Dydd Mercher 10 Chwefror 2016

Bydd yr arian ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn dod o gronfeydd Llywodraeth Cymru ac fe fydd yn gymorth i fyrddau iechyd ledled Cymru allu trin a gofalu am y nifer gynyddol o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yr adeg hon o’r flwyddyn. Yn ystod wythnos gyntaf Ionawr yn unig, gwelodd y gwasanaeth iechyd ymchwydd sylweddol yn y galw am wasanaeth gofal brys. Roedd hyn lawer uwch na’r hyn a welwyd yn ystod yr un cyfnod yn 2015.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hefyd wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer y cleifion difrifol wael sy’n defnyddio’u gwasanaeth. Mae adrannau argyfwng mewn ysbytai ar draws Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion sy’n cael eu derbyn, yn enwedig pobl hŷn, a chanddynt gyflyrau acíwt ac anghenion cymhleth. O ganlyniad, mae’r gwasanaethau y tu allan i oriau wedi cael nosweithiau a phenwythnosau hynod o brysur ers dechrau’r flwyddyn.

Yn ôl y wybodaeth ddiweddaraf:

  • Mae nifer yr ambiwlansys argyfwng sy’n cyrraedd adrannau damweiniau ac achosion brys wedi cynyddu ers y flwyddyn newydd – ar eu huchaf, roedd y nifer 22% yn uwch na chyfartaledd Ionawr 2015
  • Mae nifer y derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys wedi bod hyd at 23% yn uwch na nifer cyfartalog Ionawr 2015
  • Cyrhaeddodd nifer y galwadau a atebodd Galw Iechyd Cymru mewn un diwrnod uchafbwynt o 2,300 dros wyliau’r Nadolig – mae’r gwasanaeth yn derbyn tua 580 o alwadau’r diwrnod fel arfer.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford:

“Yn debyg iawn i rannau eraill o’r DU, mae cyfnod o bwysau a galw sylweddol wedi wynebu’r gwasanaethau gofal brys yng Nghymru ers dechrau’r flwyddyn. Mae cynnydd sydyn wedi bod yn nifer y bobl sydd eisiau triniaeth a gofal yn yr adrannau argyfwng ac mae nifer yr ambiwlansys sy’n cyrraedd yr ysbytai yng Nghymru ar eu huchaf.

“Er hyn, mae staff ein Gwasanaeth Iechyd yn gweithio’n galed er mwyn parhau i gynnig gwasanaeth diogel ac effeithiol – mae’r holl adrannau argyfwng ar agor ac mae ysbytai’n parhau i roi gwasanaeth llawfeddygol arferol. Bydd y cyllid ychwanegol hwn o £45m yn helpu ein gwasanaeth iechyd i barhau i ddelio â’r pwysau cynyddol sy’n ei wynebu ac i reoli’r ymchwydd hwn yn y galw heb i hynny effeithio ar rannau eraill o’r gwasanaeth.

“Hoffwn ddiolch i staff ledled Cymru sydd wedi gweithio’n ddiflino’r gaeaf hwn i sicrhau bod pobl wedi derbyn y driniaeth, y gofal a’r gefnogaeth yr oedd eu hangen arnynt pan oeddent yn wael neu wedi cael anaf. Byddwn yn parhau i weithio’n agos â’r byrddau iechyd a gydag ymddiriedolaethau’r GIG er mwyn sicrhau bod cleifion yn gallu cael y gofal gorau posibl.

“Mae’r buddsoddiad newydd hwn yn profi unwaith eto ein hymrwymiad i GIG Cymru. Rydym yn diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol, a hynny serch toriadau llym i’n cyllideb. Gyda £6.7 biliwn yn cael ei wario ar wasanaethau iechyd a gofal eleni, a’r swm yn codi i £7 biliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf, mae cyllid yn y maes hwn ar ei uchaf."

Ychwanegodd y Gweinidog:

“Gallwn bob un ohonom helpu ein Gwasanaeth Iechyd drwy wneud dewis doeth ac ystyried a oes angen mynd i’r adran ddamweiniau ac achosion brys pan fyddwn yn cael anaf neu salwch, a all gwasanaeth iechyd lleol arall helpu, neu a ydym yn gallu gofalu am eu hunain gyda chyngor gan Galw Iechyd Cymru. Gall ein hymgyrch Dewis Doeth helpu pobl i benderfynu at bwy i droi i gael yr help sydd ei angen arnynt, beth mae gwahanol wasanaethau’r GIG yn ei wneud a pha bryd y dylid eu defnyddio.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 10 Chwefror 2016 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i