Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rheoliadau draenio cynaliadwy yn dod i rym

Daeth Rheoliadau ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy, neu SDCau, ar gyfer datblygiadau eiddo newydd yng Nghymru i rym heddiw (7 Ionawr).
Dydd Llun 07 Ionawr 2019

Bydd y rheoliadau gorfodol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn helpu i leihau y risg o lifogydd ac yn gwella ansawdd dŵr. 

Bydd y rheoliadau hefyd yn helpu i sicrhau bod safonau amgylcheddol yn cael eu cynnal a'u gwella wedi Brexit, gyda phroblemau llifogydd yn cael eu datrys mewn ffordd ecogyfeillgar drwy ddulliau cynaliadwy.

Bydd manteision pellach y rheoliadau yn cynnwys gwella y bywyd gwyllt a bioamrywiaeth a helpu i leihau llygredd ar ddatblygiadau tai newydd drwy ddefnyddio SDCau sydd wedi'u cynllunio a'u hadeiladu yn effeithiol.

Mae SDCau yn defnyddio'r dirwedd a llystyfiant naturiol i reoli llif dŵr wyneb ac i leihau'r risg o lifogydd. Gall y cynlluniau gynnwys pyllau dŵr, palmentydd hydraidd a phantau sy'n arafu llif dŵr wyneb yn fwy na phibellau draenio confensiynol. 

Gall dŵr wyneb ffo hefyd achosi llygredd arwyddocaol yn uniongyrchol a thrwy garthffosydd yn gorlifo i afonydd. Mae SDCau wedi'u dylunio nid yn unig i wella ansawdd dŵr ond hefyd i fod yn gryfach ac i bara'n hirach na systemau draenio confensiynol.

Mae oddeutu 163,000 o adeiladau yng Nghymru mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb ac amcangyfrifir bod systemau draenio cynaliadwy yn lleihau y difrod o lifogydd hyd at 30%.  

Meddai Lesley Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: 

"Gall llifogydd gael effaith ddinistriol ar berchnogion tai ac mae'n bwysig fod pob ymdrech yn cael ei wneud i amddiffyn tai ac i gyfyngu ar y difrod sy'n cael ei wneud o ganlyniad i lifogydd dŵr.

"Y llynedd gwelwyd sawl achos o lifogydd drwg yng Nghymru gan dynnu sylw at bwysigrwydd cyflwyno mesurau i fynd i'r afael â'r heriau sy'n cael eu hwynebu o ganlyniad i'r newid yn yr hinsawdd.

"Rydym yn gobeithio y bydd y rheoliadau hyn yn cael effaith bositif ar genedlaethau'r dyfodol ac yn helpu i sicrhau bod Cymru yn cynnal ei safonau amgylcheddol uchel wedi Brexit." 

Manylion ar draenio cynaliadwy.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 07 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i