Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

43% o drydan Cymru drwy ynni adnewyddadwy yn 2016

Mae Cymru yn gwneud cynnydd da tuag at ei thargedau uchelgeisiol ar gyfer ynni glân wrth i adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw ddatgelu bod 43% o'r trydan a gafodd ei  ddefnyddio gan y wlad yn 2016 yn dod o ynni adnewyddadwy - cynnydd o 32% o'r flwyddyn flaenorol.
Dydd Iau 07 Rhagfyr 2017

Mae'r adroddiad Cynhyrchu Ynni yng Nghymru 2016 yn rhoi amcangyfrif o'r ffynonellau cynhyrchu ynni yng Nghymru, nifer y prosiectau a chyfanswm yr ynni y gellid ei gynhyrchu erbyn diwedd 2016.   Mae'r adroddiad yn dangos:

  • Bod dros 67,000 o brosiectau adnewyddadwy, cynnydd o 23% ers 2014;
  • Bu cynnydd o 47% yn y gallu i gynhyrchu ynni adnewyddadwy ers 2014, sy'n golygu 18% o'r holl drydan sy'n cael ei gynhyrchu; 
  • 97% o gynnydd yn y gallu i gynhyrchu gwres adnewyddadwy; 
  • Mae 62,420 o brosiectau ynni adnewyddadwy mewn perchnogaeth leol, gan gynhyrchu 575MW;
  • Systemau solar ffotofoltäig yw'r dechnoleg adnewyddadwy fwyaf cyffredin, sy'n cyfrif am 81% o brosiectau adnewyddadwy; a
  • Gwynt ar y tir sydd â'r gallu mwyaf i gynhyrchu ynni o ran technoleg adnewyddadwy, gyda chynnydd o 54% mewn gallu ers 2014.
Ym mis Medi, cyhoeddodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, ei bod eisiau i Gymru gynhyrchu 70 y cant o'r trydan y mae yn ei ddefnyddio o ynni adnewyddadwy erbyn 2030.Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi gosod targedau hefyd i brosiectau ynni adnewyddadwy feddu ar elfen o leiaf o berchnogaeth leol erbyn 2020, ac i o leiaf un Gigawatt o allu i gynhyrchu trydan adnewyddadwy feddu ar berchnogaeth leol erbyn 2030.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet:  

"Rydym wedi ymrwymo i gyflymu'r broses o drawsnewid ein system ynni yng Nghymru, yn enwedig drwy gynyddu'r defnydd o ynni adnewyddadwy.  Ein blaenoriaethau yw arbed mwy o ynni, lleihau ein dibyniaeth ar ynni sy'n cael ei gynhyrchu o danwyddau fosil, a mynd ati i reoli'r newid i economi carbon isel.

"Dyna pam y bu imi gomisiynu yr astudiaeth Ynni yng Nghymru i roi darlun cyflawn inni o ynni yng Nghymru, ac inni weld y datblygiadau sydd wedi eu cyflawni. 

"Ym mis Medi, gosodais dargedau uchelgeisiol i ddarparu system ynni carbon isel a sicrhau manteision i Gymru.  Mae adroddiad heddiw yn dangos ein bod eisoes yn gwneud cynnydd calonogol iawn ar ynni adnewyddadwy. 
"Roedd 2016 yn flwyddyn bwysig yng Nghymru ar gyfer ynni. Cynhyrchwyd digon o ynni adnewyddadwy i ddarparu 43 y cant o'r trydan a ddefnyddiwyd gennym. Mae Sir y Fflint eisoes yn cynnal y prosiect solar mwyaf ym Mhrydain, a nawr mae gennym Pen y Cymoedd, y prosiect gwynt mwyaf yng Nghymru a Lloegr.
"Trwy ddefnyddio ein hadnoddau naturiol helaeth mewn dull cynaliadwy, gallwn sicrhau bod ynni yn parhau â'i swyddogaeth bwysig o gyrraedd ein targedau ynni a datgarboneiddio.  Trwy wneud hynny, byddwn yn sicrhau Cymru lewyrchus, garbon isel.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 07 Rhagfyr 2017 Ynni Ynni adnewyddadwy Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i