Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyhoeddi gwelliannau i raglen dileu TB

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi atgoffa ffermwyr y bydd y Gorchymyn TB newydd yn dod i rym ar 1 Ebrill, gan newid y ffordd y maent yn cael eu digolledu am wartheg sy'n cael eu lladd oherwydd TB.
Dydd Gwener 18 Mawrth 2016

Bwriedir i'r newidiadau leihau'r risg y bydd y clefyd yn lledaenu trwy annog arfer gorau ac mae'n dilyn ymgynghoriad â'r diwydiant.

Mae'r newidiadau'n rhoi rhagor o bwerau i Lywodraeth Cymru leihau'r iawndal os na fydd unigolyn wedi dilyn y rheolau o ran profi a symud gwartheg. Bydd ceidwaid gwartheg bob amser yn cael gwerth yr anifail i'w ladd o leiaf, hyd at derfyn o £15,000 fesul anifail.

Meddai Rebecca Evans:

"Bydd y newidiadau hyn yn cosbi lleiafrif o geidwaid gwartheg sy'n cyflawni arferion peryglus, fel peidio â chyflwyno gwartheg i'w profi, eu prisio neu eu symud, a all gyfrannu at ledaeniad TB. Yn yr achosion hyn, gallai'r iawndal fod hyd at 95% yn llai.

"Mae'r mwyafrif helaeth o ffermwyr yn dilyn y rheolau ac yn gweithio gyda ni i ddileu'r clefyd hwn. I'r bobl hyn, ni fydd fawr ddim yn newid o ran y ffordd y caiff eu hanifeiliaid eu prisio na'r iawndal y byddant yn ei gael, ac, yn y mwyafrif helaeth o achosion, bydd iawndal llawn yn seiliedig ar werth yr anifail ar y farchnad yn parhau i gael ei dalu."

Hefyd ar 1 Ebrill, bydd www.ibTB.co.uk yn cael ei lansio, sef gwefan newydd sy'n rhoi gwybodaeth am leoliadau lle ceir achosion o TB, er mwyn helpu pobl i wneud penderfyniadau hyddysg ynghylch sut y gallant ddiogelu gwartheg ac anifeiliaid eraill rhag TB.

Cafodd y Gorchymyn TB ei newid y llynedd i alluogi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi manylion buchesi yr effeithir arnynt gan TB buchol. Y nod yw rhoi gwybodaeth i helpu i leihau'r risg y bydd y clefyd yn lledaenu, yn lleol a thrwy symud gwartheg.  

Meddai Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop:

"Un o brif nodau ein Rhaglen Dileu TB yw atal y clefyd rhag lledaenu i ffermydd heb TB.

"Ein nod yw rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl am risgiau TB posibl i'r rheini sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch prynu a symud gwartheg. Rwy'n annog pobl i ddefnyddio'r wybodaeth hon i gymryd camau rhagofalus i leihau'r risg y bydd TB yn lledaenu."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 18 Mawrth 2016 TB Gwartheg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i