Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

“Beth bynnag mae Cymru’n ei wneud heddiw, bydd gweddill y byd yn ei wneud yfory” – y Cenhedloedd Unedig

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Heddiw, disgrifiwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru fel “arloesol” a “model y gall gwledydd eraill ei ddefnyddio” wrth iddo gael Cydsyniad Brenhinol; dyma’r tro cyntaf i gyfraith o’i fath gael ei phasio yn y byd.
Dydd Mercher 29 Ebrill 2015

Gwnaed y sylwadau cyn digwyddiad Rhyngwladol ar Ddatblygu Cynaliadwy yng Nghaerdydd lle daeth llunwyr polisi pwysig ac ymarferwyr o bob cwr o’r byd ynghyd i drafod “Gwneud penderfyniadau ar gyfer gwell yfory” ac roedd y Bil yn uchel iawn ar yr agenda.

Cafodd y ddeddf newydd ei llunio gan flwyddyn o drafodaethau cenedlaethol am ‘Y Gymru a Garem’ (dolen allanol) i benderfynu ar amcanion hirdymor Cymru. Y saith amcan llesiant sydd wrth wraidd y Bil yw Cymru sy’n ffyniannus, cadarn, iach a mwy cyfartal sydd â diwylliant llewyrchus a chymunedau cydlynus ac sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Dywedodd Nikhil Seth, Cyfarwyddwr yr Is-adran Datblygu Cynaliadwy, Adran yr Economi a Materion Cymdeithasol, y Cenhedloedd Unedig:  

“Mae Deddf cenedlaethau’r dyfodol Cymru yn dal ysbryd a naws dwy ddegawd o waith y Cenhedloedd Unedig ym maes datblygu cynaliadwy; mae’n gwasanaethu fel model ar gyfer rhanbarthau a gwledydd eraill.  Mae ‘Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned’ yn dweud y cyfan. Rydym yn gobeithio bod yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw yn cael ei wneud gan y byd fory.  Gweithredu, yn fwy na geiriau, yw ein gobaith ar gyfer ein cenhedlaeth ni a rhai’r dyfodol.  

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol:

“Dyma’r ddeddfwriaeth fwyaf uchelgeisiol a phellgyrhaeddol i fynd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol; mae lefel y gydnabyddiaeth ryngwladol y mae’r Cenhedloedd Unedig ac eraill wedi’i ddangos ynddi yn dangos unwaith yn rhagor maint ein huchelgais.

“Bydd y Ddeddf arloesol hon yn dylanwadu ar bob agwedd ar sector cyhoeddus Cymru.  Bydd yn ein symud yn nes at greu’r Gymru yr ydym i gyd ei heisiau. Mae’n rhoi dyletswydd ar bob un ohonom i gydweithio er mwyn sicrhau bod y penderfyniadau a wneir heddiw’n cael eu gwneud tra’n ystyried cenedlaethau’r dyfodol – allwn ni ddim disgwyl i’n plant a phlant ein plant ddatrys y problemau sydd gennym ni heddiw.

Ychwanegodd Peter Davies, Comisiynydd Cymru ar Ddyfodol Cynaliadwy:  

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn sicrhau bod y bobl yn rhan o’r gwaith o greu’r Gymru y maen nhw’n dymuno byw ynddi.  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi arwain trafodaethau cenedlaethol ar ‘Y Gymru a Garem’ ac wedi siarad â tua 7,000 o bobl ar hyd a lled y wlad. Mae barn y bobl hyn wedi helpu i lunio’r Ddeddf.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 29 Ebrill 2015 Deddfwriaeth Y rhaglen ddeddfwriaethol Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i