Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£100m i sicrhau ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, y bydd £100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
Dydd Iau 08 Chwefror 2018

Mae £75m ychwanegol wedi’i ddyrannu i’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – sy’n rhaglen fuddsoddi strategol, hirdymor a phwysig gyda’r nod o foderneiddio seilwaith y sector addysg.

Yn ogystal, caiff £30m ei ryddhau o flynyddoedd nesaf y prosiect i’w fuddsoddi ar unwaith mewn prosiectau cyfalaf a fydd yn cyfrannu at gyflawni’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Blaenoriaeth a rennir gyda Phlaid Cymru yw hon.

Daw’r arian hwn â’r cyfanswm sydd wedi’i fuddsoddi dros gyfnod y rhaglen gyfan i bron i £3.8 biliwn. Daw cam cyntaf y rhaglen i ben yn 2019 ar ôl i  £1.4 biliwn gael ei fuddsoddi i gefnogi’r gwaith o ailadeiladu ac ailwampio mwy na 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru. Caiff £2.3 biliwn arall ei wario yn ystod yr ail gam.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Cenhadaeth ein cenedl yw codi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad, a darparu system addysg y gallwn fod yn falch ohoni fel gwlad. Mae’r  Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn rhan bwysig o hyn – dyma’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a’n colegau ers y 60au.

“Mae cael amgylchedd modern, cyffyrddus, addas-at-y-diben i ddysgu ynddo yn hollbwysig i sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg orau posib. Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn golygu y bydd mwy fyth o’n dysgwyr yn gallu manteisio ar y cyfleusterau gorau posibl yn eu hysgolion a’u colegau.

Dywedodd Eluned Morgan:

“Mae cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn her sylweddol ac mae addysg yn allweddol i wireddu’r uchelgais. Golyga hyn fuddsoddi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd a chynyddu a gwella’r addysgu Cymraeg a  wneir mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae rhyddhau’r cyllid hwn er mwyn ei fuddsoddi ar unwaith yn golygu na fydd oedi wrth inni ymdrechu i gyflawni’r targed hwn.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 08 Chwefror 2018 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i