Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Dr Paul Thomas yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw fod Dr Paul Thomas wedi'i benodi yn Gadeirydd newydd Chwaraeon Cymru.
Dydd Mawrth 22 Mawrth 2016

Gan fod Dr Thomas, am dros 30 mlynedd, wedi bod mewn amrywiaeth o rolau datblygu cymunedol, arweinyddiaeth strategol a chynhwysiant mewn chwaraeon, a hynny'n aml mewn ardaloedd dan anfantais gymdeithasol, mae ganddo gyfoeth o wybodaeth a phrofiad ar gyfer y rôl bwysig hon.

Yn ogystal ag arwain prosiectau o bwys ar gyfer UK Sport a Sport England, mae ei gyflawniadau diweddaraf yn cynnwys sefydlu campfa ffitrwydd gymunedol yn Nglynebwy i roi cyfle i bobl leol wella eu ffitrwydd corfforol a'u lles ac, yn 2015, roedd ar restr fer gwobr Syr Alex Ferguson, sef 'Arweinydd Mwyaf Dylanwadol' y flwyddyn.

Gan adeiladu ar waith rhagorol yr Athro Laura McAllister, bydd y Cadeirydd newydd, Dr Paul Thomas, yn gyfrifol am arwain Chwaraeon Cymru i gyfnod cyffrous ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Un o'i flaenoriaethau allweddol fydd llywio a hyrwyddo ymagwedd newydd at chwaraeon cymunedol, gan greu llwybr clir rhwng cyrchnodau Llywodraeth Cymru a phenderfyniadau o ran buddsoddi, ac anghenion clybiau, cymunedau, hyfforddwyr, athletwyr a gwirfoddolwyr, a'r heriau sy'n eu hwynebu.

Bydd disgwyl i Dr Thomas ysgogi'r sector chwaraeon yng Nghymru i gyflawni yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gan wneud hynny trwy hyrwyddo'r gydymdrech a'r cydfuddsoddi gan Chwaraeon Cymru a'i bartneriaid mewn Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol, ac yn y trydydd sector a'r sector preifat.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog:

“Roedd calibr y talent a ymgeisiodd am y rôl hon yn uchel iawn, ond rwyf yn falch iawn o gyhoeddi mai Dr Paul Thomas fydd Cadeirydd newydd Chwaraeon Cymru. Mae ei weledigaeth, ei angerdd a'i ymrwymiad, ynghyd â'i wybodaeth a'i brofiad mewn arweinyddiaeth a rheoli, yn golygu mai ef yw'r unigolyn gorau ar gyfer y rôl bwysig hon.

"Rydym am chwalu'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag cyfranogi mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Rydym am greu cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu fel y gallant wirioni ar chwaraeon am oes. Rwy'n hyderus y bydd rhinweddau, profiad ac ymrwymiad Paul yn helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y genedl yn un fwy gweithgar yn gorfforol ac yn fwy llwyddiannus ym maes chwaraeon.”

Dywedodd Dr Paul Thomas:

"O ganlyniad i gael fy magu yng nghymoedd y De a chyfranogi mewn chwaraeon am y rhan helaeth o'm hoes, rwy'n sicr o'r manteision i iechyd a lles pobl sy'n deillio o chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae chwaraeon wedi rhoi i mi gyfleoedd a sgiliau ardderchog, felly mae cael fy mhenodi i'r rôl hon gan y Dirprwy Weinidog yn fraint.

"Rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at gyfarfod â'r rhai hynny sy'n rhan o chwaraeon llawr gwlad, ac i helpu, mewn rhyw ffordd, i greu dyfodol newydd ar gyfer y cenedlaethau o gymunedau ledled Cymru, gan ein gwneud hyd yn oed yn gryfach, yn fwy egnïol ac yn fwy gwydn.

“Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda'r Bwrdd, ynghyd â phawb sy'n rhan o Chwaraeon Cymru, er mwyn gwireddu'r weledigaeth o 'Uno Cenedl sy'n Caru'r Campau', ond yn un lle mae pawb yng Nghymru yn egnïol, yn heini ac yn mwynhau bywyd o ganlyniad i'r manteision a ddaw yn sgil chwaraeon.

"Gydol y degawd diwethaf, rwyf wedi gweithio mewn rhanbarthau ledled y byd, gan wneud gwahaniaeth i iechyd a lles pobl, arweinwyr a sefydliadau. "Mae'n fraint o'r mwyaf gallu defnyddio'r profiad hwnnw i chwarae rhan yn nyfodol chwaraeon yng Nghymru."

Bydd cyfnod Dr Paul Thomas yn y rôl yn dechrau ym mis Ebrill, a hynny am gyfnod o dair blynedd, hyd at 31 Mawrth 2019. Bydd yn olynu'r Athro Laura McAllister, a fu'n Gadeirydd Chwaraeon Cymru am chwe blynedd.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Chwaraeon a gweithgareddau hamdden egnïol

Tagiau

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon 22 Mawrth 2016 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i