Skip to content

Adroddiadau blynyddol

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Adroddiadau blynyddol

Bob blwyddyn mae’n rhaid i’r Panel lunio Adroddiad Blynyddol, sy’n nodi’r mathau o daliadau a lefelau’r taliadau y gall awdurdodau neu y mae’n rhaid i awdurdodau drefnu eu bod ar gael i’w haelodau a’u haelodau cyfetholedig.  

Mae’n rhaid i bob Adroddiad Blynyddol gael ei lunio erbyn 28 Chwefror cyn y flwyddyn ariannol y mae’r adroddiad yn ymwneud â hi.

Rydym yn ymgynghori â Gweinidogion Cymru, awdurdodau perthnasol a phartïon cyfrannog cyn cwblhau ein Hadroddiad. 

Mae’n rhaid bod o leiaf 8 wythnos rhwng cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar ei ffurf ddrafft a therfynol.