Skip to content

Gwasanaethau o ddiddordeb economaidd cyffredinol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwasanaethau y mae’r wladwriaeth yn dymuno eu darparu i’r cyhoedd, ond nad ydynt yn cael eu cyflenwi yn ddigonol gan rym y farchnad yn unig yw gwasanaethau o ddiddordeb economaidd cyffredinol (SGEI).

Mae’r pecyn SGEI (dolen allanol) yn cynnwys y fframwaith, rheoliad eithriad bloc a rheoliad de minimis, y mae pob un ohonynt yn wahanol i reolau cymorth gwladwriaethol cyffredinol.

Fframwaith SGEI

Mae’r fframwaith SGEI yn pennu o dan ba amodau y gellir caniatáu cymorth gwladwriaethol ar ffurf iawndal gwasanaethau cyhoeddus.

I ddefnyddio’r fframwaith SGEI rhaid ichi hysbysu’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) o’r hyn yr ydych am ei wneud ac aros am ei benderfyniad. I gael gwybodaeth am sut i wneud hyn cysylltwch â’r Tîm Cymorth Gwladwriaethol state.aid@wales.gsi.gov.uk

Rheoliad eithriad bloc SGEI

Mae’r rheoliad eithriad bloc SGEI yn rhoi manylion y cymorth y gellir ei roi heb hysbysu’r GE yn gyntaf. Rhaid i gymorth a roddir o dan y rheoliad hwn gael ei ategu gan weithred ymddiriedaeth.

Rheoliad de minimis SGEI

Mae rheoliad de minimis SGEI yn cwmpasu symiau o gymorth gwladwriaethol sydd ym marn y Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn rhy fach i effeithio ar gystadleuaeth - llai na €500,000 dros gyfnod o 3 blynedd (y flwyddyn gyllidol bresennol a’r ddwy flynedd gyllidol ddiwethaf).

Rhaid i’r awdurdod rhoi grant ysgrifennu hefyd yn ymddiried y gwasanaeth i’r darparwr.

Rhoi cymorth de minimis

Rhaid i’ch cymorth de minimis beidio â rhoi’r derbynnydd dros y terfyn o €500,000. Rhaid ichi ofyn iddynt faint o gymorth de minimis y maent wedi’i gael yn y flwyddyn gyllidol bresennol a’r ddwy flynedd gyllidol flaenorol. Rhaid i hyn gynnwys de minimis diwydiannol a de minimis SGEI.

Rhaid ichi beidio â rhoi cymorth dyfarniad rhannol, ee os bydd cwmni’n gofyn am £10,000 ond bod hyn yn mynd â hwy £1,000 dros y trothwy o €500,000, ni allwch leihau’r swm a roddwch iddynt i £9,000.

Mae gan y GE droswr arian cyfredol (dolen allanol) penodedig sy’n gorfod cael ei ddefnyddio i gyfrifo cymorth de minimis. Y gyfradd gyfnewid sy’n gymwys yw’r gyfradd adeg y dyfarniad.

Bydd angen i chi hefyd ysgrifennu i ddweud wrth y derbynnydd beth yw gwerth y cymorth de minimis yr ydych yn ei roi iddynt.

Cael cymorth de minimis

Cadwch gyfrif gofalus o’r cyfanswm. Os cewch fwy na €500,000 dros y cyfnod tair blynedd hwn rydych yn torri’r rheolau a gallai’r GE fynnu eich bod yn ei dalu yn ôl.

Rhaid i chi ddatgan swm y cymorth de minimis SGEI yr ydych wedi’i gael i unrhyw awdurdod cyhoeddus neu awdurdod rhoi grant sy’n gofyn ichi wneud hynny. Y rheswm dros hyn fel arfer fydd oherwydd eich bod wedi gofyn am arian gan gynllun arall neu gan awdurdod cyhoeddus, a’r arian hwnnw’n cael ei gategoreiddio fel cymorth de minimis.