Skip to content

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio pan fydd gwastraff yn cael ei waredu drwy safleoedd tirlenwi.

Mae'r Cynllun Cymunedau a lansiwyd ym mis 1 Ebrill 2018 a bydd yn cael ei reoli gan gorff dosbarthu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC).

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau ar gael ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru o ddiwedd mis Ebrill ymlaen, yn barod ar gyfer lansio’r cylch cyntaf o geisiadau ar gyfer y cynllun:

Dylid anfon unrhyw ymholiadau i LDTgrants@wcva.org.uk.

Prosiectau

Bydd cyllid o £1.5m yn gyfanswm y flwyddyn yn cael ei roi i brosiectau a fydd yn cefnogi:

1. Bioamrywiaeth – diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y gwelir bioamrywiaeth naturiol.

  • Helpu rhywogaethau brodorol, peillio a phlannu 
  • Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
  • Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio

2. Lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi – hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir

  • Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff
  • Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
  • Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn adnodd

3. Gwelliannau Amgylcheddol – dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle. 

  • Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
  • Adfer mannau sydd wedi’u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
  • Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol. 

Canolbwynt Daearyddol

Canolbwynt daearyddol y cynllun yw pum milltir o amgylch safle tirlenwi (tan i warediadau trethadwy gael eu cwblhau) a phum milltir o amgylch gorsaf trosglwyddo gwastraff sy'n anfon o leiaf 2,000 o dunelli i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn. Diben pennu canolbwynt o’r fath yw ceisio cydnabod y cymunedau hynny yr effeithir arnynt fwyaf oherwydd bod gwastraff yn cael ei waredu mewn safleoedd tirlenwi.

Ynglŷn â'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi

Mae'r Cynllun Cymunedau yn disodli'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi.

Bydd prosiectau'n parhau i elwa ar unrhyw gymorth a ddyfernir o dan y Gronfa Cymunedau Tirlenwi cyn 31 Mawrth 2018. 

Mae cyfnod pontio o ddwy flynedd er mwyn i brosiectau o dan y Gronfa Cymunedau Tirlenwi yng Nghymru gael eu cwblhau ac er mwyn i'r holl gyllid o dan y Gronfa honno yng Nghymru gael ei wario. Mae'r cyfnod pontio yn para rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2020.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Ffeithlun (Maint Ffeil: 79KB)