Skip to content

Treth Gwarediadau Tirlenwi

Dolenni perthnasol

Mae Deddf Cymru 2014 yn pennu pwerau cyllidol newydd ar gyfer Cymru ac yn datganoli nifer o bwerau trethu.
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn awr yn disodli’r Dreth Tirlenwi yng Nghymru.

Treth ar waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, ac mae’n cael ei chodi yn unol â phwysau’r gwastraff.

Mae 3 cyfradd ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi:

  • cyfradd is ar gyfer deunyddiau sy’n diwallu’r amodau sy’n cael eu hamlinellu yn y ddeddf
  • cyfradd safonol ar gyfer yr holl ddeunyddiau eraill
  • cyfradd gwarediadau heb eu hawdurdodi ar gyfer gwarediadau trethadwy sy’n cael eu gwneud mewn mannau heblaw safleoedd tirlenwi awdurdodedig.

Bydd cyfraddau is a safonol y dreth yn parhau’n gyson â’r rheini yng ngweddill y DU am gyfnod o ddwy flynedd, gan ddarparu’r sicrwydd y mae busnesau wedi gofyn amdano.

Mae’r gyfradd am warediadau heb eu hawdurdodi yn 150% o’r gyfradd safonol, sy’n creu arf ataliol ariannol ychwanegol ar gyfer pobl sy’n ceisio osgoi eu rhwymedigaethau amgylcheddol a chael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon. Mae’r tabl isod yn dangos y cyfraddau ar gyfer 2018-19 yn ogystal â 2019-20..

  2018-19 2019-20
Cyfradd safonol £88.95 y dunnell £91.35 y dunnell
Cyfradd is £2.80 y dunnell £2.90 y dunnell
Cyfradd gwarediadau heb eu hawdurdodi £133.45 y dunnell £137.00 y dunnell


Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Mae cynllun cymunedau wedi cael ei sefydlu i gefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan warediadau gwastraff i safleoedd tirlenwi.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sy’n gorff dosbarthu, sy’n rheoli’r Cynllun Cymunedau.

Mae ffurflenni cais a chanllawiau ar gael ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Anfonwch unrhyw ymholiadau i: LDTgrants@wcva.org.uk.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Asesiadau o effaith (Maint Ffeil: 1MB)