Skip to content

Fframwaith polisi trethi

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Fframwaith polisi trethi.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Datblygu’r agenda datganoli trethi yng Nghymru.

Cyngor ar Drethi

Sefydlwyd trefn o drafod a chael cyngor arbenigol i gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu polisi ar drethi, gan gynnwys Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

Egwyddorion Trethi

Dylai trethi Cymru:

  • Godi refeniw i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus mor deg a phosibl
  • Cyflawni amcanion polisi presennol Llywodraeth Cymru, yn enwedig cefnogi twf a swydd
  • Bod yn glir, yn sefydlog ac yn syml
  • Cael eu datblygu trwy gydweithredu ac ymwneud
  • Cyfrannu at nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol o greu Cymru fwy cyfartal.

Mae cynllun gwaith ar Bolisi Trethi 2018 yn amlinellu'r blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn. Mae Adroddiad Polisi Trethi Cymru 2018 yn amlinellu'r cynnydd tuag at gynllun gwaith 2018. Fe’i cyhoeddwyd yn Hydref 2018 fel rhan o’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20.