Skip to content

Fframwaith cyllidol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Fframwaith cyllidol.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Wrth i bwerau treth gael eu datganoli, bydd trefniadau cyllidol Llywodraeth Cymru yn newid.

O 2018 ymlaen, defnyddir refeniw o’r trethi datganoledig newydd i ariannu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Ym mis Rhagfyr 2016, cytunwyd ar drefniadau cyllido newydd gyda Llywodraeth y DU o dan fframwaith cyllidol newydd.

Trefniadau cyllido newydd

O dan y trefniadau newydd, mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno y bydd Cymru’n cael lefel deg o gyllid ar gyfer y tymor hir.

  • Newid fformiwla Barnett drwy greu ffactor newydd, yn seiliedig ar anghenion, wedi’i phennu ar 115%, yn unol ag argymhelliad Comisiwn Holtham, i adlewyrchu nodweddion poblogaeth Cymru.
  • Y Cynulliad Cenedlaethol i allu pennu cyfraddau trethi incwm Cymreig o fis Ebrill 2019 (yn amodol ar hynt Bil Cymru a Llywodraeth Cymru’n cyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol ei bwriad i gyflwyno cyfraddau trethi Cymreig)
  • Addasiad i’r grant bloc sy’n adlewyrchu sylfaen y dreth incwm yng Nghymru
  • Mwy o bwerau benthyca cyfalaf – bydd uchafswm benthyca cyfalaf cyffredinol Llywodraeth Cymru’n cael ei godi i £1bn a’r uchafswm blynyddol i £150m
  • Creu cronfa newydd i Gymru, a fydd yn gweithredu fel ‘cyfrif cynilo’ i helpu Llywodraeth Cymru i reoli’r amrywiadau cyllidebol a ddaw yn sgil datganoli trethi
  • Goruchwyliaeth annibynnol – rôl i gyrff anibynnol gyfrannu os bydd anghytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar faterion yn ymwneud â’r fframwaith cyllidol.

Y Broses

Cytunwyd ar y fframwaith gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol a Phrif Ysgrifennydd Trysorlys Llywodraeth y DU, yn cwrdd fel Cyd-bwyllgor y Trysorlysoedd.

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf i pwyllgor i drafod y fframwaith cyllidol newydd ar 28 Medi 2016. Bydd y pwyllgor yn parhau i gwrdd i gadw golwg ar y broses o roi’r pwerau trethu a benthyca ar waith a’r modd y gweithredir y fframwaith cyllidol. Cyhoeddir crynodeb o drafodaethau pob cyfarfod.