Skip to content

Gwobrau Cronfeydd yr UE 2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn chwilio am brosiectau a ariennir gan yr UE sy'n dangos yr arferion gorau er mwyn rhoi cyfle iddynt arddangos eu llwyddiannau.

Categorïau 

Prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Categori 1: Mentor Gorau

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn helpu miliynau o bobl o bob rhan o gymdeithas i ddysgu sgiliau newydd, cael hyfforddiant, a dod o hyd i swydd, drwy ymateb i heriau yn ein marchnad lafur. Mae hefyd yn cynnig cymorth i'r bobl fwyaf difreintiedig yn ein cymunedau, sydd mewn perygl o gael eu hallgáu'n gymdeithasol, yn ogystal â chynnig ffordd i bobl ifanc ddatgloi eu potensial a gwella eu gobeithion o ran gyrfa.

Rydym yn awyddus i glywed hanesion llwyddiant mentoriaid sydd wedi helpu unigolion i fanteisio ar gyfleoedd a grëwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, ac i gamu ymlaen wrth ddatblygu sgiliau newydd, a chael swydd neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd.

Prosiectau ERDF

Categori 2: Prosiect treftadaeth ddiwylliannol gorau

Rydym yn chwilio am brosiectau arloesol o ansawdd uchel, sydd wedi gwella'n sylweddol seilwaith ffisegol neu amgylchedd Cymru drwy dreftadaeth ddiwylliannol. Gallai fod yn brosiect sydd wedi llwyddo i sbarduno twf economaidd, er enghraifft prosiect twristiaeth sydd wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer yr ymwelwyr.

Sut i wneud cais

I gymryd rhan, dylai noddwyr prosiectau gwblhau'r ffurflen gais sydd wedi ei hatodi isod a'i hanfon i: WEFO-Communications@gov.wales

Cewch enwebu mwy nag un person / prosiect ar gyfer pob categori.

10 Medi 2018 yw'r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau.

Cyhoeddir enwau'r enillwyr yn ein digwyddiad blynyddol yn nes ymlaen yn 2018.

Lawrlwytho Dogfen