Skip to content

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Dolenni perthnasol

Rhwng 2007-2013  mae Cymru wedi elwa ar £1.8 biliwn o gronfeydd yr UE i gefnogi twf a swyddi.
Yn 2014–2020, bydd Cymru yn elwa ar dros £2bn o fuddsoddiad o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae’r cronfeydd yn helpu i gefnogi pobl i gael gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth ieuenctid, ac maent yn cefnogi ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd ymhlith busnesau bach a mawr (BBaCh), ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a chysylltedd a datblygu trefol.   

Ynghyd ag arian cyfatebol, bydd y Cronfeydd Strwythurol yn ysgogi buddsoddiad o bron i  £3bn ledled Cymru. Rydym ar agor ar gyfer busnes, ac mae Llywodraeth y DU yn rhoi gwarant gwario i bob cynllun a fydd wedi’i gymeradwyo cyn i’r DU ymadael â’r UE.  

Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol

Yn unol â’n cytundeb â’r Comisiwn Ewropeaidd, mae buddsoddiadau yn cael eu blaenoriaethu yn ôl anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn yr ardaloedd canlynol:


Mae’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn cynnwys:

  • Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) 
  • Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 

Mae Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru yn cael eu gweinyddu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). I gael rhagor o wybodaeth am gyllid yr UE, cysylltwch â ni: Enquiries-WEFO@llyw.cymru neu 0845 010 3355

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car,
Rhyd-y-car,
Merthyr Tudful
CF48 1UZ