Skip to content

Cyllideb Ddrafft 2018-19

Dolenni perthnasol

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Swm y cyllid sydd wedi'i ddyrannu i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 yw £15.3bn.

Mae’r Gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19 yn blaenoriaethu'r gwasanaethau cyhoeddus y mae pob un ohonom yn dibynnu arnynt – ein Gwasanaeth Iechyd, ein gwasanaethau cymdeithasol a'n hysgolion.

Roedd y Gyllideb ddrafft wedi’i gyhoeddi mewn dau gam: Cyllideb ddrafft amlinellol ar 3 Hydref a Chyllideb ddrafft fanwl ar 24 Hydref. Am y tro cyntaf erioed, mae’r Gyllideb ddrafft hon yn amlinellu ein cynigion ar gyfer trethiant a benthyca, wrth i ni arfer y cyfrifoldebau ariannol newydd sydd wedi dod i Gymru.

Mae’r Gyllideb ddrafft yn amlinellu'r cynlluniau gwario strategol ar gyfer refeniw a chyfalaf, yn ogystal â gosod cynigion ar gyfer trethiant a benthyca. Mae’r Gyllideb ddrafft fanwl yn egluro sut y mae holl Ysgrifenyddion y Cabinet wedi dyrannu cyllid yn eu portffolio yn unol â'n blaenoriaethau ar y cyd.

Mae'r Gyllideb ddrafft yn cyflwyno cynlluniau gwario refeniw am ddwy flynedd a chynlluniau gwario cyfalaf am dair blynedd. Fel byddech chi’n gwario ein cyllideb £15bn ar wasanaethau cyhoeddus? Rhowch eich syniadau i’r prawf gyda’n hefelychydd y gyllideb newydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: CustomerHelp@llyw.cymru

Dogfennau Ategol

Adroddiad ar Bolisi Trethi Cymru
Prifysgol Bangor: Gwaith craffu a sicrhau annibynnol ar ragolygon trethi datganoledig i Gymru
Adroddiad y Prif Economegydd
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (Saesneg yn unig)