Skip to main content

TermCymru

86 results
Results are displayed by relevance.
English: case friend
Status B
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: cyfeillion achos
Context: Lle mae’r Cod yn cyfeirio at ofyniad i ddarparu rhywbeth ar gyfer plentyn, neu lle mae’n cynnwys hawl plentyn i wneud rhywbeth, dylid darllen y term “plentyn” fel “cyfaill achos” lle mae gan y plentyn gyfaill achos a benodwyd gan y Tribiwnlys Addysg.
Last updated: 23 April 2020
English: case holder
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: gweithwyr achos
Context: Pan fo awdurdod lleol wedi cytuno gyda'u rheolwr Cyfrif Dechrau'n Deg y caiff y Therapydd Lleferydd ac Iaith fod yn weithiwr achos, a bod modd, felly, trosglwyddo therapi plant o adran Lleferydd ac Iaith y GIG i Raglen Dechrau'n Deg, dylai'r awdurdod lleol gytuno hefyd â'r bwrdd iechyd ar y cyfraniad a fydd yn cael ei drosglwyddo.
Last updated: 10 February 2016
Welsh: achos
English: action
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Lawsuit, suit. Also known as a "case" or "proceedings".
Welsh: achos
English: case
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Also known as an "action" or "proceedings".
Welsh: achos
English: proceedings
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion
Definition: cwyn neu hawliad a ddygir i gyfraith i'w benderfynu mewn llys barn, tribiwnlys, etc
Context: Ni chaniateir i achos mewn cysylltiad â throsedd o dan y Rhan hon neu reoliadau a wneir odani, heb gydsyniad ysgrifenedig Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, gael ei ddwyn gan unrhyw berson ac eithrio’r Cwnsler Cyffredinol neu Weinidogion Cymru.
Notes: Mae ‘proceedings’ fel arfer yn cael ei ddefnyddio fel enw unigol yn yr ystyr hon, ond dyma’r ffurf luosog hefyd. Felly bydd angen ystyried ai ‘achos’ ynteu ‘achosion’ y mae eu hangen yn y cyd-destun dan sylw. Mewn testunau cyffredinol fe all ystyr ‘proceedings’ fod yn nes at ‘procedure’ e.e. ‘capability proceedings’ ac felly gellid defnyddio ‘gweithdrefn(au)’.
Last updated: 16 November 2021
English: case and interim case tribunals
Status C
Subject: Local Government
Part of speech: Noun, Plural
English: post-breakdown test
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: profion ar ôl achos
Notes: Yng nghyd-destun profion TB ar wartheg.
Last updated: 13 May 2021
English: confirmed outbreak
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Yng nghyd-destun ffliw adar.
English: confirmed case
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion a gadarnhawyd
Notes: Mewn perthynas â chlefydau.
Last updated: 26 March 2020
English: closed incident
Status B
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion a gaewyd
Definition: The number of bTB incidents with bTB restrictions lifted (TB10 issued) in the quarter.
Notes: Term ar gyfer y Dangosfwrdd bTB yn benodol.
Last updated: 15 October 2015
English: open incident
Status B
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion agored
Definition: bTB incidents remaining under bTB restriction at the quarter end. This comprises new incidents and incidents persisting from previous reporting periods.
Context: Mae’r siartiau bar yn dangos nifer yr achosion agored fesul chwarter ers 2010 (22 o chwarteri).
Notes: Term ar gyfer y Dangosfwrdd bTB yn benodol.
Last updated: 15 October 2015
English: business case
Status C
Subject: Economic Development
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: index case
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion cyfeirio
Definition: Yr achos cyntaf a ddogfennir gan yr awdurdodau o glefyd mewn poblogaeth benodol.
Notes: Cymharer â 'primary case' / 'achos gwreiddiol'.
Last updated: 13 July 2020
English: restricted case
Status C
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: use case
Status B
Subject: Economic Development
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion defnydd
Definition: Sefyllfa benodol lle gellid defnyddio cynnyrch neu wasanaeth, o bosibl.
Last updated: 29 October 2020
English: summary case
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: indictable case
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: primary case
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion gwreiddiol
Definition: Yr achos cyntaf o glefyd mewn poblogaeth benodol, nid o reidrwydd yr achos cyntaf a ddogfennir gan yr awdurdodau.
Notes: Cymharer ag 'index case' / 'achos cyfeirio'.
Last updated: 13 July 2020
English: incident
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion lluosog
Context: Gyda’i gilydd, dylent ystyried yr wybodaeth sydd ar gael a phenderfynu a allai clwstwr o achosion fod yn achos lluosog.
Notes: Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Sylwer: nid 'digwyddiad'. Mae'r term hwn yn rhan o'r gyfres o dermau 'case' ('achos unigol'), 'cluster' ('clwstwr o achosion'), 'incident' ('achos lluosog') ac 'outbreak' ('brigiad o achosion').
Last updated: 22 July 2020
Welsh: achos llys
English: court proceedings
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Plural
Context: Also known as a "court case" and "court action".
Welsh: achos llys
English: court action
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Also known as a "court case" or "court proceedings".
English: new incident
Status B
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion newydd
Definition: The number of Officially Tuberculosis Free (OTF) herds in which at least one reactor, inconclusive reactor (IR) taken as a reactor or a culture positive slaughterhouse case has been found in the quarter.
Notes: Term ar gyfer y Dangosfwrdd bTB yn benodol.
Last updated: 15 October 2015
Welsh: achos o TB
English: TB breakdown
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: civil proceeding
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion sifil
Last updated: 13 May 2021
English: criminal proceedings
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Plural
English: criminal case
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: case
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: achosion unigol
Context: Cyhoeddir y bydd brigiad o achosion wedi dod i ben 28 diwrnod ers dechrau’r achos unigol diwethaf a gadarnhawyd yn yr ysgol/lleoliad a bod unrhyw achosion unigol posibl ymysg dysgwyr neu staff yn y cyfnod hwnnw wedi cael canlyniad negatif.
Notes: Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Argymhellir defnyddio'r term llawn ar y cyd â'r ffurf fer 'achos' mewn dogfennau, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg. Mae'r elfen 'unigol' wedi ei ychwanegu er eglurder yn y gyfres o dermau 'case' ('achos unigol'), 'cluster' ('clwstwr o achosion'), 'incident' ('achos lluosog') ac 'outbreak' ('brigiad o achosion').
Last updated: 22 July 2020
English: case evaluation
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: case study
Status C
Subject: General
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: issue proceedings
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Verb
English: institute proceedings
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Verb
English: statement of case
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: dwyn achos
English: take proceedings
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Verb
English: notice of proceedings
Status B
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: dispose of a case
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Verb
English: case management
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Verb
English: case manager
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Case Officer
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: case officers
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Plural
English: case tribunal
Status C
Subject: Local Government
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: slaughterhouse case
Status A
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Strategic Outline Case
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Outline Business Case
Status B
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Business Justification Case
Status C
Subject: Politics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: Achosion Cyfiawnhad Busnes
Definition: The Business Justification Case (BJC), is a ‘lighter’ single stage methodology that is available for smaller less expensive proposals that are not novel or contentious and where pre-competed procurement schemes, (in accordance with EU/WTO rules and regulations) are available such as framework contracts.
Last updated: 10 January 2017
English: possession proceedings
Status B
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: contempt of court proceedings
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: identity theft
Status A
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Un enghraifft o'r weithred dwyllodrus o gasglu digon o wybodaeth bersonol am unigolyn fel y gall yr ymosodwr gymryd ei hunaniaeth er mwyn cyflawni rhyw fath o weithgarwch anghyfreithlon neu faleisus arall.
Notes: achosion o ddwyn hunaniaeth
Last updated: 21 December 2020
English: pandemic flu outbreak
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: confirmed breakdown
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Incidents in which postmortem examination of slaughtered cattle led to detection of bTB lesions or culture of M. bovis.
Context: TB
English: serious case review
Status B
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular