Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar y cynllun drafft i ddatrys problemau yn ymwneud â thrafnidiaeth sy’n effeithio ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/09/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/12/2013
Mae amseroedd siwrnai annibynadwy a thagfeydd traffig, yn enwedig yn ystod yr oriau brig yn gyffredin iawn ar yr M4 o amgylch Casnewydd.  

Mae hyn yn digwydd oherwydd diffyg capasiti a llwybrau pwrpasol, ac mae’n amlycach fyth os oes digwyddiad neu ddamwain.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i newid y sefyllfa.Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed yn yr Ymgynghoriad ar y Mesurau i Wella Coridor yr M4, rydym nawr yn ymgynghori ar Gynllun drafft sy’n ychwanegu at yr wybodaeth yr ydym eisoes wedi’i chasglu ac mae’n rhoi cyfle i chi roi eich barn ar y strategaeth yr ydym ni’n ei ffafrio ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd.  

O’i roi ar waith, byddai’r Cynllun drafft yn arwain at adeiladu traffordd i’r de o Gasnewydd, ailddosbarthu’r rhan bresennol o’r M4 rhwng Magwyr a Chas-bach fel nad yw bellach yn draffordd, creu cyswllt newydd rhwng yr M48 a’r B4245 a darparu seilwaith sy’n fwy addas i feicwyr a cherddwyr.
 
Rydym am i gymaint o bobl â phosibl ddarllen ein Cynllun drafft a gwneud sylwadau arno a hefyd ar yr asesiadau – yr asesiad amgylcheddol strategol, yr asesiad ar y rheoliadau cynefinoedd, yr asesiad iechyd a’r asesiad cydraddoldeb.

I weld y Ddogfen Ymgynghori ac i ymateb i’r ymgynghoriad yn electronig, ewch i www.M4newport.com (Saesneg yn unig).  

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun drafft, ewch i wefan www.M4newport.com (Saesneg yn unig) .