Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/09/2013

Mae gwaith ieuenctid yn hwyl ac mae’n rhoi cyfleoedd datblygu a dysgu llawn hwyl, heriol ac anffurfiol i bobl ifanc.  Yr hyn sy’n unigryw ac yn nodedig am waith ieuenctid yw ei fod yn cael ei lywio gan yr egwyddor o wirfoddoli, sy’n cydnabod bod gan bobl ifanc yr hawl i ddewis cymryd rhan.  

Nododd Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid (2012) mai prif bwrpas gwaith ieuenctid yw;

'Galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n gyfannol, gan weithio gyda hwy i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, i’w galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u safle mewn cymdeithas i gyrraedd eu llawn botensial.'

Addawodd Llywodraeth Cymru yn y Rhaglen Lywodraethu y byddai'n diweddaru’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid. Rydym yn awr yn awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion ar gyfer y strategaeth hon. Bydd eich cyfraniad yn helpu i sicrhau ein bod yn rhoi’r strategaeth gwaith ieuenctid iawn ar waith i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru a’u helpu i gyrraedd eu llawn botensial.

Defnyddir canlyniadau’r ymgynghoriad hwn fel sail ar gyfer Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru, a gyhoeddir yn yr hydref.

Rydym yn cynnal pedwar digwyddiad ymgynghori ledled Cymru:

4ydd Gorffennaf (Sector Gwirfoddol yn unig) Caerdydd 10.30 – 3.00pm (dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 27ain Mehefin)

11eg Gorffennaf (Canolbarth Cymru) – Y Drenewydd, 10.30 - 2.30pm (dyddiad cau ar gyfer cofrestru 4ydd Gorffennaf)

17eg Gorffennaf (Caerdydd) - 10.30 - 2.30pm (dyddiad cau ar gyfer cofrestru 10fed Gorffennaf)

22ain Gorffennaf (Gogledd Cymru) - Cyffordd Llandudno, 10.30 - 2.30pm (dyddiad cau ar gyfer cofrestru 15fed Gorffennaf)

I gadarnhau a fyddwch yn bresennol yn y digwyddiadau hyn, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen gofrestru sydd ynghlwm â’i hanfon at:

NationalYouthServiceConsultation@wales.gsi.gov.uk

Nodwch; dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael yn y digwyddiadau hyn