Skip to content

Llywodraeth Cymru Cynllun Cyhoeddi - 2018

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i’r egwyddor sylfaenol o fod yn dryloyw ac atebol i’r cyhoedd yn y modd yr ydym yn gweithredu.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Ailddefnydd o Wybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 yn annog awdurdodau cyhoeddus i fod yn rhagweithiol yn y modd y maent yn sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael i’r cyhoedd. Rydym yn gwneud hyn drwy gyhoeddi data sy’n angenrheidiol er mwyn i’r cyhoedd ddeall pwy ydym, beth rydym yn ei wario a beth rydym yn ei gyflawni.

O dan y ddeddf, mae’n ofynnol i ni fabwysiadu cynllun cyhoeddi sy’n cynnwys gwybodaeth rydym yn ei darparu’n rheolaidd. Rydym yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn unol â’r cynllun. Mae'r wybodaeth wedi ei threfnu mewn ‘dosbarthiadau o wybodaeth’ fel a ganlyn.

Cynnwys:

1. Pwy ydym ni a beth a wnawn
Gwybodaeth am y sefydliad, strwythurau, lleoliadau a chysylltiadau

Amdano Llywodraeth Cymru:
www.gov.wales/about/?lang=cy

Esbonio'r sefydliad:
www.gov.wales/about/organisationexplained/?lang=cy

Am beth y mae Llywodraeth Cymru'n gyfrifol?
www.gov.wales/about/organisationexplained/responsiblefor/?lang=cy

Cabinet a Gweinidogion:
www.gov.wales/about/cabinet/?lang=cy

Cyfarfodydd y Cabinet:
gov.wales/about/cabinet/meetings/?lang=cy

Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru:
www.gov.wales/about/civilservice/?lang=cy

Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru: Ein Strwythur
www.gov.wales/about/civilservice/structure/?lang=cy

Ein Bwrdd a Chylch Gorchwyl:
www.gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/?lang=cy

Y Pwyllgor Gweithrediadau a’r Grŵp Busnes:
www.gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/operations-committee-business-group/?lang=cy

Deddfwriaeth:
www.gov.wales/legislation/?lang=cy

Deddf Llywodraeth Cymru 2006:
www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2006/32/contents (gwefan allanol)

Rhaglen Ddeddfwriaethol:
www.gov.wales/legislation/programme-5/?lang=cy

Biliau'r Cynulliad:
www.gov.wales/legislation/programme-5/assembly-bills/?lang=cy

Is-deddfwriaeth:
www.gov.wales/legislation/subordinate/?lang=cy

Cyhoeddwyd OS cyffredinol gan y Archifau Gwladol:
www.legislation.gov.uk/wsi (gwefan allanol)

Offerynnau Statudol Lleol:
www.gov.wales/legislation/subordinate/localstat/?lang=cy

Offerynnau Anstatudol:
www.gov.wales/legislation/subordinate/nonsi/?lang=cy

Cyrff a Noddir gan Llywodraeth Cymru:
www.gov.wales/about/organisationexplained/?lang=cy
www.gov.wales/docs/caecd/publications/140312sponsoredbodiesen.doc

Cysylltiadau rhynglywodraethol:
www.gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/?lang=cy

Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig:
www.gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/bic/?lang=cy

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth:
www.gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/memoofunderstanding/?lang=cy

Concordatiau:
www.gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/concordindex/?lang=cy

Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion:
www.gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/jmcpubs1/?lang=cy

Prif Weinidog Cymru:
www.gov.wales/about/firstminister/?lang=cy

Manylion bywgraffiadol Prif Weinidog Cymru:
www.gov.wales/about/firstminister/fmbiography/?lang=cy

Aelodau’r Cabinet:
www.gov.wales/about/cabinet/cabinetm/?lang=cy

Aelodau’r Bwrdd a bywgraffiadau:
gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/membership/?lang=cy

Yr Ysgrifennydd Parhaol:
gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/membership/Shan-Morgan/?lang=cy

Cysylltu â ni:
www.gov.wales/contact_us/?lang=cy

Lleoliad ein swyddfeydd:

Gogledd Cymru
www.gov.wales/contact_us/officelocations/northwalesoffices/?lang=cy

Canolbarth Cymru
www.gov.wales/contact_us/officelocations/midwalesoffices/?lang=cy

De-Orllewin Cymru
www.gov.wales/contact_us/officelocations/soutwestwalesoffices/?lang=cy

De-Ddwyrain Cymru
www.gov.wales/contact_us/officelocations/southeastwalesoffices/?lang=cy

Llundain
www.gov.wales/contact_us/officelocations/londonoffice1/?lang=cy

Tramor
www.gov.wales/contact_us/officelocations/international/?lang=cy

2. Beth a wariwn a sut yr ydym yn ei wario
Gwybodaeth ariannol am incwm a gwariant amcan estynedig a gwirioneddol, caffael, contractau ac archwiliad ariannol

Sut y caiff Llywodraeth Cymru ei hariannu:
www.gov.wales/funding/?lang=cy

Cyllideb Llywodraeth Cymru
www.gov.wales/funding/budget/?lang=cy

Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru:
www.gov.wales/about/civilservice/how-we-work/facts-figures/ourfinance/welsh-government-consolidated-accounts/?lang=cy 

WEFO
www.gov.wales/funding/eu-funds/?lang=cy

Treuliau'r Ysgrifennydd Parhaol a'r Aelodau’r Bwrdd:
www.gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/permanent-secretary-board-member-expenses/?lang=cy

Y Cod Gweinidogol:
www.gov.wales/about/cabinet/ministerial-code/?lang=cy

Cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau- Cyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru:
www.assembly.wales/en/memhome/pay-expenses-financial-interests-standards/Pages/pay-expenses-financial-interests-standards.aspx (gwefan allanol)

Recriwtio:
www.gov.wales/about/recruitment/?lang=cy

Penodiadau Cyhoeddus:
www.gov.wales/about/recruitment/public-appointments/?lang=cy 

Tribiwnlysoedd datganoledig
www.gov.wales/about/cabinet/decisions/previous-administration/2015/jul-sep/government/fm1033/?lang=cy

Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil
www.gov.wales/about/recruitment/fast-stream/?lang=cy

Tâl a buddion
www.gov.wales/about/recruitment/pay-and-benefits/?lang=cy

Datganiad Ysgrifenedig ar Gynghorwyr Arbennig:
www.gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2014/specialadvisers/?lang=cy

Datganiad polisi caffael Cymru:
www.gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/publications/procurement-policy-statement/?lang=cy

Cyhoeddiadau Gwerth Cymru:
www.gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/publications/?lang=cy

Contractau Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL) 2015 i 2019:
www.gov.wales/topics/educationandskills/learningproviders/workbasedlearning/wbl-contracts-2015-to-2019/?lang=cy

Contract gwasanaethau meddygol cyffredinol: Fframwaith ansawdd a chanlyniadau
www.gov.wales/statistics-and-research/general-medical-services-contract/?lang=cy 

Ein Bwrdd:
www.gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/?lang=cy

3. Ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn dod yn ein blaenau
Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau

Strategaeth Gwybodaeth Llywodraeth Cymru:
www.gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/

Cynllun Data Agored:
www.gov.wales/about/open-government/open-data1/?lang=cy

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored:
www.gov.wales/about/open-government/freedom-of-information/freedom-of-information-annual-reports/foirpt2015/?lang=cy

Adolygiadau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru:
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/?lang=cy

Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru:
http://gov.wales/legislation/subordinate/subordinate-legislation-guidance/riacode/?lang=cy

Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol:
http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/environmental-impact-assessment/?lang=cy

Cynllun cydraddoldeb strategol:
http://gov.wales/topics/people-and-communities/equality-diversity/?lang=cy

Adroddiadau blynyddol Rhyddid Gwybodaeth:
www.gov.wales/about/open-government/freedom-of-information/freedom-of-information-annual-reports/?lang=cy

Catalog cyhoeddiadau
www.gov.wales/about/open-government/publications-catalogue/?lang=cy

Cwynion a thwyll
www.gov.wales/contact_us/makeacomplaint/?lang=cy 

Polisi cwynion cwsmeriaid:
www.gov.wales/docs/caecd/publications/171215-complaints-cy.pdf

Ystadegau ac ymchwil
www.gov.wales/statistics-and-research/about/?lang=cy

4. Sut rydym yn gwneud penderfyniadau
Prosesau penderfynu a chofnod o benderfyniadau

Cwestiynau i’r Prif Weinidog:
www.gov.wales/about/firstminister/fmqs/?lang=cy

Datganiadau’r Cabinet:
www.gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/?lang=cy

Adroddiadau ar benderfyniadau’r Cabinet:
www.gov.wales/about/cabinet/decisions/?lang=cy

Penderfyniadau Cabinet dros ddwy flwydd oed:
www.welshgovernmentpublications.soutron.net/publications/ (gwefan allanol)

Addysg a sgiliau
www.beta.llyw.cymru/addysg-a-sgiliau

Busnes, yr economi ac arloesi
www.beta.llyw.cymru/busnes-yr-economi-ac-arloesi

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon
gov.wales/topics/culture-tourism-sport/?lang=cy 

Yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd
www.beta.llyw.cymru/yr-amgylchedd-ar-newid-yn-yr-hinsawdd

Ffermio a chefn gwlad
www.beta.llyw.cymru/ffermio-a-chefn-gwlad

Iechyd a gofal cymdeithasol
www.gov.wales/topics/health/?lang=cy

Gwella gwasanaethau cyhoeddus
www.gov.wales/topics/improvingservices/?lang=cy

Rhyngwladol
www.gov.wales/topics/international/?lang=cy

Llywodraeth leol
www.gov.wales/topics/localgovernment/?lang=cy

Pobl a chymunedau
www.gov.wales/topics/people-and-communities/?lang=cy

Adeiladu a chynllunio
www.beta.llyw.cymru/adeiladu-a-chynllunio

Trafnidiaeth
www.beta.llyw.cymru/trafnidiaeth

Y Gymraeg
www.gov.wales/topics/welshlanguage/?lang=cy 

Tai
www.beta.llyw.cymru/tai 

Y môr a physgodfeydd
www.beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Ymgyngoriadau ar y gweill ac wedi dod i ben:
www.beta.llyw.cymru/ymgyngoriadau

Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol
www.gov.wales/legislation/subordinate/subordinate-legislation-guidance/riacode/?lang=cy

Cyfarfodydd y Cabinet:
gov.wales/about/cabinet/meetings/?lang=cy

Papurau’r Bwrdd:
www.gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/boardpapers/?lang=cy

5. Ein polisïau a’n gweithdrefnau
Protocolau ysgrifenedig cyfredol, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cyflawni gwasanaethau a chyfrifoldebau

Cynllun Iaith Gymraeg:
www.gov.wales/topics/welshlanguage/publications/06wlangscheme/?lang=cy

Y Gymraeg:
www.gov.wales/topics/welshlanguage/?lang=cy

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
www.gov.wales/topics/equality/?lang=cy

Polisi preifatrwydd
www.gov.wales/privacy_policy/?lang=cy

Recriwtio
www.gov.wales/about/recruitment/?lang=cy

Swyddi gwag Llywodraeth Cymru
www.gov.wales/about/recruitment/vacancies/?lang=cy

Penodiadau cyffredinol
www.gov.wales/about/recruitment/vacancies/general/?lang=cy

Cynlluniau arbenigol
www.gov.wales/about/recruitment/vacancies/specialist-schemes/?lang=cy

Ysgrifennu at Weinidogion:
www.gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

Strategaethau a pholisïau rheoli gwybodaeth a chofnodion

Gohebiaeth oddi wrth Gynrychiolwyr Etholedig:
www.wales.gov.uk/docs/caecd/publications/130709processingcorrespondencecy.doc

Polisi rheoli gwybodaeth a chofnodion
www.gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/?lang=cy

Cofrestr cadwraeth a gwaredu cofnodion (“Beth i’w gadw”)
www.gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/?lang=cy

Cynllun Ffeiliau Busnes Llywodraeth Cymru (lefel uchaf):

 • Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol
 • Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Prosiectau Ewropeaidd
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Storio Gwybodaeth Etifeddiaeth
 • Swyddfa'r Prif Weinido a Brexit
 • Grŵp yr Ysgrifennyd Parhaol
 • Ochr yr Undebau Llafur

Concordat ar gofnodion cyhoeddus Cymru
www.nationalarchives.gov.uk/information-management/legislation/public-records-act/concordat-welsh-public-records/ (gwefan allanol)

Asesiad rheoli gwybodaeth Llywodraeth Cymru (IMA)
www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/ima/ima-reports-action-plans/ (gwefan allanol)

Cynllun gweithredu – Asesiad rheoli gwybodaeth Llywodraeth Cymru (IMA)
www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/ima/ima-reports-action-plans/ (gwefan allanol)

6. Rhestri a chofrestri

Ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth
www.gov.wales/about/foi/responses/?lang=cy

Treuliau'r Ysgrifennydd Parhaol a'r Aelodau’r Bwrdd :
www.gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/permanent-secretary-board-member-expenses/?lang=cy

7. Y gwasanaethau a chynigwn

Mae Cylchlythyrau i’w chael o dan ardal Pynciau o’r wefan.
www.gov.wales/topics/?lang=cy

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyrau

Cyhoeddiadau Pynciau
www.gov.wales/topics/?lang=cy

Catalog Cyhoeddiadau
www.gov.wales/about/open-government/publications-catalogue/?lang=cy

Cyngor a Chyfarwyddid

Pynciau Cyhoeddiadau
www.gov.wales/topics/?lang=cy

Catalog Cyhoeddiadau
www.gov.wales/about/open-government/publications-catalogue/?lang=cy

Datganiad i’r wasg

Newyddion
www.gov.wales/newsroom/?lang=cy

Dosbarthiadau eraill

Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yw:

 • bod yn dryloyw yn y ffordd rydym yn gweithredu
 • gweithio at gyhoeddi data lle mae’n bosib yn ddiofyn
 • cyhoeddi data yn ôl egwyddorion data cyhoeddus
 • sicrhau bod ein setiau data ar gael, ac mewn fformat lle y gellir ei hailddefnyddio, lle mae hyn yn rhesymol ac ymarferol
 • adolygu ein data er mwyn archwilio a gwella swm ac amlder y data sy’n cael ei rhyddhau i’r cyhoedd
 • cysylltu’r holl setiau data sydd wedi ei gyhoeddi ar www.data.gov.uk ac https://statscymru.cymru.gov.uk

Ni fyddwn fel arfer yn cyhoeddi gwybodaeth lle:

 • wedi’i gwarchod rhag cael ei datgelu
 • ar ffurf ddrafft
 • ddim ar gael yn hawdd bellach

Mae’r holl gynnwys ar gael drwy Drwydded Llywodraeth Agored v3.0, oni bai y nodir yn wahanol.

Gofyn am wybodaeth, rhoi adborth a rhagor o wybodaeth

Rydym yn sicrhau bod swm sylweddol o wybodaeth ar gael drwy ein cynllun. Manteision hyn yw bod y wybodaeth i’w chael yn hawdd ac yn ddi-dâl. Mae hyn yn golygu, mewn nifer o achosion, y bydd yr wybodaeth rydych am ei chael eisoes ar gael ac ni fydd angen ichi wneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf.

Cewch wneud cais am wybodaeth drwy e-bost gan gynnwys y geiriau ‘Cynllun Cyhoeddi’ yn y testun. Nid chodir tâl am wybodaeth a ddarperir yn electronig.
Efallai y bydd angen codi tâl os gwnewch gais am gopi caled o’r wybodaeth sydd ar ein gwefan. Caiff pob cais ei ystyried yn unigol. Er enghraifft, os fydd angen llawer o lungopïo, neu os yw cost cludiant yn uchel iawn oherwydd bod llawer iawn o waith papur.

Bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth yn ein cynllun yn gyfredol. Er hynny, ar gyfer dosbarthiadau penodol o wybodaeth, efallai y bydd angen cyhoeddi’r wybodaeth yn ddiweddarach.

Nid fydd yr wybodaeth ar gael drwy’r cynllun cyhoeddi am gyfnod amhenodol. Rydym yn ymroddedig i ddarparu i’r cyhoeddi cymaint o wybodaeth â phosibl i’r cyhoedd. Mae yn bwysig fod y wybodaeth ai ddarparwn yn berthnasol ac yn gyfredol.

Rydym yn croesawi eich adborth ar ein cynnydd a’ch awgrymiadau am ddata y byddech yn dymuno eu cael.

Cewch hefyd wneud unrhyw sylwadau ar setiau data penodol ar www.data.gov.uk (gwefan allanol) ac https://statscymru.cymru.gov.uk (gwefan allanol). Mae y Deddf Rhyddid Gwybodaeth yn annog awdurdodau cyhoeddus i fod yn rhagweithiol yn y modd y maent yn sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael i’r cyhoedd.

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru drwy y Dîm Cyhoeddiadau’r Ganolfan Cyswllt Cyntaf fel a ganlyn:

Drwy e-bost
cymorth@llyw.cymru

Dros y ffôn:
Saesneg: 0300 060 3300
Cymraeg: 0300 060 4400
Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500

Drwy’r Post:
Y Ganolfan Cyswllt Cyntaf
Tîm Cyhoeddiadau
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ