Skip to content

Ed355 Diweddariad i'r compendiwm Ystadegau ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
17 Mehefin 2014. Gofynasoch am ddiweddariad i'r compendiwm Ystadegau ysgolion

17 Mehefin 2014

Annwyl ,

Cais am Wybodaeth – cyfeirnod ATISN 8471

Diolch ichi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law Llywodraeth Cymru ar 19 Mai 2014. Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth a ganlyn:-

1. Data am 2012/13 a 2013/14 i ddiweddaru pob colofn yn nhablau 8.6, 8.14, 8.25 a 8.29 y ‘Compendiwm Ystadegau Ysgolion' a gyhoeddwyd diwethaf ar 11 Medi 2012.

2. Am bob ysgol gynradd unigol ar wahân:
a. Rhif yr ysgol (gan gynnwys cod ALl)
b. y nifer o ddisgyblion 5 oed a throsodd, yn ôl eu gallu i siarad Cymraeg:
i. Yn siarad yn rhugl gartref
ii. Nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref ond sy'n ei siarad yn rhugl iii. Yn siarad Cymraeg ond nid yn rhugl iv. Yn methu â siarad Cymraeg o gwbl v. Na chafwyd y wybodaeth ei chasglu/wedi gwrthod ei roi vi. Cyfanswm vii. Is-gyfanswm rhugl
viii. Cyfanswm yn siarad Cymraeg gartref (boed yn rhugl ai peidio)

3. Yr un wybodaeth ag yn 2 ond am bob ysgol uwchradd unigol ac ar gyfer disgyblion 11-15 oed yn lle 5+
4. Yr un wybodaeth ag yn 2 a 3 ond am bob ysgol ganol unigol, a chan ddangos niferoedd disgyblion 5-10 oed a 11-15 oed ar wahân.

Am 2-4, dylai'r data fod yn ôl y Cyfrifiad Ysgolion diweddaraf.

Hoffwn dderbyn y data ar gyfer 2-4 mewn fformat y gellir ei brosesu'n awtomatig e.e. fel ffeiliau csv neu JSON, ond ddim mewn pdf.

Mae’r wybodaeth yma yn y daenlen Atodiad 1. Fodd bynnag, nodwch nac ydi gwybodaeth o’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgybl ar gyfer 2013/14 ar gael eto ond cyhoeddir yng Ngorffennaf 2014.

Caiff unrhyw wybodaeth a ryddheir o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ei rhestru yng Nghofnod Datgeliadau Llywodraeth Cymru (www.information.wales.gov.uk).

Os ydych o’r farn nad wyf wedi dilyn y cyfreithiau priodol, neu os ydych yn anfodlon â'r ymateb hwn, gallwch ofyn am adolygiad mewnol drwy ysgrifennu at:-

Mr Glyn Jones
Prif Ystadegydd
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd, CF10 3NQ

Wrth fynd i’r afael ag unrhyw bryderon, byddwn yn dilyn yr egwyddorion a nodir yng Nghod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gwynion sydd ar gael ar-lein yn www.cymru.gov.uk neu drwy’r post.

Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Ond fel arfer, dylech roi cyfle inni ymdrin â'r mater yn unol â'n gweithdrefnau mewnol cyn i chi gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth.  Gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:-

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745
Ffacs: 01625 524 510
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk

Hefyd, os ydych o'r farn bod eich cais wedi'i gamweinyddu, gallwch anfon cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn:-

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Ffôn: 0845 6010987 (y gyfradd leol)
E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk

Yn gywir

Ystadegau Addysg
Llywodraeth Cymru