Skip to content

Rhyddid gwybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn glynu at y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae'r ddeddf yn rhoi'r hawl ichi weld gwybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru.

Pa effaith y mae'r Ddeddf Rhyddid gwybodaeth yn ei chael ar y ffordd yr ydym yn ymdrin â data personol?

Efallai y caiff data personol a ddelir gennym eu cyhoeddi fel rhan o gais Rhyddid Gwybodaeth, er nad ydym yn credu y byddai hyn yn digwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth sy'n cael ei chadw gan lawer o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, mae'r gyfraith hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl mewn rhai amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld gwybodaeth a gedwir gennym, bydd yn rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai peidio. Mae unrhyw ymrwymiadau yr ydym wedi'u rhoi ar ddiogelu data personol, gan gynnwys lle mae rhywun wedi gofyn am beidio â chyhoeddi ei enw a'i gyfeiriad fel rhan o ymateb i'r ymgynghoriad, yn wybodaeth bwysig y byddem yn ei hystyried. Fodd bynnag, gallai fod rhesymau pwysig weithiau dros orfod datgelu data personol rhywun, hyd yn oed os ydynt wedi gofyn am beidio â'i gyhoeddi. Byddem yn cysylltu â'r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn i ni wneud penderfyniad terfynol i ddatgelu'r wybodaeth.