Skip to content

Manylion bywgraffiadol Prif Weinidog Cymru

Carwyn Jones AC
Mae'r Gwir Anrh. Carwyn Jones AC yn Prif Weinidog i Gymru ac yn Aelod Seneddol i Pen-y-bont ar Ogwr.

Daeth Carwyn Jones yn Brif Weinidog Cymru ym mis Rhagfyr 2009. Cafodd ei ailethol ym mis Mai 2011, ac fel pennaeth Llywodraeth Cymru cyhoeddodd Rhaglen Lywodraethu newydd ym mis Medi 2011.

Cafodd ei ethol i gynrychioli Pen-y-bont ar Ogwr yn etholiadau cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol newydd ym 1999, ac o fewn blwyddyn roedd yn aelod o'r Cabinet.

Penodwyd Carwyn Jones i'w rôl gyntaf yn y Cabinet fel Dirprwy Ysgrifennydd ym mis Mawrth 2000, a daeth yn Ysgrifennydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn ddiweddarach y flwyddyn honno.

Ym mis Mawrth 2002 ychwanegwyd rôl y Gweinidog Busnes i'w bortffolio Materion Gwledig, ac ym mis Mehefin yr un flwyddyn cafodd ei benodi'n Weinidog dros Lywodraeth Agored.

Yn sgil ail etholiadau'r Cynulliad ym Mai 2003, daeth yn Weinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yn gyfrifol am lywio ymateb Cymru i'r achos o Glwy'r Traed a'r Genau yn 2001.

Ym mis Mai 2007 cafodd ei benodi'n Weinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg, ac ym mis Gorffennaf y flwyddyn honno daeth yn Gwnsler Cyffredinol ac yn Arweinydd y T? yn y Llywodraeth Glymblaid â Phlaid Cymru. Fe'i penodwyd i'r Cyfrin Gyngor ar 9 Mehefin 2010.

Cafodd Carwyn Jones ei eni ym 1967 a'i addysgu yn Ysgol Gyfun Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr; Prifysgol Cymru Aberystwyth; ac Ysgol y Gyfraith Ysbytai'r Frawdlys, Llundain. Cyn ei ethol yn Aelod Cynulliad, roedd yn Fargyfreithiwr mewn Siambrau yn Abertawe, gan arbenigo mewn Cyfraith Trosedd, Teulu ac Anaf Personol. Bu hefyd yn diwtor proffesiynol yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd, yn Gynghorydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn Gadeirydd ar Gr?p Llafur y Cyngor Bwrdeistref Sirol.

Mae'n aelod o Amnest Rhyngwladol, Unsain, Undeb Unite a'r Gymdeithas Fabian. Mae wedi bod yn aelod o'r Blaid Lafur er 1987, a chwaraeodd ran amlwg yn yr ymgyrch 'Ie Dros Gymru' i ymestyn pwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Carwyn Jones yn briod a chanddo ddau o blant. Mae'n siarad Cymraeg yn rhugl ac mae ei ddiddordebau'n cynnwys chwaraeon, darllen a theithio.