Skip to content

Rebecca Evans AC

Rebecca Evans AC
Y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Cafodd Rebecca Evans ei hethol yn wreiddiol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016 etholwyd fel yr Aelod Cynulliad dros y Gŵyr.

Enillodd Rebecca radd mewn Hanes ym Mhrifysgol Leeds cyn mynychu Coleg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt, lle enillodd Radd Meistr mewn Athroniaeth. Cyn cael ei hethol, roedd Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector.

Mae Rebecca wedi bod yn aelod o Bwyllgor yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy a Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Yn ychwanegol mae hi wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Penodwyd Rebecca yn Ddirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth a Bwyd yn 2014, ac ym Mis Mai 2016 penodwyd yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Penodwyd Rebecca yn Gweinidog Tai ac Adfywio ar 3 Tachwedd 2017.

Mae diddordebau gwleidyddol ehangach Rebecca yn cynnwys cydraddoldeb, diwygio lles a threchu tlodi a materion gwledig.

Mae Rebecca yn byw yn Gŵyr gyda'i gŵr, ac mae'n ddysgwr Cymraeg brwd.

Cyfrifoldebau'r Gweinidog

  • Gweithgareddau’r Awdurdodau Lleol a chymdeithasau tai mewn perthynas â thai, gan gynnwys rheoli tai a dyrannu tai cymdeithasol a fforddiadwy 
  • Cyflenwad ac ansawdd y farchnad, tai cymdeithasol a fforddiadwy
  • Digartrefedd a chyngor ar dai
  • Materion yn ymwneud â thai a ddarperir gan y sector rhentu preifat, gan gynnwys rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig
  • Cymorth ac addasiadau, gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Grantiau Addasu Ffisegol
  • Rhoi cymorth yn ymwneud â thai (ond nid talu'r Budd-dal Tai)
  • Rheoleiddio tenantiaethau masnachol sy'n cael eu gosod gan Awdurdodau Lleol
  • Adfywio, gan gynnwys Ardaloedd Adfywio Strategol; adfywio etifeddol; a darparu safleoedd ac adeiladau, tir diffaith a chyflawni gwelliannau amgylcheddol mewn perthynas ag adfywio
  • Diwygio Lles
  • Cynhwysiant ariannol, gan gynnwys undebau credyd

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Rebecca Evans drwy e-bostio: Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.