Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2016

Datganiad Ysgrifenedig - Deall data marwolaethau Cymru - y cynnydd ers cyhoeddi adolygiad Palmer

05/04/16
Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Canolfan Mabwysiadu Technolegau Iechyd i Gymru

05/04/16
Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Basic Payment Scheme (BPS) Final Instalments

05/04/16
Rebecca Evans AC, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig: Y diweddaraf ynghylch cyfnod pontio Gofal Cymdeithasol Cymru

05/04/16
Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi penodiad i Fwrdd Cymwysterau Cymru

05/04/16
Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cludo Nwyddau yng Nghymru - Adroddiad y Gweithgor Cludo Nwyddau

04/04/16
Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - diweddariad ar y gweithredu

01/04/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau yn diwygio'r Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Bathodynnau Glas

31/03/16
Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

31/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Diweddar TATA Steel UK

30/03/16
Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Ymateb i'r adroddiad Adolygiad Arbenigol ar y Ddarpariaeth o Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 2015

30/03/16
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd: Gwella cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol – adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad

24/03/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cynnydd y Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Afiechydon Difrifol

24/03/16
Vaughan Gething AC, Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad o Fwriad ar gyfer Genomeg a Meddygaeth Fanwl

23/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Gweithlu GIG Cymru

23/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Arferion Cyflogi Moesegol ym maes Adeiladu

22/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Cerbydau Carbon Isel: Adroddiad y Grŵp Llywio Arbenigol

22/03/16
Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder: Y Gyfraith a Chyfiawnder yng Nghymru

21/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cynnydd y Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio

18/03/16
Vaughan Gething AC, Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniadau Cyflog y GIG ac Adroddiadau'r Corff Adolygu Cyflogau

18/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Modelau darparu amgen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus: Cynllun Gweithredu

18/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Strategaeth Rheoli Asedau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ac Adroddiad Blynyddol y Gweithgor Asedau Cenedlaethol 2015-16

17/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfyngiadau ar lobïo gan Sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghymru sy'n cael cyllid grant Llywodraeth y DU

17/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun  Gweithredu Strategaeth y Gymraeg 2016-17

17/03/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru a Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiectau Newydd Buddsoddi i Arbed

17/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sut i fesur cynnydd gwlad? – Dangosyddion llesiant cenedlaethol Cymru

17/03/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sut i fesur cynnydd gwlad? – Dangosyddion llesiant cenedlaethol Cymru

17/03/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ardal Fenter Glannau Port Talbot

17/03/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Terfynol Llysgenhadon Cyllid yr UE

17/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches 2016-2019

17/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynyddu Cofrestru Etholiadol yng Nghymru

17/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Fframwaith Strategol Cynhwysiant Digidol

17/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tanau Glaswellt Bwriadol

17/03/16
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheilffordd Gogledd Cymru

17/03/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru

17/03/16
Julie James AC, Dirprwy Gweinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Defnyddio Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau

16/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb y DU 2016

16/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Y Rhaglen Llythrennedd a Rhifedd Genedlaethol - cynllun gweithredu strategol

16/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gyflwyno Band Eang Cyflym Iawn ledled Cymru trwy gyfrwng prosiect Cyflymu Cymru.

16/03/16
Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Bargeinion Dinesig

16/03/16
Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad ar fod yn Berchennog Cyfrifol ar Gi yng Nghymru

16/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Ardaloedd Menter yng Nghymru

16/03/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Presenoldeb yng Nghyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr UE (Brwsel) – 14 Mawrth 2016

16/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am yr Ymgynghoriad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) drafft

16/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y Comisiwn Ewropeaidd ar Fesurau Gwyrddu PAC

16/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru - Canllawiau i Lywodraethwyr: canllaw ymarferol i lywodraethwyr ysgolion

16/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Datblygu Cynaliadwy a’r Newid yn yr Hinsawdd 2015

15/03/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Addasiadau Gwell

15/03/16
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchi Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Themâu sy'n Codi o'r Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

15/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb y chwe Bwrdd Diogelu Oedolion rhanbarthol i Adolygiad Dr Margaret Flynn – "Chwilio am atebolrwydd: adolygiad o esgeuluso pobl hŷn a oedd yn byw mewn cartrefi gofal a ymchwiliwyd fel Ymgyrch Jasmine”

15/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Dyfodol Llwyddiannus

15/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad ynghylch a ddylai fod yn ofynnol i athrawon ac eraill sy'n cefnogi dysgu yn y sector annibynnol gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

14/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymwys am Oes – adroddiad cynnydd

14/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sicrhau dibynadwyedd a chysondeb asesu gan athrawon yng Nghymru: rhaglen ddilysu allanol cyfnodau allweddol 2 a 3 yn 2015-2016.

14/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru i wella cydraddoldeb i bobl drawsryweddol

14/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgysylltu â Banc Buddsoddi Ewrop a Chronfa Ewrop ar gyfer Buddsoddiad Strategol (EFSI)

14/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Coleri Sioc Drydanol

11/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Menywod mewn Gwyddoniaeth

11/03/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) mewn addysg a hyfforddiant: cynllun cyflawni i Gymru

11/03/16
Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) - ymatebion i’r ymgynghoriad

11/03/16
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales (HCC): Adroddiad Interim

11/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru - Canllawiau Arferion Gorau

11/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Mapiau Defnydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC)

10/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad yr Adolygiad Annibynnol ar Reoleiddio a Chynnal Trosolwg o Addysg a Hyfforddiant ôl-Orfodol yng Nghymru, gyda chyfeiriad arbennig at rôl a swyddogaeth (CCAUC)  yn y dyfodol

10/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cyflawni ar gyfer Cydlyniant Cymunedol 2016-17

10/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar ddichonolrwydd prosesu mwy o laeth yn y de-orllewin

10/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Y Camau Nesaf

10/03/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru a Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru 2016-20

10/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf ar Drethi Cymreig a diwygio cyllidol

09/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun 10 mlynedd ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae  

09/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad diwedd tymor o Teithio at Ddyfodol Gwell a chrynodeb o’r ymgynghoriad ar Roma mudol

09/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Daliad Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)  

08/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2016

08/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Bil Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

08/03/16
Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Rhyngwladol Merched 2016

08/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn fferylliaeth gymunedol yng Nghymru

07/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

07/03/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig

04/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

04/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg Uwch – Cyrsiau Breiniol

04/03/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Economi mwy cylchol i Gymru

04/03/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Tata Steel

03/03/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r Afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant

03/03/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod  Rhyngwladol y Menywod 2016

03/03/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Terfynol yr Heddlu 2016-17

02/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi Cyfrifol gan Bensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus

02/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Terfynol Llywodraeth Leol 2016-17

02/03/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru – Canlyniadau Arolwg Bioddiogelwch

02/03/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2016-17

01/03/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Bil Cymru Drafft

01/03/16
Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella iechyd dynion yng Nghymru

26/02/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi canllawiau statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

25/02/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Cyllidol Teg i Gymru

25/02/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Llywodraeth Leol a Lleddfu

24/02/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf am y Rhaglen Buddsoddi i Arbed

23/02/16
Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni

23/02/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tasglu Ffoaduriaid Syria

22/02/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd: Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd – adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad

22/02/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodyn Cyngor Caffael ar Arferion Cyflogaeth yn achos Prosiectau a Ariennir yn Gyhoeddus

19/02/16
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y strategaeth ar gyfer Sector y Diwydiannau Creadigol

18/02/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Canllawiau anstatudol ar gyfer Awdurdodau Lleol ar addysg ddewisol yn y cartref

17/02/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

16/02/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Landlordiaid Cymdeithasol yn Ailgodi Tâl ar Lesddeiliaid am Waith Mawr

12/02/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

11/02/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi cadeirydd ac aelodau i'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

11/02/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’n Swyddogol Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop yng Nghymru

11/02/16
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad i’r Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2016-17

10/02/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiynu Addysg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol – 2016-17

10/02/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2015-16

09/02/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Terfynol i'r Adolygiad Annibynnol o Rôl a Swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru

09/02/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau i gefnogi’r rhai arferai dderbyn cymorth Cronfa Byw'n Annibynnol yn y dyfodol

05/02/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - £43m o hwb cyfalaf i ysgolion a thai cymdeithasol

05/02/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Diwygiedig yr Heddlu 2016-17

04/02/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2016

04/02/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniadau adroddiad modelu ar frechu moch daear

03/02/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Cynllun Nofio am Ddim i’r Lluoedd Arfog

03/02/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Tata Steel

02/02/16
Edwina Hart AC CStJ MBE, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r drefn gyllido - parhau i wneud cynnydd, a'r heriau sydd o'n blaenau

01/02/16
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cod newydd ColegauCymru ar gyfer Llywodraethu Addysg Bellach yng Nghymru

01/02/16
Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: y fframwaith gwella o dan y mesurau arbennig

29/01/16
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

28/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

28/01/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi penodiadau i Fwrdd Cymwysterau Cymru

28/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Categorïau'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion - yr ail flwyddyn.

28/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Adolygiad Canol Blwyddyn o Gynllun Gweithredu Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid ar gyfer 2015/16  

28/01/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Cyhoeddi adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru  

27/01/16
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth Sgiliau i Tata Steel

26/01/16
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Awdurdodau Lleol yn cael eu tynnu o'r categori mesurau arbennig

26/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad yr Adolygiad o’r Trefniadau Clustnodi Ariannol ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru i'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan PricewaterhouseCoopers

25/01/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad yr ymgynghoriad ar gynigion i ddiwygio Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010

25/01/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad ymweliad monitro Estyn â gwasanaethau addysg awdurdod lleol Merthyr Tudful ar gyfer plant a phobl ifanc - Tachwedd/Rhagfyr 2015

25/01/16
Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hynt rhaglen adfywio Llywodraeth Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

25/01/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad ymweliad monitro Estyn â gwasanaeth addysg awdurdod lleol Torfaen ar gyfer plant a phobl ifanc - Tachwedd 2015

22/01/16
Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: Y dull ar gyfer gweithredu'r is-ddeddfwriaeth sydd i'w gwneud o dan y Ddeddf

22/01/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uned Newyddenedigol Ysbyty Athrofaol Cymru

21/01/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Fframwaith Strategol ar gyfer Amaethyddiaeth a phenodi Cadeirydd annibynnol ar gyfer y Grŵp Partneriaeth

21/01/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd ac Aelodau y Bwrdd Rheoleiddio i Gymru

21/01/16
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad ymweliad monitro Estyn â Gwasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Sir Fynwy ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Tachwedd 2015

20/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil yr Undebau Llafur

20/01/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - EIDCymru: System electronig i Gymru i gofnodi symudiadau defaid a geifr

20/01/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Argymhellion a dyfodol cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru

19/01/16
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Agenda Diwygio Gwasanaethau Datganoledig

19/01/16
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Prentisiaethau

19/01/16
Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys

19/01/16
Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Llafar - Tata Steel

19/01/16
Edwina Hart AC CStJ MBE, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella’r gwaith o recriwtio a chadw gweithwyr Gofal Cartref yng Nghymru

19/01/16
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau ar gyfer Moderneiddio Gwasanaethau Cludo Cleifion Mewn Achosion Nad Ydynt yn Rhai Brys

14/01/16
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg ym maes Datblygu Economaidd a Gweinyddu Llywodraeth Leol – aelodaeth

13/01/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Daliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol

13/01/16
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Canllawiau Gwrthsafiad a Pharch wedi'u diweddaru

12/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar y Gweithredu gan Lywodraeth Cymru ar Lifogydd yng Nghymru

12/01/16
Carl Sargeant AC, y Gweinidog Adnoddau Naturiol
 

Datganiad Llafar - Cynhyrchu Ynni Lleol

12/01/16
Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pwysau ar wasanaethau gofal heb ei drefnu yn ystod y gaeaf

11/01/16
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi mwy o ysgolion arloesi i ganolbwyntio ar gynllunio a datblygu’r cwricwlwm

07/01/16
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Trydaneiddio’r Rheilffyrdd

08/12/15
Edwina Hart AC CStJ MBE, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2016-17

08/12/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad