Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2015

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiadau Etholiadol o’r Prif Gynghorau presennol sydd eto i’w gweithredu

04/01/16
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llifogydd yn y Gogledd, Rhagfyr 2015

29/12/15
Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Bathodyn Glas

21/12/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Gwasanaethau a Llesiant (Cymru) 2014: Cyhoeddi codau ymarfer o dan y Ddeddf

18/12/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad ymweliad monitro Estyn â Gwasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Blaenau Gwent ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Tachwedd 2015

18/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

18/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asesiad ôl-ddeddfwriaethol o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, y Ddyletswydd i Adolygu - Adroddiad Terfynol

17/12/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gofal Plant mewn Addysg Bellach

17/12/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig –  Cytundeb ar Gyfleoedd Pysgota yr UE 2016 (Cwota) o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

17/12/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro yr Heddlu 2016-17

17/12/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Addoldai yng Nghymru

17/12/15
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion – Datganiad Ysgrifenedig

16/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Confensiwn Fframwaith Y Cenhedloedd Unedig ar Newis yn yr Hinsawdd (UNFCCC) - Paris

15/12/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r ‘Llwybr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Digartrefedd i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Sefydliadau Diogel’

15/12/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad blynyddol cyntaf Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar gyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014

14/12/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o’r ddarpariaeth conservatoire a’r celfyddydau perfformio yng Nghymru

11/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Dinas-Ranbarth Bae Aberatwe – camau nesaf

11/12/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Camau Nesaf

11/12/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg ym maes Datblygu Economaidd a Gweinyddu Llywodraeth Leol

10/12/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Allwedd Band Eang Cymru a Thalebau Gwibgyswllt

10/12/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Aelodaeth y Grŵp Arbenigol ar Ddarparu Tai ar gyfer Poblogaeth sy’n Heneiddio

10/12/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod y targed diwygiedig ar gyfer y gwahaniaeth o ran cyrhaeddiad ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (7 oed) rhwng disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim a'r rhai nad ydynt yn gymwys

10/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion i estyn cyfnod arolygu ysgolion a darparwyr eraill o 6 i 7 mlynedd

10/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Interim ar y Gwerthusiad o’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

10/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i Brynu – Cymru; Cyhoeddiad am Ymestyn y Cynllun

10/12/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro 2016-17

09/12/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys

09/12/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 – Adroddiad Blynyddol 2015

09/12/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i'r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu

09/12/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2016-2017 - Cymru Decach, Cymru Well – Buddsoddi at y Dyfodol

08/12/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: y diweddaraf am y mesurau arbennig

08/12/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asedau o Werth Cymunedol

07/12/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad blynyddol cyntaf Gweinidogion Cymru ar gyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014

07/12/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru

07/12/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad cyhoeddus: Gwybodaeth a Chanllawiau ar Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Diogelu Pobl Hŷn (60+) yng Nghymru.

07/12/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tystiolaeth atodol i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i “Bil Cymru drafft Llywodraeth y DU”

07/12/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Rhanddeiliaid Strategol Cwricwlwm i Gymru - cyhoeddi aelodau a chyfarfod cyntaf

04/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Amddifadedd Disgyblion– Adroddiad gwerthuso'r ail flwyddyn

03/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Her Ysgolion Cymru  - Canlyniadau TGAU Ysgolion Llwybrau Llwyddiant yn 2014/15

02/12/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Syrcasau – y camau nesaf o ran ystyried a ddylid defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol

01/12/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen i Ddileu TB

01/12/15
Rebecca Evans AC, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub o 2016 Ymlaen

01/12/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Polisi Caffael—Ysgogi Gwelliant ac Ymgysylltu â Busnesau

01/12/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad
 

Datganiad Llafar - Y Metro

01/12/15
Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno'r cydsyniad tybiedig ar gyfer rhoi organau yng Nghymru

01/12/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Metro De Cymru

30/11/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - ‘West London Vocational Training College’

27/11/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Hybu Cig Cymru (HCC)

26/11/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Presenoldeb yng Nghyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr Undeb Ewropeaidd (Brwsel) - 16 Tachwedd 2015

26/11/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2014-15

26/11/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref Llywodraeth y DU

26/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Nodau'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

24/11/15
Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad ar Daith Cyllideb 2015—‘Buddsoddi yn y Gymru a Garem’

24/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

24/11/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adsefydlu ffoaduriaid o Syria yng Nghymru

24/11/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch Newidiadau Arfaethedig i Reoleiddio a Chofrestru Darpariaeth Gofal Plant yng Nghymru

23/11/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar wasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru

23/11/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ceisiadau ar y cyd ar gyfer contractau cyhoeddus  – Adroddiad y Gwersi a Ddysgwyd

19/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifennedig - Ffynonellau Amgen o Gyllid - Torfoli, Dyngarwch a Chodi Arian ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

19/11/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Digwyddiad gyda Hyb Cynghori Ewrop ar Fuddsoddi

19/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Yr Ymosodiadau ym Mharis

17/11/15
Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol 2014-15

17/11/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

17/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymosodiadau Paris

16/11/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Fil drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

16/11/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Her Ysgolion Cymru – gwariant y flwyddyn gyntaf

16/11/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dadansoddiad fesul Gwlad a Rhanbarth o Wariant Cyhoeddus gan Drysorlys ei Mawrhydi 

12/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cofrestru Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

12/11/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i "Fil Cymru Drafft Llywodraeth y DU"

12/11/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhagor o wybodaeth am ddiwygio trefniadau talu am gymorth a gofal cymdeithasol

11/11/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau - Adroddiad Blynyddol

11/11/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Llafar - Cyfarfodydd i Drafod y Diwydiant Dur

11/11/15
Edwina Hart AC, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol Interim

11/11/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Terfynol y Gwerthusiad o Ddefnyddio Doniau Cymru i Wella'r Byd Caffael  

10/11/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaith gwella ffordd yr A55 ym Mhenmaenbach    

09/11/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifennedig - Diweddariad ar Lyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru

09/11/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Datblygu Gyrfa a Sgiliau GIG Cymru ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

05/11/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifennedig - Diweddariad ar ddigwyddiadau mawr yng Nghymru

05/11/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ysgolion Arloesi

05/11/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Glastir Uwch 2017

04/11/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad cyhoeddus ar ganllawiau statudol drafft ar "Gofyn a Gweithredu"

04/11/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: y diweddaraf am y mesurau arbennig

04/11/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Diweddariad ar weithredu deddfwriaethol, cenedlaethol a rhanbarthol

03/11/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Arloesi Digidol

03/11/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynorthwyo a Hysbysu ffermwyr yn y frwydr yn erbyn TB

03/11/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifennedig - Cronfa Twf Economaidd Cymru

03/11/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r adolygiad Buddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

03/11/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad ar Gyflwr yr Ystâd

03/11/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad
 

Datganiad Llafar - Cyflawni ar gyfer Ein Lluoedd Arfog a'u Teuluoedd

03/11/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Gofal Cymdeithasol Cymru|Social Care Wales

03/11/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Manteision Economaidd Twristiaeth i Gymru

03/11/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Ddiweddariad Llywodraeth Cymru o’i Strategaeth Cynhwysiant Ariannol

02/11/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Cynllun Iaith Gymraeg 2014-15

02/11/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adolygiad o’r Tirweddau Dynodedig yng Nghymru

29/10/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflawni targed Cartrefi Gwag, a chyhoeddi adroddiad terfynol y gwerthusiad o gynllun Troi Tai’n Gartrefi

29/10/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Ynni – Gwelliant yn ymwneud â darpariaethau ar gyfer Awdurdod Olew a Nwy

29/10/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiectau Newydd a Lansio Cylch 11 Buddsoddi i Arbed

27/10/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Broses Penodiadau Cyhoeddus ar gyfer Panel Cynghori Amaethyddol Cymru

23/10/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiadau'r grŵp gorchwyl a gorffen ar y Cwricwlwm

22/10/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwricwlwm i Gymru, cwricwlwm am oes

22/10/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: y diweddaraf am y mesurau arbennig

22/10/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyddiad dechrau cynllun Rhentu Doeth Cymru – gofynion newydd o dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014

22/10/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Protocol y Gwasanaethau Tân ac Achub ar gyfer Digwyddiadau o Bwys

22/10/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil Safleoedd Adeiladu lle bu Oedi a Chytundebau S106

21/10/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Targed ar gyfer Tai Fforddiadwy

21/10/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllaw Arferion Da: Dull Addysg Gyfan o fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru  

20/10/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Yr Uwchgynhadledd ar Ddur

20/10/15
Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Bil Cymru Drafft

20/10/15
Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Safonau’r Gymraeg

19/10/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymraeg Ail Iaith yn ein cwricwlwm newydd

15/10/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Hyfforddiant ac Addysg Athrawon yng Nghymru

15/10/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mesurau Rheoli Newydd Arfaethedig ar gyfer y Bysgodfa Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion

14/10/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Achub Bywydau Rhag Sepsis—Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gynnydd

13/10/15
Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Llafar - Gweithredu'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol

13/10/15
Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Trechu Tlodi trwy Gymorth Cyflogadwyedd

13/10/15
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchi Tlodi
 

Datganiad Llafar - Hynt Rhaglenni Ariannu yr UE

13/10/15
Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Modelau Cyflenwi Amgen ynghylch Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus: Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymgynghoriad

13/10/15
Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trechu Troseddau Gwastraff.

09/10/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y cynnydd a wnaed o ran cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS)

08/10/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau anstatudol ar addysg ddewisol yn y cartref

08/10/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelu lles anifeiliaid wrth eu lladd

08/10/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ‘Dyfodol byd-eang – cynllun i wella a hyrwyddo ieithoedd tramor modern yng Nghymru’.

07/10/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2015: Dathlu gwelliannau i ofal iechyd meddwl yng Nghymru

07/10/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Rhoi Organau: Rhoi Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ar Waith

06/10/15
Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Yr Argyfwng Ffoaduriaid

06/10/15
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Flynn

06/10/15
Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Manteision a Ddarperir drwy'r Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

06/10/15
Carl Sargeant AC, y Gweinidog Adnoddau Naturiol
 

Datganiad Llafar - Canlyniad yr Ymgynghoriadau ar y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

06/10/15
Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru I Adroddiad Flynn

06/10/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Amseriad Cyllideb Llywodraeth Cymru 2016-17

06/10/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Cynlluniau Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd

05/10/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r cod ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol

05/10/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cais am Dystiolaeth: Sicrhau bod rhagor o fenywod a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn gwasanaethu ar Fyrddau yn y Sector Cyhoeddus

05/10/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tystiolaeth i Ymchwiliad Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi, "Yr Undeb a Datganoli"

02/10/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Achos ynysig o enseffalopathi sbyngffurf buchol clasurol (BSE) yn cael ei ddarganfod mewn buwch wedi marw

01/10/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Raglen Dyrannu Nad yw'n Gwneud Elw (NPD) Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)

30/09/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a chynllun amlinellol ar gyfer gweithredu er mwyn cefnogi’r ymgynghoriad ar Fil drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

30/09/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer adolygiad annibynnol o ddarpariaeth conservatoires yng Nghymru

30/09/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod Microsglodion ar Gŵn yng Nghymru

29/09/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Gydweithredu Amlasiantaethol mewn perthynas â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig, a Thrais Rhywiol

24/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthuso newidiadau i wasanaethau mamolaeth a gwasanaethau newyddenedigol yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

24/09/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb cychwynnol i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Newidiadau Arfaethedig i Reoli a Chofrestru Gofal Plant yng Nghymru

24/09/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymddiried mewn Gofal - asesiad o gynnydd flwyddyn yn ddiweddarach

23/09/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid ar gyfer Hyfforddiant Proffesiynol yn y maes Seicoleg Addysgol

23/09/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn ar gyfer Busnes

22/09/15
Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Gynllun Cenedlaethol Cyllid Trafnidiaeth 2015

22/09/15
Edwina Hart AC CStJ MBE, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Cynllun Gofal Sylfaenol—Diweddariad ar ôl Blwyddyn

22/09/15
Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Llafar - Creu Cymwysterau Cymru

22/09/15
Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ymrwymiadau yn ystod y Flwyddyn 2015-16

22/09/15
Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ysgrifenedig am y camau a gymerwyd yn dilyn trafodaeth ar ganolfannau hofrenyddion yr Heddlu

22/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd ar Ffoaduriaid

22/09/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Iawndal ar gyfer diffoddwyr tân sydd wedi ymddeol 2014-15

22/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad am Ynni Gwynt ar y Tir

21/09/15
Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytundeb ar Gyflenwi Tai rhwng Llywodraeth Cymru a’r  Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

21/09/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad yr ymgynghori ar rannu lleoliad ffermydd sydd â TB

18/09/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Gynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

17/09/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tudalennau Gwe Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2014-15

16/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig, a Thrais Rhywiol

16/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Y diweddaraf am Fesurau Arbennig

16/09/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

15/09/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ynni Morol Uned Ynni Cymru

15/09/15
Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymatebion i’r ymgynghoriad ar  y 'Dreth Trafodiadau Tir'

15/09/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Japan

15/09/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - 'Egwyddorion ar gyfer Gweithio gyda Chymunedau' Llywodraeth Cymru

15/09/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Gweithlu’r Gwasanaethau Cyhoeddus

15/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Model Ymateb Clinigol Newydd ar gyfer y Gwasanaeth Ambiwlans Brys

15/09/15
Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cartrefi i Boblogaeth sy’n Heneiddio

15/09/15
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Datblygu Arfer Proffesiynol drwy'r Fargen Newydd

15/09/15
Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Presenoldeb yng Nghyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr Undeb Ewropeaidd (Brwsel, 7 Medi 2015)

14/09/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sicrhau dyfodol gwasanaethau mabwysiadu a maethu yn dilyn cau Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain (BAAF)

11/09/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoraid y Panel Cyngori ar Amaethyddiaeth Cymru (2015) – Crynodeb o Ymatebion

10/09/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Undebau Llafur Llywodraeth y DU

09/09/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Aelodau i’r Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus

09/09/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoleiddio ar gyfer Caffael Cyhoeddus

08/09/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Datblygu Gwledig Uned Ynni Cymru

07/09/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - System genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion - diweddariad

02/09/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgeuddfeydd Lleol yng Nghymru 2015

25/08/15
Ken Skates AC, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarwyddiadau Drafft i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

17/08/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad technegol ar y gyfradd ddatgyfalafu a ddefnyddir mewn prisiadau ardrethi annomestig yng Nghymru

14/08/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad y Prif Weinidog i Patagonia

07/08/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar y cyd gan Weinidogion Cyllid y Gweinyddiaethau  Datganoledig

07/08/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwneud Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015

03/08/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad clinigol o dargedau amser ymateb ambiwlansys

29/07/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bargen Ddinesig i Gaerdydd a’r Brifddinas-ranbarth ehangach

28/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynghorwyr Arbennig

24/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newid Hinsawdd – Uwchgynhadledd yr Hinsawdd a Thiriogaethau Lyon Gorffennaf 2015

24/07/15
Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

24/07/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol y Gweithgor Asedau Cenedlaethol 2014-15

22/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Llywodraeth y DU o Wariant 2015 : y Goblygiadau i Gymru

22/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder

21/07/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd Glo Brig, 9 Gorffennaf 2015

17/07/15
Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Safonau’r Gymraeg

17/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad Blynyddol 2014-15

17/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2014-15 Strategaeth y Gymraeg, Iaith Fyw: Iaith Byw

17/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Gweithredu’r Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid ar gyfer 2015/16

17/07/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio Llywodraeth Leol : Papur Gwyn Grym i Bobl Leol : Adroddiad Cryno ar yr Ymgynghoriad

17/07/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Iechyd Coed yng Nghymru

16/07/15
Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015

16/07/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaeth Tân ac Achub – adroddiad ar berfformiad yr Awdurdodau Tân ac Achub yn erbyn y fframwaith cyfredol a lansio ymgynghoriad ar fframwaith newydd a ddaw i rym o 2016 ymlaen

16/07/15
Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ysgolion Arloesi Digidol

16/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod â Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop

16/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno offeryn asesu llinell sylfaen newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

16/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyrwyddo Rhianta Cadarnhaol i Bawb

16/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o’r Swydd a Swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru  

15/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar yr Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

15/07/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymchwilio i faterion allweddol ynghylch y gweithlu gofal cartref

15/07/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion

15/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthusiad Ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

15/07/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru)

15/07/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Gwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Cydfuddiannol y Gwasanaethau Cyhoeddus

15/07/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Y diweddaraf am y Mesurau Arbennig

14/07/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Reoleiddio a Chynnal Trosolwg o Addysg a Hyfforddiant ôl-Orfodol yng Nghymru, gyda chyfeiriad arbennig at rôl a swyddogaeth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

14/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cyhoeddi Adroddiad Flynn

14/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriadau ar Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 – Rhentu Doeth Cymru

14/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dechrau’n Deg

14/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniadau Her Ysgolion Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2014/15

14/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adolygiad Flynn

14/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad y DU ar Dlodi Plant

13/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig ar Fil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

13/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymru Yn Y Byd Agenda Ryngwladol Llywodraeth Cymru

13/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol ag Egwyddorion Rheoleiddio Da

10/07/15
Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi

10/07/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Protocol rhwng Gweinidogion Cymru a Chomisiwn y Gyfraith

10/07/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch gwella'r cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol

10/07/15
Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan

08/07/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb y DU, Gorffennaf 2015

08/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ymchwil ar y Defnydd o Gontractau Dim Oriau mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Datganoledig

07/07/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar -  Blwyddyn Antur 2016

07/07/15
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ar Borthladdoedd

07/07/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Band Eang Cyflym Iawn

07/07/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoloeg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r ymgynghoriad ar Fil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

06/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd: Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd

06/07/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad Ariannol y GIG 2014

02/07/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerdd

02/07/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Economi Cymru mewn rhifau

02/07/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori ‘Llwybr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Digartrefedd i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Sefydliadau Diogel’

02/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Cryno o Ymatebion i’r ymgynghoriad: Cysoni’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

01/07/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi – Adroddiad Blynyddol 2015

01/07/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Plant a Phobl Ifanc

30/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Metro

30/06/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Donaldson

30/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol—Flwyddyn ers ei Chyflwyno

30/06/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020’—y Wybodaeth Ddiweddaraf

30/06/15
Rebecca Evans, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Casglu a Rheoli Trethi Datganoledig

30/06/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Gosod y cod ymarfer, mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

29/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod gydag Arlene Foster MLA, Gweinidog Cyllid Gogledd Iwerddon

29/06/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn Gofal a Chanlyniadau i Gleifion

29/06/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Effaith Galwadau Diangen yng Nghymru

25/06/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd ar Gyflawni Blaenoriaethau Diogelwch Cymunedol yn y Rhaglen Lywodraethu

24/06/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

24/06/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddiadau mewn Trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru yn y Dyfodol

24/06/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyddiadau Tymhorau Ysgolion ar gyfer 2016/17

24/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu i drechu tlodi

23/06/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnal y pedwerydd cyfarfod ar hugain o Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

23/06/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2015-16

23/06/15
Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) Drafft

23/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Gweithrediadau’r Gronfa Strwythurol Ewropeaidd i Drechu Tlodi

23/06/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i ‘Addysgu Athrawon Yfory—Dewisiadau ar gyfer Dyfodol Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru’

23/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Camau Gweithredu sy’n Cael eu Cymryd i Fynd i’r Afael â Risgiau sy’n ymwneud â Thanau Glaswellt yng Nghymru

23/06/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2015

23/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno’r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

23/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Taith Cyllideb 2015 - Buddsoddi yn y Gymru a Garem

23/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Drawsrywiol

22/06/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliadau Dirybudd â Wardiau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn yng Nghymru – Cyhoeddi Adroddiadau

18/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - 43fed adroddiad a dyfarniad cyflog y Corff Adolygu Meddygon a Deintyddion i staff meddygol a deintyddol 2015-16

18/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Twf Gwyrdd Cymru

18/06/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

18/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith y Gyllideb 2015 – ‘Buddsoddi yn y Gymru a Garem’

18/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Llywodraeth Leol yng Nghymru

17/06/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi Strategol Ewropeaidd

16/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

16/06/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter Cymru (EZBRS)

15/06/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb - 2014-15 Adroddiad Cynnydd a Chynllun Cyflawni 2015-16

15/06/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Astudiaeth Wella’r A40

12/06/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu Costau Gweinyddol Awdurdodau Lleol

12/06/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Microsglodynnu Cŵn yng Nghymru

12/06/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2014-15 a gyhoeddwyd 11 Mehefin 2015

11/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig -   Cyflwyno Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2015.

10/06/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Fframwaith Cymhwysedd Digidol

10/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad am Gynllunio yn y Tymor Canolig

10/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig – Ymateb Llywodraeth Cymru i doriadau Llywodraeth y DU i Gyllideb Cymru 2015-16

09/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

09/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Gwella’r Seilwaith i Ddiwallu Anghenion Addysg Ôl-16

09/06/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoloeg
 

Datganiad Llafar - Cyflawni Newid yng Nghymru drwy’r Polisi Caffael

09/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

09/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Mesurau Arbennig

08/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

08/06/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Panel Gwerthuso Glastir Uwch

05/06/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid Ewropeaidd wedi'i gyhoeddi ar gyfer y rhaglen Cymunedau am Waith

04/06/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad cylch gwaith Estyn ‘Gwella ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol’ ac adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru : ‘Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol – darlun cynnar’

03/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Ymgynghori ar Ddyfodol Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael

03/06/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Cydlyniant Cymunedol—Cynnydd a Heriau

02/06/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Adroddiad o Gynnydd Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-20

02/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Arbed

02/06/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Plant a Phobl Ifanc yn Gyntaf—Cyflawni ein Hymrwymiad i Gyfiawnder Ieuenctid yn Llwyddiannus

02/06/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Byd-eang – cynllun i wella a hyrwyddo ITM yng Nghymru

01/06/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Byrddau’r Dinas-ranbarthau – Telerau Penodi

01/06/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau ynghylch Llyfrgelloedd a Reolir gan Gymunedau

17/06/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar Seilwaith TGCh

21/05/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar Seilwaith TGCh

21/05/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Ddiogelu Asedau Cymunedol

21/05/15
Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol

20/05/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Llywodraeth Cymru ar Reoli a Gwaredu Gwastraff Ymbelydrol Uwch ei Actifedd

19/05/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Deddfwriaeth Digartrefedd

19/05/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Y Strategaeth Dŵr

19/05/15
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Llysgenhadon Cyllid yr UE

19/05/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sicrhau dibynadwyedd a chysondeb o ran Asesiadau Athrawon yng Nghymru: Rhaglen Wirio Allanol

18/05/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dathlu Cwpan Rygbi’r Byd 2015 yng Nghymru

15/05/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymeradwyo cymorth ariannol yr UE i brosiect Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol

14/05/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trosglwyddo Byrddau Draenio Mewnol i Gyfoeth Naturiol Cymru

14/05/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymddiried mewn Gofal – Adolygiad dilynol o hynt y gwaith a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg mewn ymateb i argymhellion yr adroddiad

13/05/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Endid Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion

12/05/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd  yr UE (Luxembourg, 20 Ebrill 2015) a'r EXPO Bwyd Môr Rhyngwladol (Brussels, 21 Ebrill 2015)

11/05/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad yn cyhoeddi ymgynghoriad ar Orchymyn Cyflogau Amaethyddol Interim

11/05/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru)

11/05/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r ail ymgynghoriad mewn perthynas â gweithredu Rhannau 5, 6, 9 a 10 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a dechrau’r broses osod ar gyfer Rheoliadau o dan y gyfres gyntaf.

08/05/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar Ddiwygio'r Trefniadau ar gyfer Talu am Ofal a Chymorth Cymdeithasol

06/05/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adnoddau Trosiannol ychwanegol i Awdurdodau Lleol Cymru - Deddf Tai (Cymru) 2014

06/05/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar -  Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

04/05/15
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

01/05/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Llafar - Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen—Adroddiad Terfynol

28/04/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Her Ysgolion Cymru

28/04/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Bathodynnau Glas

28/04/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r cod diweddau Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartefedd 2015

28/04/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Castell-nedd Port Talbot

23/04/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru

21/04/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Mannau Glanach, Mwy Diogel ar gyfer ein Cymunedau

21/04/15
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Strategaeth ‘Digidol yn Gyntaf’

21/04/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoloeg
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf am Weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

21/04/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tanau Glaswellt

21/04/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ynni Cymru

20/04/15
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

14/04/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen o welliannau i’r Seilwaith Milfeddygol yng Nghymru

10/04/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Adrethi Busnes Cymru

10/04/15
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad yr RSPCA ar fod yn Berchennog Cyfrifol ar Gi

09/04/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau i'r Bwrdd Adfer Gweinidogol yn Sir Fynwy

07/04/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y dyddiad terfyn ar gyfer Ffurflenni’r Cais Sengl yng Nghymru i aros ar 15 Mai 2015

02/04/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddaru ar Cynllun Gweithredu Strategol y Môr a Physgodfeydd - Mawrth 2015

01/04/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru

01/04/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Cynllun Taliad Sylfaenol  

31/03/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth y DU i bleidlais Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Arloesi Meddygol

31/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth i Gymru

27/03/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad gweithlu’r GIG

27/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Gofal Cymdeithasol Cymru │Social Care Wales

27/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Newyddion Diweddaraf am Reilffordd Gogledd Cymru

27/03/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi dogfennau’r Ymgynghoriad ynghylch Cod Ymarfer i Landlordiaid ac Asiantwyr y Sector Tai Rhent Preifat, Ymgynghoriad ar Reoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Cymru) 2015

27/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Tlodi Plant Cymru 2015

27/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Gynllun y Bathodyn Glas

26/03/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr UE ar 16 Mawrth 2015

26/03/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newid fformiwla cyllid Menter Nofio am Ddim

26/03/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansiad y Cynllun Benthyciad Cyfalaf Cyfleusterau Chwaraeon

26/03/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llaw yn Llaw at Iechyd

25/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asedau o Werth Cymunedol

25/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu’r gweithlu gofal sylfaenol yng Nghymru

25/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o’r Diwydiant Llaeth

24/03/15
Rebecca Evans, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin

24/03/15
Rebecca Evans, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Cryfhau Polisi Caffael

24/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ar Gamau Gweithredu sy’n Deillio o Adroddiadau’r Pwyllgor Menter a Busnes

24/03/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf am y cynnig i sefydlu Comisiwn Staff i'r Gwasanaethau Cyhoeddus

24/03/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adrodddiad Blynyddol Strategaeth y Gymraeg 2013-14

20/03/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

19/03/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb y DU 2015

18/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf ynghylch Mynediad at Gyllid

17/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod Microsglodion ar Gŵn yng Nghymru

16/03/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar y Newidiadau Arfaethedig i Reoleiddio a Chofrestru Gofal Plant yng Nghymru  

16/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y fargen newydd ar gyfer y gweithlu addysg

16/03/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Eithriadau i bremiwm y Dreth Gyngor ar Gartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi yng

13/03/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau gofal a chymorth yn y dyfodol i dderbynwyr y Gronfa Byw’n Annibynnol yng Nghymru

13/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau asesu ar gyfer Meysydd Dysgu a Rhaglenni Astudio diwygiedig

13/03/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Gohebiaeth oddi wrth Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus at Andrew Selous AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder ynghylch Colegau Diogel

12/03/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Trysorlys Llywodraeth Cymru

12/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

12/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau drafft Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru); Adroddiad Cryno ar yr Ymgynghoriad

11/03/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arferion Cyflogaeth yn achos prosiectau a Ariennir yn Gyhoeddus

11/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiectau Buddsoddi i Arbed, Rownd 9

10/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am Fynediad at Gyllid

10/03/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - ‘Offerynnau Statudol o dan Rhan 2 Deddf Tai (Cymru) 2014'  

10/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru – Addysgu Athrawon Yfory

09/03/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflawni o ran y Newid yn yr Hinsawdd

05/03/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Talu Budd-dal Tai yn Uniongyrchol yn y Sector Rhentu Cymdeithasol a Thenaniaethau Cynaliadwy

05/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio Rheoliadau a Gorchymyn Sefydlu 2015 mewn perthynas â Chynghorau Iechyd Cymuned - cyhoeddi adroddiad cryno yr ymgynghoriad

05/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2015

05/03/15
Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am yr Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru

04/03/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am yr Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru

04/03/15
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliadau Dirybudd Ymddiried mewn Gofal â Wardiau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn yng Nghymru

04/03/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad ag UDA

04/03/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar - Cyhoeddiad Llywodraeth y DU ar broses Dydd Gŵyl Dewi

03/03/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth i CFfI Cymru

03/03/15
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflymu Cymru, y Prosiect Mewnlenwi Band Eang Cyflym Iawn a chysylltedd ffonau symudol

03/03/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch Bwrdd Adfer Merthyr Tudful

03/03/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

03/03/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pwerau i hwyluso arloesi

27/02/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad am ganlyniadau ymgynghoriad cyfres 1 ynghylch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

27/02/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darpariaeth Addysgol a’r Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

26/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pecyn Cymorth ar gyfer Trosglwyddo Asedau Cymunedol i Ddibenion Chwaraeon, y Celfyddydau a Diwylliant

26/02/15
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r adroddiad ar effeithiolrwydd y Swyddogion Cymorth Cymunedol a ariennir gan Lywodraeth Cymru

26/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig – Estyniad i Gynllun Cymorth i Brynu – Cymru, Cynllun Ecwiti Rhanedig

25/02/15
Lesley Griffiths – Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch cyhoeddi adroddiad yr Athro Donaldson - Dyfodol Llwyddiannus

25/02/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Treth ar Waredu i Safleoedd Tirlenwi

24/02/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Rhwydwaith Dosbarthu

24/02/15
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfeydd Wrth Gefn a Ddelir gan yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru

24/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a  Chydfuddiannol Cymru            

24/02/15
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

23/02/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd yn erbyn Argymhellion adolygiad McClelland

23/02/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo Rhaglen Gydweithredu Iwerddon/Cymru 2014-2020

19/02/15
Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2013-14

17/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Niferoedd a Chost Uwch Dimau Rheoli mewn Llywodraeth Leol

17/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Dinas-ranbarth Bae Abertawe

16/02/15
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân, 2015

16/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod Microsglodion ar gŵn yng Nghymru

16/02/15
Rebecca Evans AC, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad am Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

12/02/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Creu Rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig

12/02/15
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwahardd smygu mewn cerbydau preifat sy'n cario plant iau na 18 oed

12/02/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penderfyniadau a wneir yn yr Undeb Ewropeaidd ar dyfu cnydau a addaswyd yn enetig i’w gwneud bellach ar lefel genedlaethol

11/02/15
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Busnes Cymru

11/02/15
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiynu Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol – 2015/16

11/02/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

10/02/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Comisiynydd Pobl Hŷn: Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hŷn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal Preswyl yng Nghymru

10/02/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Datganoli Trethi yng Nghymru—Ymgynghoriad ar Dreth Trafodiad Tir

10/02/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Gwella Argaeledd Rhandiroedd a Gerddi Cymunedol

10/02/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Atgyfeirio’r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) i’r Goruchaf Lys

10/02/15
Theodore Huckle, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel – Cadw dysgwyr yn ddiogel

10/02/15
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gofal Iechyd darbodus – blwyddyn yn ddiweddarach

09/02/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig – Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) 2015

09/02/15
Lesley Griffiths – Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymatebion i’r Papur Gwyn 'Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru'

09/02/15
Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar ymateb i Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru  

06/02/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Cyngor Amaethyddiaeth a Physgofeydd yr UE 26 Ionawr 2015

05/02/15
Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

05/02/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi niferoedd y cartrefi mewn Ardaloedd Dim Galw Diwahoddiad yng Nghymru

04/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Arweinyddiaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus

04/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar gynigion ar gyfer Treth Gwarediadau Tirlenwi

04/02/15
Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gydweithio â’r Adran Gwaith a Phensiynau

03/02/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Gwella Uchelgais a Chyrhaeddiad Addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru

03/02/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ardrethi Busnes

03/02/15
Edwina Hart, Y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Papur Gwyn ar Lywodraeth Leol

03/02/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Casgliad yr Adolygiad o Archwilio, Arolygu a Rheoleiddio

03/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn: Diwygio Llywodraeth Leol – Grym i Bobl Leol

03/02/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Recriwtio ysgolion ar gyfer PISA 2015

02/02/15
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad yr Athro Wynne Jones OBE o Ddarpariaeth Ddysgu Colegau Addysg Bellach a Pherthnasedd y Ddarpariaeth Honno o ran Cefnogi Busnesau Fferm yng Nghymru

30/01/15
Rebecca Evans, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd a Julie James, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi categoriau'r system Genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion

29/01/15
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Comisiynydd Plant nesaf Cymru

28/01/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Defnyddio’r swm canlyniadol o £70m yn Natganiad yr Hydref i ddiwygio gwasanaethau’r GIG

28/01/15
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adnewyddu'r Agenda Cynhwysiant Ariannol

27/01/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Gwella Argaeledd Rhandiroedd a Gerddi Cymunedol

27/01/15
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

27/01/15
Leighton Andrews, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uno Gwirfoddol: Diweddariad ar y Datganiadau o Ddiddordeb a Dderbyniwyd

27/01/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

26/01/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi dogfen ymgynghori 'Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2015'

26/01/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar gysoni’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

22/01/15
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arbedion Effeithlonrwydd y Gwasanaeth Tân yng Nghymru

22/01/15
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael

22/01/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymeradwyaeth ‘o ran egwyddor’ y Comisiwn Ewropeaidd i Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru 2014-2020

21/01/15
Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar -  Ein Gorffennol a'i Ddyfodol

20/01/15
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi dogfen ymgynghori ‘Offerynau Statudol o dan Rhan 2 Deddf Tai (Cymru) 2014'

15/01/15
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar gynigion ar gyfer Treth Trafodiadau Tir

15/01/15
Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - £40m yn ychwanegol i Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru ymateb i bwysau’r gaeaf

15/01/15
Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015

14/01/15
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pwysau ar Wasanaethau Gofal Heb ei Drefnu yn ystod y Gaeaf

13/01/15
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Llafar - Dyraniadau Canlyniadol Datganiad yr Hydref

13/01/15
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Opsiynau ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol

12/01/15
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020; y datblygiadau diweddaraf a’r camau nesaf

12/01/15
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad yn dilyn adolygiad annibynnol o waith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Y Ffordd Ymlaen: Dod yn Gorff Arolygu a Gwella

08/01/15
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol