Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2014

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi cyllid parhaus ar gyfer Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf yn 2015/16

23/12/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchi Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Ddogfen Ymgynghori ‘Dynodi awdurdod trwyddedu o dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a bwriad y rheoliadau hyfforddi a fydd yn rheoli gofynion hyfforddi landlordiaid ac asiantau.’

19/12/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytuno ar Gyfleoedd (Cwotâu) Pysgota yr UE ar gyfer 2015 o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

19/12/14
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro yr Heddlu 2015-16

17/12/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynyddu amrywiaeth ar Fyrddau’r Sector Cyhoeddus Y Newyddion Diweddaraf ar Gynnydd Rhagfyr  2014

17/12/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - NATO

16/12/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hawl y Plentyn i gyflwyno apeliadau sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, a honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd, gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

15/12/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymeradwyo’r prosiect cyntaf i’w gefnogi drwy Raglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020: Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA)

15/12/14
Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arlwy i’r Disgyblion, Her Ysgolion Cymru  

15/12/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Barnwrol o’r Cynllun Taliad Sylfaenol

12/12/14
Rebecca Evans AC, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r Afael â Dyled Ddrwg yn y Diwydiant Dŵr – cyflwyno Rheoliadau’r Diwydiant Dŵr (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) (Gwybodaeth am Feddianwyr Nad ydynt yn Berchenogion) 2014 

11/12/14
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uno Gwirfoddol – Y Wybodaeth Diweddaraf am Datganiadau o Ddiddoreb a Dderbyniwyd

11/12/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015

11/12/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Egluro'r rheoliadau ar fynychu’r ysgol yng Nghymru mewn perthynas â chymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol a hysbysiadau cosb benodedig

11/12/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i ‘Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad Comisiynydd y Gymraeg i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol

10/12/14
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Model trafnidiaeth rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

10/12/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad yn dilyn Adolygiad Annibynnol o Swyddogaethau a Rôl Comisiynydd Plant Cymru.

10/12/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymchwil i'r Defnydd o Gontractau Dim Oriau mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Datganoledig

10/12/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwelliannau i’r Bil Seilwaith i roi pwerau i Weinidogion Cymru wneud darpariaethau trwy reoliadau adeiladu ar gyfer mesurau oddi ar y safle i leihau carbon

10/12/14
Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol ar  gyfer 2015-16

10/12/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad yr Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd

09/12/14
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddiad newydd o £150 miliwn i wneud amddiffynfeydd llifogydd ac arfordirol yn fwy cadarn

09/12/14
Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth a Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol’: Adroddiad Cryno ar yr Ymgynghoriad

08/12/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru  - Ymateb Llywodraeth Cymru

08/12/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflenwi Prosiectau Seilwaith Trafnidiaeth y Dyfodol

05/12/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y CE yn cymeradwyo Rhaglenni Gweithredol ESF 2014-2020 ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a Dwyrain Cymru, a Phanel Llysgenhadon Cyllid yr UE yn cael ei sefydlu ar gyfer rhaglenni'r UE a reolir yn uniongyrchol.

05/12/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trydydd cyfarfod ar hugain Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig – Gwyddelig yn cael ei gynnal ar Ynys Manaw

04/12/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Gynllun y Bathodyn Glas

04/12/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithlu Murco

04/12/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad yr Hydref 2014 gan Ganghellor y Trysorlys

03/12/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg

03/12/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2015-16

02/12/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Gwyddoniaeth yng Nghymru - Ysbrydoli'r Genhedlaeth Nesaf

02/12/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Bil Cymwysterau Cymru

02/12/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uno Gwirfoddol: Datganiadau o Ddiddordeb

01/12/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Gareth Williams ar ei Adolygiad o Cyswllt Ffermio – Gwella a Chynyddu'r Cymorth i Ffermwyr a Choedwigwyr Cymru

01/12/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cymwysterau Cymru

01/12/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cymru : etholfraint y refferendwm

28/11/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar y cynnydd a wneir drwy strategaeth Cymru Ddigidol i wneud Cymru yn Genedl Ddigidol

28/11/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol 2013-14 Comisiynydd Plant Cymru

28/11/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Astudiaeth Carfan Caerffili

27/11/14
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio Wrth Gefn ar gyfer Tywydd Gaeafol

27/11/14
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion – Diweddariad yn ymwneud ag Ysgolion Uwchradd

27/11/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - EIDCymru: Adnabod defaid a llacio’r rheolau lladd

26/11/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Rhaglen Twf Swyddi Cymru yn y Dyfodol

25/11/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Imiwneiddio - Cynnydd a Brechiadau

25/11/14
Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol y Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth

25/11/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Gwerthuso Cymorth TB

25/11/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar y Fasnachfraint Rheilffyrdd a Thrydaneiddio

25/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur ymchwil y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ar ledaenu arfer da – Buddsoddi I Arbed

24/11/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ymdrin â Phryderon (Cwynion) yn y GIG – “Defnyddio Cwynion yn Rhodd" – y camau nesaf

24/11/14
Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar yr Adolygiad o Gyllido Addysg Uwch a Threfniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru

24/11/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taleb Gwibgyswllt

21/11/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith ar gyfer Buddsoddi ar y cyd mewn Sgiliau

20/11/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad Cyflog Agenda ar gyfer Newid – 2014-15 a 2015-16

20/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Astudiaeth o ddiogelwch yr A44

20/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo Rhaglenni Gweithredol ERDF 2014-2020 ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru

20/11/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Byd-eang y Plant a 25 mlwyddiant CCUHP

20/11/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Her Ysgolion Cymru

19/11/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ysgrifenedig ynghylch Ffliw’r Adar yn Swydd Efrog

18/11/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lles Anifeiliaid - Cŵn

18/11/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen i Sefydlu Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi

18/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diwygiadau i’r PAC – Colofn 1, Cynllun y Taliad Sylfaenol

17/11/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol y Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol 2013-14

17/11/14
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Melin Bapur UPM, Shotton

14/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Galwadau Ffôn Carcharorion

13/11/14
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Burfa Murco, Aberdaugleddau

12/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Llywodraeth Cymru i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Wella Gwasanaethau

12/11/14
Leighton Andrews AC, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansiad y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ac ymgynghoriad ar Gyfarwyddydau Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cyd-drefniadau Mabwysiadu) (Cymru) 2015

11/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr Adolygiad o Asiantau Cefnffyrdd

11/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Cyflenwad Tai

11/11/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Farwnes Kay Andrews ynghylch Diwylliant a Thlodi - Ymateb gan Lywodraeth Cymru

11/11/14
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Raglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020

11/11/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniad Cyllid ar gyfer Dirywiad Macwlaidd Gwlyb sy’n Gysylltiedig â Henaint 2014-15

11/11/14
Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Iechyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Swyddogion Cymorth Cymunedol – Ychwanegedd  

10/11/14
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Gwersi a Ddysgwyd ynghylch Ymarferion Ymgysylltu ac Ymgynghori gan Fyrddau Iechyd ar Newid Gwasanaethau’r GIG

10/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Llywodraeth Cymru ar Gyflwr yr Ystad  2013/14

10/11/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft i wneud cylch cyntaf Safonau’r Gymraeg

07/11/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ystadegau damweiniau beic modur  

06/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd: Adroddiad Cryno yr Ymgynghoriad

06/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio y gyfran gyntaf o ymgynghoriadau mewn perthynas â gweithredu Rhannau 2,3,4,7 a 11 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

06/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o’r sector llaeth yng Nghymru

06/11/14
Rebecca Evans AC, Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio'r Ymgynghoriad ar Strategaeth Tlodi Plant Ddiwygiedig Llywodraeth Cymru.

06/11/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Purfa Murco, Aberdaugleddau

05/11/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Proses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) - Y Camau Nesaf

05/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith Buddsoddi Mewnol i Siapan

04/11/14
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Prif Weinidog Cymru a India

04/11/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2013-14

04/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb a Darparu yn y Dyfodol

04/11/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Perfformiad o ran Ailgylchu

04/11/12
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Diwygio Cymwysterau

04/11/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Safonau Iechyd ar gyfer GIG Cymru

03/11/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diwygiadau i’r Polisi Amaethyddol Cyffredin: Cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Trawsgydymffurfio 2015

03/11/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad gan y Gweinidog ynghylch Argymhellion Adroddiad Prifysgol Caeredin

31/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymeradwyo Cytundeb Partneriaeth y DU mewn perthynas â Chronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020

30/10/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2014

30/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygiadau Proses Adolygu Technegol y Rhanbarth Talu

24/10/14
Rebecca Evans AC, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth a Physgodfeydd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gynghrair Prentisiaethau Ewropeaidd

24/10/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru

24/10/14
Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer 2013-14

23/10/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli gwastraff ymbelydrol yn ddiogel: adolygiad o bolisi Llywodraeth Cymru ar waredu gwastraff ymbelydrol uwch ei ymbelydredd

23/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygiadau gyda'r targed tai fforddiadwy

23/10/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Trawsblannu Dynol (CYMRU) 2013 – Y Newyddiom Diweddaraf Ynghylch ei rhoi ar waith

23/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Denu Cenhedlaeth Newydd o Ffermwyr

23/10/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru

23/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Iawndal TB - Y Camau Nesaf

21/10/14
Rebecca Evans AC,  Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adnewyddu'r Polisi Newid yn yr Hinsawdd

21/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus

21/10/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor y Trysorlysoedd  

20/10/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hynt yr adolygiad o'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu yng Nghymru

17/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio'r system Trwydded Tynnu Dŵr

17/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Comisiynydd Plant nesaf Cymru

16/10/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Deilliannau’r Blynyddoedd Cynnar - Ymgynghoriad

16/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Mark Drakeford, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiadau ar Ymweliadau Dirybudd ar ran y Gweinidog

16/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adfywio Canol Trefi

14/10/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tendr Dysgu Seiliedig ar Waith 2015/2019

14/10/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn: Cynigion Deddfwriaethol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol - Crynodeb o’r Ymatebion

14/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asedau o Werth Cymunedol o fewn Deddf Lleoliaeth 2011

14/10/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Manwerthu a Chanol Trefi

14/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o’r diwydiant llaeth yng Nghymru

14/10/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru’n croesawu cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2013-2014.

13/10/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Twf Gwyrdd Cymru

09/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Adolygiad Annibynnol yr Athro Graham Donaldson o’r Trefniadau Asesu a’r Cwricwlwm

09/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2015-16

08/10/14
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymeradwyaeth i estyn ffiniau tair Ardal Gwarchodaeth Arbennig a diweddaru’r rhestrau o adar y môr sy’n magu ynddynt.

07/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Y Bil Cynllunio (Cymru)

07/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd

07/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cymwys am oes: Cynllun gwella addysg ar gyfer Cymru

07/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ymateb i Adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

07/10/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Lansio rownd buddsoddi i arbed 2014

07/10/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi Gofal Iechyd Darbodus ar Waith

06/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Cynllunio (Cymru)

06/10/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar drefniadau gofal a chymorth yn y dyfodol ar gyfer y sawl sy'n derbyn taliadau o'r Gronfa Byw'n Annibynnol yng Nghymru

03/10/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Gyfalaf Ddrafft Blaenoriaethau i Gymru 2015-16

02/10/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymwys am Oes – Cynllun Gwella Addysg i Gymru

02/10/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mesurau Perfformiad Sgiliau: cyflawni ein huchelgais ar gyfer sgiliau yng Nghymru

30/09/14
Julie James, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Swyddogion Cymorth Cymunedol – Flwyddyn yn Ddiweddarach

30/09/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2015-16

30/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn Bevan

30/09/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2015-16

30/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Cryno o’r Ymatebion i’r ddogfen ymgynghori ‘Cefnogi Gweithlu’r Gwasanaethau Cyhoeddus drwy Arweiniad ar y Cyd a Deddfwriaeth: Ymgynghoriad am Fil Drafft Gwasanaethau Cyhoeddus (Gweithlu) (Cymru)’

26/09/14
Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Swyddogaethau cynnal a chadw ffyrdd yr awdurdodau lleol

26/09/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Rheilffyrdd y Gogledd

25/09/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i ucheldir Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020

25/09/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu Tirweddau Dynodedig yng Nghymru

25/09/14
Carl Sargeant, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith y Gyllideb 2014: Blaenoriaethau a Rhagolygon – cyhoeddi Adroddiad Diwedd y Daith

25/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymyrraeth a Chefnogaeth Awdurdodau Lleol

25/09/14
Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

25/09/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar effaith adran 259 o Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 Pwerau i ddyfarnu graddau sylfaen: Cymru

24/09/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cais Glastir Organig 2015

23/09/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen i adolygu swyddogaethau a rolau ym maes llywodraethu ysgolion

23/09/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Gwasanaethau Cynghori - darparu cefnogaeth ymarferol i bobl yr effeithir arnynt gan y camau i Ddiwygio Lles

23/09/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Diwygio Llywodraeth Leol

23/09/14
Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Lansio’r Papur Gwyn ar Gasglu a Rheoli Trethi Datganoledig yng Nghymru

23/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Canlyniad Refferendwm yr Alban a’i oblygiadau ar gyfer Cymru

23/09/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Chweched Fforwm Cydlyniant yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel ar 8-9 Medi 2014

22/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lles Anifeiliaid - Cŵn

22/09/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Gynllun Drafft 10 Mlynedd ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae yng Nghymru

22/09/14
Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad  Refferendwm yr Alban

19/09/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014; Cychwyn darpariaethau.  

18/09/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newyddion diweddaraf ar ddiogelwch ar y ffyrdd

18/09/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwahoddiad i Brif Awdurdodau Lleol yng Nghymru gyflwyno cynigion ar gyfer uno gwirfoddol

18/09/14
Leighton Andrews Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb cychwynnol i'r Adolygiad annibynnol o gofrestru, rheoleiddio ac arolygu gofal plant ac addysg gynnar (Adolygiad Graham)

18/09/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb cychwynnol i'r Archwiliad annibynnol o’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru

18/09/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o wasanaethau Cyswllt Ffermio a’r dull arfaethedig o drosgwlyddo gwybodaeth, rhoi cyngor, ac annog arloesedd o dan Raglen Datblygu Gwledig 2014–2020

17/09/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grantiau ar gyfer gwasanaethau cynghori rheng flaen o  2014-15

17/09/14
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Camau gan y Sector Tai i Fynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Cham-drin Domestig

16/09/14
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Dysgu o Adolygiadau o Nodiadau Achos Marwolaethdeb

16/09/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Chweched Fforwm Cydlyniant

16/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Bathodyn Glas – y wybodaeth ddiweddaraf

16/09/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cofeb y Cymry yn Fflandrys

09/09/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Chweched Fforwm Cydlyniant yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel ar 8-9 Medi 2014

09/09/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014

05/09/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Ddeddfwriaeth sy’n Rheoli Pysgodfeydd Cramenogion Cymru

01/09/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar Gynghorwyr Arbennig

19/08/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau i Fwrdd Adfer y Gweinidog ym Mlaenau Gwent

19/08/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynefin - Rhaglen Newid

18/08/14
John Griffiths, Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd o ran Cynaladwyedd y Stoc Adeiladau yng Nghymru

12/08/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygiadau i’r Bil Dadreoleiddio ar gyfer rasio ceir ar briffyrdd cyhoeddus

11/08/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad yn cyhoeddi’r ymgynghoriad ar Banel Cynghori Amaethyddol Cymru

07/08/14
Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Datganiad Polisi ar y Gymraeg, Iaith fyw: iaith byw – Bwrw Mlaen

06/08/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol

04/08/14
John Griffiths, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion i ddiwygio'r strwythur cynghori iechyd yng Nghymru

04/08/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella Gallu Ariannol drwy Wiriadau Ffitrwydd i Gaffael  

01/08/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflymu Cymru ac Allwedd Band Eang Cymru

29/07/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau i reoliadau ariannol yn eithrio datblygwyr sydd am gymryd rhan yn y cynllun Cymorth i Brynu - Cymru rhag gorfod cael Trwydded Credyd Defnyddwyr

28/07/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Gronfa Buddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru

24/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Adroddiad Cam 2 yr Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru

22/07/14
John Griffiths, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu Gwasanaethau Gofal Critigol yng Nghymru

22/07/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Amserlen Safonau’r Gymraeg

18/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion ar yr ymgynghoriad ynghylch cyflwyno system tabl prisio ar gyfer iawndal TB mewn gwartheg  

18/07/14
Rebecca Evans AC, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth a Physgodfeydd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ysgrifenedig ar ddiweddaru'r polisi Newis Hinsawdd

18/07/14
John Griffiths, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Annibynnol o Gofrestru, Rheoleiddio ac Arolygu Gofal

17/07/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb y Llywodraeth i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi

17/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Croesfannau Hafren: Technoleg Tollau Agored

17/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - “Support Your High Street, Cefnogwch eich Stryd Fawr’”

17/07/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Llywydd Tribiwnlys y Gymraeg

17/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Talu am Ofal Cymdeithasol: Y Newyddion Diweddaraf a Chyhoeddi Adroddiad Ymchwil LE Wales ar y Cam Cyntaf

17/07/14
Gwenda Thomas - y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad Blynyddol 2013-14

17/07/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd  

16/07/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Vaughan Gething Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ardaloedd Twf Lleol Powys – Cynllun Adfywio Economaidd ar gyfer Llandrindod a diweddariad ehangach

16/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014 - 2017

16/07/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd

16/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun gweithredu strategol ar gyfer mannau addoli

16/07/14
John Griffiths, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru

16/07/14
Gwenda Thomas - y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Dull o weithredu’r is-ddeddfwriaeth i’w gwneud dan y Ddeddf

16/07/14
Gwenda Thomas - y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adolygiad yr Athro Stephen Palmer o ddefnyddio data marwolaethau wedi’i addasu yn ôl risg yn GIG Cymru

16/07/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Arolygu Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2014

16/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Gwerthuso Buddsoddi i Arbed - Yr Ymateb i'r Argymhellion

16/07/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganoli Trethi yng Nghymru: Ymgynghoriad a Deddfwriaeth

16/07/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cerbydau preifat di-fwg yn cludo plant dan 18 oed

15/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru a Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi

15/07/14
Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen Archwiliadau Dirybudd mewn Ysbytai

15/07/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Gweithredu Sgiliau

15/07/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

15/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynghylch y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

14/07/14
Huw Lewis, Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu Gofal Iechyd Darbodus yng Nghymru

11/07/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig -Cymwys am Oes: cyflwyno system gymwysterau genedlaethol i Gymru yn 2015

11/07/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Camerâu CCTV ar Orsafoedd Trenau

11/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad a lansiad Strategaeth Cyfiawnder Ieuenctid y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid / Llywodraeth Cymru ar y cyd

10/07/14
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Bil Sector Amaethyddol (Cymru)

09/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniadau Cyflogau a Chontractau GIG Cymru

09/07/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfrifoldebau Gweinidogion

08/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweinidogol

08/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

08/07/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

08/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Papur Gwyn Llywodraeth Leol

08/07/14
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn Williams

08/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar Wneud Cymru yn Elyniaethus i Gaethwasiaeth

07/07/14
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

07/07/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n ymgysylltu â phartneriaid morol a physgodfeydd

03/07/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mesur yr hyn sy’n bwysig: newidiadau i fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 ysgolion sy’n gysylltiedig â chymwysterau

03/07/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail Uwchgynhadledd ar Hugain Cyngor Prydain-Iwerddon yn Guernsey

02/07/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ymdrin â Phryderon (Cwynion) yn y GIG - "Defnyddio Cwynion yn Rhodd"

02/07/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - 'Rheoli Grantiau yng Nghymru – Adroddiad Terfynol’ – Y diweddaraf ar yr argymhellion gan y pwyllgor cyfrifon cyhoeddus

02/07/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penderfyniadau pellach ar Golofn 1 y Polisi Amaethyddol Cyffredin

01/07/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Proses Adolygu Technegol ar gyfer newid rhanbarthau talu Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin

01/07/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cychwyn ar ail ran y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae

01/07/14
Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Rheoli Cŵn (Cymru)

01/07/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân newydd yng Nghymru o 2015 ymlaen, Gweithredu Diwydiannol

01/07/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Côd Gweinidogol: Ymholiad

01/07/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Digidol

30/06/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

30/06/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arweiniad ynghylch pennu terfynau cyflymder lleol.

26/06/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Adroddiad y Grŵp Technegol ar Gymhwystra

26/06/14
Gwenda Thomas - y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Cynlluniau Tymor Canolig

26/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad Ariannol y GIG 2013-14

26/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Twf Swyddi Cymru

26/06/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith canlyniadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

26/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwenda Thomas y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hawl y Plentyn i gyflwyno apeliadau sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, a honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd, gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

26/06/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi astudiaeth o adnodd nwy angonfensiynol posibl yng Nghymru

25/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

25/06/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Annog ailgylchu yng Nghymru a chyfarwyddyd ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu cyfarpar TGCh.

24/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol Gyntaf 2014-15

24/06/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2014

24/06/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r cod ymarfer newydd ar faterion y gweithlu, a elwir y ‘Cod Dwy Haen’ fel arfer.

23/06/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Twf Gwyrdd Cymru: Buddsoddi yn y Dyfodol

23/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy 2013-2014

23/06/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghymru

18/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu swyddogaeth a chyfrifoldebau Comisiynydd Plant Cymru – Cyhoeddi enw’r Adolygydd

18/06/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Glastir o dan y Cynllun Datblygu Gwledig

17/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Creu’r Amgylchiadau ar gyfer Twf Gwyrdd

17/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Degawd o Gyni i Gymru? Y pwysau ariannol a fydd yn wynebu’r GIG yng Nghymru tan 2025 a 2026 - adroddiad gan Ymddiriedolaeth Nuffield.

17/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Datganiad am Bolisi’r Iaith Gymraeg

17/06/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Teuluoedd yn Gyntaf

17/06/14
Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Twristiaeth

17/06/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Digwyddiad “Mae pob plentyn yn gallu llwyddo” Her Ysgolion Cymru a Lansio’r Rhaglen Amddifadedd

16/06/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Treftadaeth — Y diweddaraf am ei hynt

12/06/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tuag at Dwf Cynaliadwy – Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020

12/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd NATO Cymru

11/06/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflymu Cymru – Y diweddaraf

10/06/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Materion a godwyd yn ddiweddar ynghylch cylchffordd Cymru

10/06/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru 
 

Datganiad Llafar - Model Cenedlaethol o Ddysgu Proffesiynol

10/06/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Trechu Tlodi Tanwydd drwy Effeithlonrwydd Ynni

10/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Rôl Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wrth Fynd i’r Afael â’r Agenda Trechu Tlodi

10/06/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ad-drefnu Gwasanaethau'r GIG: Adolygiad o'r Gwersi a Ddysgwyd

09/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Gymorth y Dreth Gyngor

05/06/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynllun Cyflenwi Cenedlaethol ar gyfer Cydlyniant Cymunedol

05/06/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Rhaglen Gydweithredu Iwerddon/Cymru 2014-2020 ddrafft

05/06/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau ar gyfer rheoli Traffyrdd a Chefnffyrdd Cymru

04/06/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - “Yr Hawl i fod yn Ddiogel” – y 4ydd Adroddiad Blynyddol

04/06/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau strôc yng Nghymru

04/06/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cymhariaeth o’r Ardaloedd Cydweithredol Rhanbarthol 2014

04/06/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygiad Proses Dreialu i Reoli Clymog Siapan drwy ddulliau Rheolaeth Naturiol

03/06/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Wyddoniaeth Cymru

03/06/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu 2014

03/06/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Bil Atal Troseddu gan Bobl Ifanc

03/06/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun y Bathodyn Glas

03/06/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad a Gweithgareddau Ymgysylltu ar Fil Cymwysterau (Cymru) – Crynodeb o Ymatebion

02/06/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ymgynghoriad Papur Gwyn ynghylch Cynigion Deddfwriaethol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

22/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lles Anifeiliad Adeg eu Lladd

21/05/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Bil Addysg Uwch (Cymru)

20/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Gofal Canolraddol

20/05/14
Gwenda Thomas - y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Lesley Griffiths - y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein: Ffurflen y Cais Sengl

20/05/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffynonellau ariannu ar gyfer busnesau yn ystod y treialu i gau cyffordd 41 yr M4

19/05/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Addysg Uwch (Cymru)

19/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Archwiliad annibynnol tymor byr o’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru

19/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar Ddiwygio Gwasanaethau Datganoledig

16/05/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd yr UE ar Glefydau Cronig, Brwsel

15/05/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynediad a Hamdden Awyr Agored

15/05/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad y Grŵp Adolygu Cymraeg ail iaith, Un iaith i bawb

15/05/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifennedig - Cronfa Natur Llywodraeth Cymru

14/05/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Fwrdd Adfer Sir Fynwy

14/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad yr Athro Andrews ar ofal yn ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell-nedd Port Talbot

13/05/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun gweithredu strategol morol a physgodfeydd

13/05/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Ddŵr i Gymru

13/05/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Gweithio mewn Partneriaeth gyda Chymdeithasau Tai

13/05/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Argymhelliad ar leoli’r Ganolfan Isranbarthol ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys yng ngogledd Cymru

13/05/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Adroddiad yr Athro Andrews ar ofal yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

13/05/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

12/05/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i'r afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu

12/05/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr ymgynghoriad ar y canllawiau statudol  sydd i’w cyhoeddi o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

12/05/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cludo Nwyddau: Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cludo Nwyddau Cymru

09/05/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Cynlluniau Tymor Canolig

07/05/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad ar fandio ysgolion uwchradd a datblygu model graddio ysgolion cynradd

07/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli traffig ar gylchfan Coryton ar yr M4

06/05/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Entrepreneuriaeth Busnes

06/05/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Bennod 7 o’r Rhaglen Lywodraethu, “Cymunedau Mwy Diogel”

06/05/14
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Farwnes Kay Andrews ar Ddiwylliant a Thlodi

06/05/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Twf Swyddi Cymru

06/05/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru: Cyfleoedd ar gyfer Buddsoddiad Newydd

06/05/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg Ddewisol yn y Cartref – Dadansoddiad o ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion i gyflwyno cynllun cofrestru a monitro gorfodol i’r rhai sy’n dewis addysgu eu plant yn y cartref

06/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Cam 2 Adolygu Llifogydd Arfordirol Cymru

06/05/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Undebau Credyd

06/05/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cymru

01/05/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Gwerthuso Buddsoddi i Arbed

01/05/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Her Ysgolion Cymru – Ysgolion Llwybrau Llwyddiant

01/05/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Roi Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 ar waith ymhellach a Chynllun Hawliau Plant diwygiedig 2014

01/05/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynediad at Feddyginiaethau

30/04/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cysoni cymorth cyflogaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU

29/04/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifennedig - Rheoli gwastraff ymbelydrol yn ddiogel: adolygu polisi Llywodraeth Cymru ar waredu gwastraff ymbelydrol uwch ei actifedd

29/04/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Cytundeb drafft Partneriaeth y DU a Rhaglenni Gweithredol drafft Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 ar gyfer Cymru

28/04/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Rheoleiddio ac Arolygu Gofal a Chymorth yng Nghymru: Ymgynghoriad – crynodeb o’r ymatebion

28/04/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - eIechyd a Gofal yng Nghymru

23/04/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Rhaglen Esgyn

16/04/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Vaughan Gething Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arian i gefnogi gwasanaethau cynghori o 2014/15

15/04/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Buddsoddi i Arbed

15/04/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Brendan Howlin, Gweinidog Iwerddon, â Chymru ar gyfer rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Trawsffiniol Iwerddon/Cymru a datblygiadau ynghylch Rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

11/04/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tuag at sefydlu panel cynghori ar yr amgylchedd hanesyddol i Gymru a chreu cynlluniau strategol ar gyfer sector yr amgylchedd hanesyddol

10/04/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gyfrifon Banc Prosiectau

08/04/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytundeb Cyflenwi Tai rhwng Llywodraeth Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru

08/04/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifennedig - Lansio’r Ymgynghoriad ar y Strategaeth Ddŵr

07/04/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifennedig - Y Rhaglen Dileu TB Gwartheg Y Rhaglen Brechu Moch Daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys Adroddiad Blwyddyn 2

04/04/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y model cenedlaethol ar gyfer gweithio'n rhanbarthol

03/04/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer pwerau disgresiwn i gynyddu’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi

03/04/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Addasiadau Byw’n Annibynnol

03/04/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella perthynas Cymru gyda Banc Buddsoddi Ewrop

02/04/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Addysg Uwch (Cymru): Ymgynghoriad Technegol - Crynodeb o'r Ymatebion

02/04/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio ymgynghoriad Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd

02/04/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Twristiaeth: Cefnogi a Chyflawni’n Rhanbarthol

01/04/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran Sicrhau Twf: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru

01/04/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Llywodraeth Cymru o ganlyniadau TGAU Saesneg mis Ionawr 2014

01/04/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhyddhad Ardrethi i Fanwerthwyr Cymru a Thargedu Anghenion Lleol ar gyfer eu Hariannu

31/03/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deilliant Ymweliad Monitro Diweddar Estyn i Wasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Caerdydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

28/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch y gwaith ffordd ar yr A40 yng Nghrucywel

28/03/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad am y Cyfrifiad gan yr Ystadegydd Gwladol

27/03/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Datblygu ac Asesu'r Blynyddoedd Cynnar

27/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifennedig - Crynodeb o ganlyniadau’r ymgynghoriad ar Bapur Gwyn Bil yr Amgylchedd

26/03/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad yr ymgynghoriad ar y canllawiau newydd ar asesu risg llwybrau a gerddir i’r ysgol

26/03/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad yr ymgynghoriad ar Gam 1 yr Adolygiad o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru

26/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad y Grŵp Llywio TGCh

26/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Datganiad Polisi am yr Iaith Gymraeg: Ymateb i Adroddiadau ar y Mentrau Iaith a Chymunedau Cymraeg

25/03/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith y Gyllideb 2014

24/03/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Bil Cymru a Phapur Gorchymyn

20/03/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Gyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Mawrth 2014

19/03/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wythnos Caffael 2014

19/03/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Talu am Ofal Cymdeithasol - Diweddariad  

17/03/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sicrhau Defnydd Effeithiol o'r Grant Amddifadedd Disgyblion: Penodi Eiriolwr Codi Cyrhaeddiad

17/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gofal Iechyd yn y Canolbarth

17/03/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiadau Corff Adolygu Cyflogau’r GIG a’r Corff Adolygu Meddygon a Deintyddion, 2014-15

13/03/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu

12/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Brwsel

12/03/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Llafar - Cynnydd ar Wella Caffael Cyhoeddus

11/03/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Moderneiddio Amaethyddiaeth yng Nghymru: Systemau ar-lein i Ffermwyr

11/03/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Gofal Canolraddol

07/03/14
Gwenda Thomas - y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths - y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth a Carl Sargeant - y Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniadau TGAU Saesneg Iaith CBAC fis Ionawr 2014

07/03/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod microsglodion ar gŵn

05/03/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyrwyddo a Marchnata Cymru dramor

05/03/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad ag UDA

04/03/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o'r hyn a addysgir gan golegau addysg bellach a pherthnasedd hynny o ran helpu busnesau fferm yng Nghymru

04/03/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd a Ken Skates y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Cyflawni Rhaglen y Llywodraeth - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ehangu Dechrau’n Deg

04/03/14
Vaughan Gething, Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Cynyddu’r Cyflenwad Tai

04/03/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad i edrych sut y gall cymorth anariannol ategu cymorth ariannol Llywodraeth Cymru i Fusnesau Bach a Chanolig Cymru

03/03/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pont Britannia – Cywirdeb yr wybodaeth ynghylch croesi Pont Britannia yn y gwyntoedd cryfion diweddar.

03/03/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad gan y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

03/03/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygiadau arfaethedig i’r troseddau a’r amddiffyniadau a nodir yn Neddf Henebion a Mannau Archaeolegol 1979

03/03/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd - Gwasanaeth Ymyrryd Cymru Gyfan

28/02/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwrdd â Chyn-Brentisiaid

27/02/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar bolisi o fuddsoddi ar y cyd ar gyfer darparu sgiliau oedolion ôl-19  

21/02/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd – Diweddariad am Gyhoeddi’r Adroddiad

21/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

19/02/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad Twf Swyddi Cymru

19/02/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli Anymataliaeth Wrinol mewn Merched

18/02/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella Gwasanaethau Canser yng Nghymru

18/02/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cenedlaethau’r Dyfodol – y Gymru a Garem erbyn 2050

18/02/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Adolygiad o Ddarparu Cymorth gyda'r Dreth Gyngor

18/02/14
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - PISA 2012: Y wybodaeth ddiweddaraf

18/02/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen Dileu TB mewn Gwartheg

18/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol

17/02/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r Ddogfen Ymgynghori Derfynol ar Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020

17/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru am y llifogydd ar yr arfordir

14/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu swyddogaethau a rôl Comisiynydd Plant Cymru

14/02/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd ar rai agweddau o Gwyddoniaeth i Gymru

14/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid ar gyfer hyfforddiant proffesiynol ym maes seicoleg addysg

13/02/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru

13/02/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cychwyn ail ran y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

13/02/14
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - M4

12/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2013-14

12/02/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch Cardiau Clyfar

12/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hwyluso’r Drefn: Cofrestr Electronig o Diroedd Comin Cymru

12/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i bleidlais Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar ddarpariaethau yn y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona

11/02/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penderfyniad y Gweinidog yn dilyn yr ‘Adolygiad pellach o’r eithriadau i’r rheoliadau ynghylch uchafswm hyd cychod pysgota yn y parth 0 6mf’

11/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Dadreoleiddio

11/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant yr UE, László Andor â Chymru

11/02/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2013-14

11/02/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ymdrin â Phryderon (Cwynion) yn GIG Cymru

10/02/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi dogfen ymgynghori am yr offerynnau statudol drafft sydd i’w gwneud o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

10/02/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Avana Bakeries

10/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Her Ysgolion Cymru

10/02/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodyn Cyngor Technegol 23 Datblygu Economaidd

07/02/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynhadledd Gweithredu er Tegwch – Gweithredu ar y Cyd gan yr UE ar Anghydraddoldebau Iechyd (2011-2014)

07/02/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Wasanaeth T9 Gwennol Maes Awyr Caerdydd

06/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i Ffermio Organig o dan y Cynllun Datblygu Gwledig nesaf 2014-20.  

06/02/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Band eang cyflym iawn – Adolygiad o’r Farchnad Agored

05/02/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dogfen Ymgynghori: Atal Troseddu gan Bobl Ifanc

05/02/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

04/02/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llywodraethu a Chraffu Tâl Uwch Swyddogion

04/02/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darpariaeth ar gyfer Gofalwyr ym Mil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

03/02/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ysgrifenedig ar y Gymraeg

03/02/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ardrethi Busnes

03/02/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Trydydd Sector diwygiedig 2014 Llywodraeth Cymru

31/01/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lleoliadau ôl-18 i’r rhai sy’n gadael gofal a Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

31/01/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwriad polisi mewn cysylltiad â rheoliadau sydd i’w gwneud dan y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

30/01/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad polisi ar sgiliau

08/01/13
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Gofal trawsffiniol

29/01/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am yr Adolygiad o’r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau Bach a Chanolig

29/01/14
Edwina Hart, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prentisiaethau a newidiadau yn lefel y cymhorthdal ar y Rhaglen Recriwtiaid Newydd

29/01/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2012-13

29/01/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Dull Gweithredu

29/01/14
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori ar gyflwyno system tabl prisio ar gyfer iawndal TB  

28/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Bolisi Trafnidiaeth

28/01/14
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Annibynnol o Gydnerthedd Ffermio

28/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniadau yn sgil Datganiad yr Hydref 2013

27/01/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Ddeddfwriaeth sy’n Rheoli Pysgodfeydd Cramenogion Cymru

27/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gofal Iechyd yn y Canolbarth

24/01/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar Eiriolaeth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, pobl sy'n gadael gofal a phlant mewn angen

24/01/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ynghylch y cynigion ar gyfer cynllun Glastir yn y  Cynllun Datblygu Gwledig nesaf, 2014-20.  

23/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Adroddiad ac Argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod Genedlaethol

22/01/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adborth ar yr ymweliad â Brwsel ar gyfer Cyngor Addysg a Ieuenctid yr UE ar 25 Tachwedd

22/01/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r opsiynau ar gyfer darparu gofal newyddenedigol yng Ngogledd Cymru  – sefydlu Panel i wneud argymhellion ar y lleoliad mwyaf priodol ar gyfer Canolfan Is-ranbarthol ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys (SuRNICC)

22/01/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth i awdurdodau lleol sydd wedi’u heffeithio gan lifogydd arfordirol

21/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith Fasnach i UDA a Chanada i hyrwyddo cig oen Cymru

21/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Gwella Perfformiad Ynni Adeiladau yng Nghymru

21/01/14
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Cynlluniau Newid Gwasanaethau Hywel Dda

21/01/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi

20/01/14
Edwina Hart, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Panel Cynghori Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus  

20/01/14
Edwina Hart, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Ynni'r Fro - Gwerthusiad Canol Tymor

17/01/14
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio ac Ariannu Trafnidiaeth

17/01/14
Edwina Hart, y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gweinidog yn Ymyrryd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

16/01/14
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Dŵr – datganiad ategol

16/01/14
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer y Gwasanaeth Lles Addysg

16/01/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Prif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth LeolCymru

15/01/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r strwythur cynghori ar gyfer iechyd yng Nghymru

15/01/14
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Undebau Credyd

15/01/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfrifon Banc Prosiectau

14/01/14
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Cyfeirio’r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) at y Goruchaf Lys

14/01/14
Theodore Huckle QC, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Gwasanaethau Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru

14/01/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Rhoi Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd ar waith

14/01/14
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol2012–2013

14/01/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad  Uganda

13/01/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad blynyddol Cydgysylltydd Atal Masnachu Pobl Llywodraeth Cymru 2013

13/01/14
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad cryno ar yr ymatebion i ymgynghoriad Dyfodol ein gorffennol: Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru

13/01/14
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llifogydd arfordirol – Ionawr 2014

09/01/14
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Safonau Arfaethedig mewn perthynas â’r Gymraeg

06/01/14
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Addysg (Cymru) – Darpariaethau AAA

06/01/14
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2014-17

06/01/14
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi