Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2013

 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r bleidlais ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol am ddarpariaethau yn y Bil Archwilio ac Atebolrwydd Lleol

20/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru)

20/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglenni Effeithiolrwydd Ynni Llywodraeth Cymru – y diweddaraf

19/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytuno ar Gyfleoedd Pysgota  yr  Undeb Ewropeaidd (Cwotâu) ar gyfer 2014 o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

19/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Aelodau  Tribiwnlys y Gymraeg

19/12/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Law yn Llaw at Iechyd: Y Diweddaraf

18/12/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Bil drafft Cymru gan Lywodraeth y DU

18/12/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro’r Heddlu 2014-15

18/12/13
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - EIDCymru – System a Chronfa Ddata ar gyfer Cofnodi Symudiadau Defaid

17/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol 2012-2013 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

17/12/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi cynllun gweithredu ar sŵn ar gyfer Cymru

17/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Codi safonau lles cŵn

16/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parvovirus y cŵn yng Nghymru

16/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mwy o gymorth i bobl sy’n cysgu yn y stryd

12/12/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Mathias – crynodeb o gynnydd

12/12/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad thematig Estyn o hyfforddiant ar gyfer adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig

12/12/13
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol merlod brodorol Cymru

11/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2014-15

11/12/13
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

11/12/13
Theodore Huckle QC, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - PISA 2012

10/12/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y Llifogydd Diweddar yng Ngogledd Cymru

10/12/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Adroddiad Blynyddol ac Uwchgynhadledd Warsaw ar y Newid yn yr Hinsawdd

10/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig ar y Rhaglen Waith Genedlaethol ar gyfer Gofal wedi’i Gynllunio

10/12/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwmnïau Benthyciadau Diwrnod Cyflog

10/12/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Gofal Canolraddol

10/12/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth a 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ddatblygu Hyfforddiant gan yr Athro Greenaway 

09/12/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifennedig - Hwyluso’r Drefn – Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gwaharddiad Symud 6 niwrnod

09/12/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar gynigion yn ymwneud â chyhoeddi ystadegau swyddogol

09/12/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ddatganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru

09/12/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Diweddaru ar Gynllun Gweithredu'r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid

06/12/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad yr Hydref 2013 gan Ganghellor y Trysorlys

05/12/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad a Chynllun Gwaith arfaethedig y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg

04/12/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio Cadarnhaol: Cynllunio Cymru Well

04/12/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Rhif y Daliad (CPH) – rhan o Raglen Hwyluso’r Drefn

04/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefyllfa Llywodraeth Cymru o ran ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad cyntaf Comisiwn Silk

04/12/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio - “Symud Ymlaen"

04/12/13
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Ymgyrch Jasmine

04/12/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy 2012-2013

03/12/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2014-15

03/12/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Ymatebion i’r Papur Gwyn “Rhentu Cartrefi”

03/12/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru

03/12/13
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - PISA 2012

03/12/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r Adolygiad Cymraeg i Oedolion

02/12/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio'r ymgynghoriad ar - Sicrhau Twf: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020

02/12/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd 2013 Llywodraeth Cymru ar y Strategaeth Tlodi Plant

29/11/13
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2012-13

29/11/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Rhaglenni Rhifedd Cenedlaethol a Llythrennedd Cenedlaethol

28/11/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dogfen Ymgynghori: “Cefnogi Gweithlu’r Gwasanaethau Cyhoeddus drwy Arweiniad ar y Cyd a Deddfwriaeth: Ymgynghoriad ynghylch Bil Gwasanaethau Cyhoeddus (Gweithlu) (Cymru) Drafft”

28/11/13
Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth Gwasanaethau Brys Cymru i’r gwaith cymorth yn Ynysoedd Philippines yn sgil Corwynt Haiyan

27/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cyflawni'r targed o wyth munud ym mis Hydref 2013, a chyflwyno Fframwaith Canlyniadau'r GIG a datblygu mesurau'r GIG at y dyfodol

27/11/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y cynnydd o ran cyflwyno Strategaeth Yr Hawl i fod yn Ddiogel

26/11/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Cynllun gweithredu strategol morol a physgodfeydd

26/11/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Hill: Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

26/11/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llawn Llywodraeth y DU i Adroddiad Comisiwn Silk ar Ddiwygio Ariannol

26/11/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Ecwiti a Rennir Cymorth i Brynu – Cymru

25/11/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Atal ac Ymyrryd yn Gynnar

22/11/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020: Cytundebau Senedd Ewrop ar y Fframwaith Amlariannol Blynyddol a’r Pecynnau Deddfwriaethol

21/11/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Gwasanaeth Caffael Cyhoeddus Cymru

21/11/13
Jane Hutt Gweinidog Cyllid & Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Cyllid Addysg Uwch

21/11/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Allanol Annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell Nedd Port Talboto fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

20/11/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig -

20/11/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfraniad Llywodraeth Cymru i bumed adroddiad parti gwladol y Deyrnas Unedig i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

20/11/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb llawn Llywodraeth y DU i adroddiad Comisiwn Silk ar ddiwygio ariannol

18/11/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig  - Bil Tai (Cymru) 2013

18/11/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr unfed Uwch-gyfarfod ar hugain o'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn Jersey

18/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad ymgynghori ar y cynnig i newid y ddyletswydd i awdurdod lleol ddarparu llety ar gyfer cyn-garcharorion o ganlyniad i'w statws angen blaenoriaethol

15/11/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelu ac Amddiffyn Plant o fewn GIG Cymru

14/11/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

14/11/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cenedlaethau'r Dyfodol - sgyrsiau cenedlaethol

13/11/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar gymorth gan Lywodraeth Cymru i’r Llyfrgell Genedlaethol yn dilyn y tân yn Ebrill 2013 

13/11/13
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parhad y Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf

13/11/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Byrddau Draenio Mewnol yng Nghymru at y Dyfodol

12/11/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Parhad a Newid: Adnewyddu'r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a'r Trydydd Sector yng Nghymru

12/11/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o'r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru: Yr Ail Adroddiad

12/11/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Paratoadau ar gyfer Tywydd y Gaeaf

12/11/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Gynhadledd Fawr: Camau Nesaf

12/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad o Wasanaethau Newyddenedigol yng ngogledd Cymru

12/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer Cymru 2014-2020

08/11/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig   – Diogelu ac Amddiffyn Pobl mewn Perygl 

07/11/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Llywodraeth Cymru ar Gyflwr yr Ystad 2012/13

06/11/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Fframwaith Asesu a Chymhwystra

05/11/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cyflog Byw yn y Sector Cyhoeddus

05/11/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Y Cyfleoedd a’r Heriau y Mae’r Sector Coedwigaeth yng Nghymru yn eu Hwynebu

05/11/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Creu Cymwysterau Cymru

05/11/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Teithio at Ddyfodol Gwell—Fframwaith Gweithredu a Chynllun Cyflenwi ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr

05/11/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran Troi Tai'n Gartrefi

05/11/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Ymateb Cychwynnol Llywodraeth y DU i Adroddiad Comisiwn Silk ar Ddiwygio Trefniadau Ariannu Cymru

05/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig -Lansio ymgynghoriad ar y 'Polisi Llwybrau Dysgu 14-19: y ffordd ymlaen'

04/11/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Trefniadau ar gyfer Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn  2014-15

04/11/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad NATO

01/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb cychwynnol Llywodraeth y Deyrnas Unedig i adroddiad Comisiwn Silk ar ddiwygio ariannol ar gyfer Cymru

01/11/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)  –Cydbwysedd rhwng y Pwerau i wneud Deddfwriaeth Sylfaenol a’r pwerau i wneud Is-ddeddfwriaeth

31/10/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2013

31/10/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

31/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prifysgol Caeredin yn gwerthuso'r ddarpariaeth addysg i blant a phobl ifanc a addysgir y tu allan i'r ysgol

30/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trin Dirywiad Macwlaidd Gwlyb sy’n Gysylltiedig â Henaint

30/10/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf o ran mynd ymlaen i ddatblygu’r model cenedlaethol ar gyfer gweithio rhanbarthol

25/10/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ystadegau Diogelwch Ffyrdd Rhaglen Asesu Ffyrdd Ewrop (EuroRAP)

24/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniadau Rhaglen Monitro a Gwerthuso Tir Cynnal a Tir Gofal

24/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ac Argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod Genedlaethol

24/10/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd o ran cyrraedd y targed ar gyfer tai fforddiadwy

24/10/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysfgrifenedig - Cefnogi Glofa Unity

23/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd

23/10/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r ymgynghoriad ar Bapur Gwyn Bil yr Amgylchedd

23/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Creu Dyfodol Cadarnach a Mwy Ffyniannus

22/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o'r Cwricwlwm ac Asesu

22/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru

22/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - System Drafnidiaeth Integredig De-ddwyrain Cymru

22/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion

21/10/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Amserlen ar gyfer y Set Gyntaf o Safonau’r Gymraeg

21/10/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - 5ed adroddiad y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd, a’i oblygiadau i Gymru.

21/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ynghylch cyflwyno system tabl prisio ar gyfer iawndal TB  

21/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Buddsoddi Cymru Mewn Adfywio

18/10/13
Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Byrddau Draenio Mewnol

17/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Goblygiadau Cyllideb Ddrafft 2014-15 o ran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

17/10/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun y Bathodyn Glas

17/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2014-15

16/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Dŵr

16/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Achosion o’r Frech Goch yng Nghastell-nedd Port Talbot

15/10/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Bysiau Arriva Cymru

15/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Llwyddiant Ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i Gyllido a Hwyluso'r Gwaith o Gyflogi 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol

15/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno'r Bil Rheoli Ceffylau (Cymru)

15/10/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Rheoli Ceffylau (Cymru)

14/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Brechu Moch Daear ar agor i geisiadau

14/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona

14/10/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogi Glofa Unity

11/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnau Tanau’n Fwriadol ac Ymosodiadau ar Ddiffoddwyr Tân

09/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Gofal – Pwerau mewn perthynas â darparu cymorth ôl-ofal iechyd meddwl i bobl (plant ac oedolion) yng Nghymru

09/10/13
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnig ar gyfer dyfodol Tasglu Maes Awyr Caerdydd

09/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg

09/10/13
Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Prif Swyddog Meddygol Cymru ar gyfer 2012-13

09/10/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Papur Gwyrdd ar gynigion i wella gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn rhan o'r system cyfiawnder ieuenctid, neu sydd eisoes yn rhan ohoni

09/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru: Dyraniadau Cyfalaf Ychwanegol

09/10/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried cyd-ddarparu’n lleol yng Nghyfnod Allweddol 4 (CA4) yn cyflwyno ei adroddiad i Lywodraeth Cymru

08/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y cynnydd a wnaed o ran datblygu Rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-20

08/10/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2014-15

08/10/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2014-15

08/10/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol: Y Diweddaraf

07/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i'r adolygiad o hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA) yng Nghymru

07/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad y Grŵp Llywio TGCh i Lywodraeth Cymru

04/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

02/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bysiau Arriva Cymru

02/10/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Ddeddfwriaeth i Roi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – cyhoeddi adroddiad dadansoddi yn dilyn yr ymgynghoriad

02/10/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth ychwanegol i ddelio â TB Gwartheg

01/10/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddeddfwriaeth arfaethedig i greu corff cymwysterau newydd ar gyfer Cymru

01/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ddatganoli Treth Tir y Dreth Stamp

01/10/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Llafar - Lansio’r Cynllun Gweithredu ar Ymgysylltu a Datblygiad Ieuenctid

01/10/13
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Polisi Ardrethi Busnes

01/10/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol: Gweithio Rhanbarthol

01/10/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru)

01/10/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig  - Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru)

30/09/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Rheoleiddio ac Arolygu Gofal a Chymorth yng Nghymru

30/09/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig  - Lansio gwefan Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol

30/09/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Un iaith i bawb: Adolygiad o Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4

27/09/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Cynllun Grant Cyllid Tai Cymru

26/09/13
Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio a Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dogfen Ymgynghori;  “Gweithlu'r Gwasanaeth Cyhoeddus: Ymgynghoriad ar Ganllawiau a Chyfarwyddiadau drafft ynghyd â Chod Ymarfer ar Faterion y Gweithlu.”

26/09/13
Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dogfen Ymgynghori;  “Gweithlu'r Gwasanaeth Cyhoeddus: Ymgynghoriad ar Ganllawiau a Chyfarwyddiadau drafft ynghyd â Chod Ymarfer ar Faterion y Gweithlu.”

26/09/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar y cynnig i newid y ddyletswydd i awdurdod lleol ddarparu llety ar gyfer cyn-garcharorion o ganlyniad i'w statws angen blaenoriaethol

26/09/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygiadau Arfaethedig i Ran L o'r Rheoliadau Adeiladu

26/09/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar yr Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwch yn y Gorllewin-Ddwyrain

25/09/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella cysylltiadau â Banc Buddsoddi Ewrop

25/09/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad Terfynol ar Gynllun Gweithredu Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid 2011 - 2015

25/09/13
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Datblygu'r Sector Bwyd yng Nghymru

24/09/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Arfer Gorau mewn Gwasanaethau Cyhoeddus: Adroddiad ar Ymweliadau’r Haf ag Awdurdodau Lleol

24/09/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Cynlluniau Newid Gwasanaethau Hywel Dda

24/09/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynglŷn â’r newidiadau i Fwrdd Adfer Ynys Môn

23/09/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru

23/09/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol

19/09/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Bwerau Disgresiwn i Awdurdodau Lleol Gynyddu’r Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi

16/09/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth a Carl Sargeant, Y Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli gwastraff ymbelydrol yn ddiogel: Ymgynghoriad yn adolygu’r broses o ganfod safle ar gyfer Cyfleuster Gwaredu Gwastraff Ymbelydrol Actifedd Uchel yn Ddaearegol

12/09/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 a Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Safonau a Gofynion Maeth) (Cymru) 2013

11/09/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio ymarfer adolygu Hepatitis C y DU gyfan

11/09/13
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd – Canlyniad Proses Asesu Cam Un

10/09/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad pellach o’r eithriadau i’r rheoliadau ynghylch uchafswm hyd cychod pysgota yn y parth 0-6nm

09/09/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth ‘Yr Hawl i fod yn Ddiogel’ – Trydydd Adroddiad Blynyddol

05/09/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cosbrestru

05/09/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyniad Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar ddatganoli’r dreth stamp

05/09/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU – Adroddiad blynyddol 2013 – Tystiolaeth o Gymru

02/09/13
Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Camau yn dilyn Adroddiadau gan Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru ar Arolygiadau Sir Benfro

20/08/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Drafft o’r Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru): Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

19/08/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar y Trefniadau ar gyfer Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn 2014-15 ac Ystyriaethau Tymor Hwy

16/08/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru)

16/08/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnal Seremonïau Crefyddol fel rhan o Weithgareddau Swyddogol Awdurdodau Lleol yng Nghymru

06/08/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Arweinydd Clinigol Gofal Heb ei Drefnu i Gymru

06/08/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno'r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd – Cychwyn Cam 4

31/07/13
Gwenda Thomas AM, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Integreiddio Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Pobl Hŷn ag Anghenion Cymhleth

19/07/13
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Enwaedu Benywod

19/07/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o gryfder ffermio yng Nghymru

19/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymunedau Mwy Diogel i Bawb – Diweddariad ar Bennod 7 y Rhaglen Lywodraethu

19/07/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Fframwaith Asesu a Chymhwysedd

19/07/13
Gwenda Thomas AM, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Camau a gymerwyd yn dilyn Adroddiadau gan Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru ar Arolygiadau yn Sir Benfro

19/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Blaenoriaethau ar gyfer y rheilffyrdd

18/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad Ardaloedd Twf Lleol Powys

18/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Glastir

18/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynghylch cynnydd Cyfoeth Naturiol Cymru ers ei sefydlu

18/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cludo Nwyddau : Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gludo Nwyddau

18/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynghylch yr Ymgynghoriad – Gadael ceffylau a merlod a phori anghyfreithlon: Darparu ateb hirdymor

18/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Camau arfaethedig yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad ymchwil annibynnol ar effaith rhyddhau llusernau awyr a balwnau heliwm ar raddfa fawr

18/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Arian a Chyllid ar gyfer Gweithredu

18/07/13
Gwenda Thomas AM, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynghylch gweithredu’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

18/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen i ddatblygu cymwysterau TGAU a lefel A newydd a wedi eu diwygio ar gyfer Cymru

18/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol ein gorffennol: Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru.  

18/07/13
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parthau Cadwraeth Morol ac Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

18/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Hawliau Pysgota Hanesyddol (Hawliau Tadcu)

18/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dadansoddi effaith diwygiadau lles Llywodraeth y DU ar y rheini â nodweddion gwarchodedig yng Nghymru - Cam 3

17/07/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sbarduno Adeiladu Cartrefi yng Nghymru

17/07/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Cynllun Gwobrau Dewi Sant

17/07/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad am Gynghorwyr Arbennig

17/07/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

17/07/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cenedlaethau'r Dyfodol: Dewis Gwell ar gyfer Dyfodol Gwell

17/07/13
Jeff Cuthbert, AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau i Wasanaethau Iechyd yn y Gogledd

17/07/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar ‘Ymlaen mewn partneriaeth dros blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol’

17/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

17/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Jeff Cuthbert,  Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyrwyddo Bwyd a Diod o Gymru yn y Dyfodol

16/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

16/07/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

16/07/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gynhadledd Fawr

15/07/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ac argymhellion grŵp adolygu Cymraeg i Oedolion

15/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol y gwasanaethau a ddarperir gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru

12/07/13
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yswiriant llifogydd a disodli’r Datganiad Egwyddorion

11/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu

11/07/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diddymy Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Fetropolitan Abertawe

11/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Grŵp Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

10/07/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad pellach ar Reoli Pysgodfeydd Cocos yng Nghymru

10/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trafnidiaeth

10/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd

09/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i Gerbydau Carbon Isel

09/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Presenoldeb y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg yn Sioe Awyr Paris  

09/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Ymateb i'r Adolygiad Strategol o Wasanaethau Ambiwlans Cymru

09/07/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran Datblygiad Rhaglenni Cyllid Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 ac adroddiad Llywodraeth Cymru ar yr ymgynghoriad “Cymru a'r UE: Partneriaeth ar gyfer Swyddi a Thwf”

09/07/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin

09/07/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith Fasnach i Foscow 28-30 Mehefin 2013

08/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Sector Amaethyddol (Cymru)  

08/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2013

05/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Alldro Ariannol y GIG 2012-13

04/07/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013

03/07/13
Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Ynni’r Fro – y diweddaraf

02/07/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Addysg (Cymru)

02/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi

02/07/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - AdolyBil Addysg (Cymru) 2013

01/07/13
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Twf Economaidd Cymru

27/06/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asesiad rhynglywodraethol o arian cymharol Cymru yn 2015-16

27/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020: Llywodraeth y DU yn cyhoeddi dyraniadau rhanbarthol

27/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Polisi ar Reoleiddio ac Arolygu’r Gwasanaethau Cymdeithasol

27/06/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - M4

26/06/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Newidiadau o ran Gweinidogion

26/06/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cylch Gwariant Llywodraeth y DU 26 Mehefin 2013

26/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch Rheoli Iechyd Coed yng Nghymru

25/06/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ugeinfed Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig a gynhaliwyd yng Ngogledd Iwerddon

25/06/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Adolygu’r cyllid sydd ar gael i Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru: Adroddiad cyntaf

25/06/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio system Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai

25/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu un Pwyllgor Monitro Rhaglen ar gyfer y rhaglenni Strwythurol Ewropeaidd a Datblygu Gwledig 2014–2020

25/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid a Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol Gyntaf 2013-14

25/06/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar Ymlaen mewn Partneriaeth dros blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol

24/06/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Datganiad am Fenter Gymdeithasol

19/06/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gweinidog yn Ymyrryd yn Sir Fynwy a Merthyr Tudful

19/06/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Pysgodfeydd a Morol Cymru

18/06/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru

18/06/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taith fasnach a mewnfuddsoddi adeiladu – Japan

18/06/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tystiolaeth bellach a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i'r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

18/06/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Panel Llywodraeth Cymru ar Chwythu'r Chwiban

17/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gynllun Gweithredu’r Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid 2013

17/06/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Twristiaeth Newydd Ar Gyfer Cymru

17/06/13
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymatebion i’r ymgynghoriad ynghylch - Y Diwydiant Llaeth: Cyrff Cynhyrchwyr, cofnodi meintiau llaeth ac opsiynau eraill ym Mhecyn Llaeth yr UE

14/06/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y trefniadau ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch yn y dyfodol yng Nghymru  

13/06/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Fframwaith Eiriolaeth Statudol

12/06/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodyn Cyngor Technegol (TAN) Drafft 23 Datblygu Economaidd

12/06/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Datganiad Polisi ar Addysg Uwch

11/06/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi—Adroddiad Blynyddol 2013

11/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2013

11/06/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu Gwasanaethau Gofal Critigol yng Nghymru

11/06/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Datblygu Eiddo Cymru

10/06/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Newyddion Diweddaraf ar Fethiant Darparwyr a  Goruchwylio’r Farchnad Gofal Cymdeithasol

05/06/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Lywodraethu a Rheoli Caffael

04/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cosbrestru

04/06/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygiadau yn dilyn y tân yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 26 Ebrill 2013

04/06/13
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio ac ymateb i’r Adroddiad ar Sefyllfa Byd Natur

04/06/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

04/06/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau drafft ar gyfer addysg camddefnyddio sylweddau – canlyniad yr ymgynghoriad

04/06/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid ychwanegol ar gyfer cydnerthedd ecosystemau

24/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r Adolygiad Strategol o Wasanaethau Ambiwlans Cymru

23/05/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pam yr ydych yn gofalu? Gwaith ymchwil ar recriwtio Gofalwyr Maeth

23/05/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

23/05/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Achos o’r Frech Goch

23/05/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r Ymatebion i’r ymgynghoriad Papur Gwyrdd i gasglu barn pobl ynghylch a oes angen Bil Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru

23/05/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi yn Hybu Cig Cymru er mwyn datblygu eu rhaglen allforio

23/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cydnerthedd amaeth yng Nghymru

22/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Achosion diweddar o gynhyrchion wedi’u halogi gan gig ceffyl yng Nghymru

22/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Swyddogol Llywodraeth Cymru i’r Diweddariad ar Hwyluso’r Drefn

22/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Diwygiad Lles

21/05/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Llafar - Law yn Llaw at Iechyd - diweddariad chwe mis

21/05/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

21/05/13
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y contract ar gyfer y Sefydliad Polisi Cyhoeddus yn cael ei ddyfarnu i Brifysgol Caerdydd

21/05/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Bapur Gwyn Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru) 2013, ac Ymgynghoriad Technegol pellach

20/05/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hysbysiadau Cosb Benodedig am golli'r ysgol yn rheolaidd

20/05/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi  Papur Gwyn Llywodraeth Cymru: Rhentu Cartrefi – ffordd well i Gymru

20/05/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru

16/05/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr amserlen ar gyfer gwneud y set gyntaf o Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg

16/05/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Estyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

16/05/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd – Canllawiau i ymgeiswyr gael mynediad i fuddsoddiad adfywio Llywodraeth Cymru wedi’i dargedu

15/05/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin – canlyniad cyfarfod y Cyngor Pysgodfeydd ar 13-14 Mai 2013

15/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r ymgynghoriad ar y Papur Gwyn ar Ddatblygu Cynaliadwy

15/05/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ynghylch Ysgol Uwchradd Llanrhymni

15/05/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar bolisi tybaco: 1. Pecynnu safonol ar gyfer cynnyrch tybaco. 2. Yr Is-Bwyllgorau ar Reoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012

15/05/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Twf Swyddi Cymru: Flwyddyn yn Ddiweddarach

14/05/13
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i Argymhellion Adroddiad Guilford

14/05/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Cynllunio a Chyllido Ôl-16: Adroddiad Terfynol

14/05/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran Rhoi ‘Ynni Cymru’ ar waith

14/05/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

13/05/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen 2013-14 ar gyfer Teithiau Masnach ac Arddangosfeydd

13/05/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar ddiogelwch beiciau modur yng Nghanolbarth Cymru

13/05/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynediad at feddyginiaethau newydd: argaeledd ivacaftor (Kalydeco) yn GIG Cymru ar gyfer trin ffibrosis systig

10/05/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

07/05/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Llafar - Dyraniadau Cyfalaf

07/05/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Rheoli Cŵn (Drafft) Cymru

02/05/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o'r Ymatebion i'r Papur Gwyrdd – ‘Gweithio gyda’n gilydd Dros Gymru: Gweithlu’r Gwasanaeth Cyhoeddus’

02/05/13
Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
 

Datganiad Llafar - Diddymu'r cyrff sy'n gysylltiedig â'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

30/04/13
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tân yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 26 Ebrill 2013

30/04/13
John Griffiths, Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

30/04/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno'r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

30/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Colli swyddi yn Rowecord yng Nghasnewydd

30/04/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2013

29/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Coleg Harlech/CAG Gogledd Cymru

29/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - ‘achos dros newid’

25/04/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r afael ag effaith y tywydd garw 

23/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi microsglodion ar gŵn

23/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o Wasanaethau Newyddenedigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23/04/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Ymgysylltu a Datblygiad Ieuenctid

23/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ofal Heb ei Drefnu

23/04/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ardaloedd Menter

23/04/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ardrethi Busnes

23/04/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r ail adroddiad gwerthuso interim ar Wasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd

19/04/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

18/04/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am NewBuy Cymru

18/04/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Chwythu’r Chwiban

17/04/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

17/04/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Gyrfa Cymru

16/04/13
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
 

Datganiad Llafar - Maes Awyr Caerdydd

16/04/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r afael ag effaith y tywydd garw ar y gymuned ffermio

16/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd - Diweddariad

16/04/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer diwygio sut y caiff dyddiadau tymhorau ysgol eu pennu ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru

16/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o'r consortia addysg yng Nghymru

16/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar Lesiant a Dull o Wella Gwasanaethau Cymdeithasol 2013-14 ac Ymlaen

16/04/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Achosion o’r Frech Goch

16/04/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynghylch dyfodol cyfleoedd asesu mis Ionawr ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch yng Nghymru  

15/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cymorth I Newydd-Ddyfodiad (YESS): Y Camau Nesaf

15/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Genesis Cymru Wales 2 – Penderfyniad ar gyflenwi'r Rhaglen yn y dyfodol

15/04/13
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Fwrdd Adfer Ynys Môn

15/04/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r afael ag effaith y tywydd garw ar y gymuned ffermio

09/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Rheoli Chalara i Gymru

09/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Delio ag effaith yr eira ar ffermwyr

02/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Amaethyddol Cyffredin – Cyfarfod Cyngor Amaethyddol Yr UE, 18-19 Mawrth 2013

02/04/13
Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau ar gyfer datblygu gwasanaethau newyddenedigol arbenigol yn y Gogledd yn y dyfodol

28/03/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Maes Awyr Caerdydd

27/03/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2011-2012

27/03/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

27/03/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar Adran 7 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011

27/03/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Terfynol ar Ddarparu Gwasanaethau ar gyfer Iechyd a Lles Emosiynol Plant a Phobl Ifanc

27/03/13
Mark Drakeford, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar weithredu Mesur Diogelwch  Tân Domestig (Cymru) 2011

25/03/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Monitro Estyn â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

22/03/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Talu am Ofal Cymdeithasol – Diweddariad

21/03/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y cynllun arfaethedig i ganiatáu i bobl ifanc aros gyda Gofalwyr Maeth ar ôl 18 oed

21/03/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ad-drefnu Addysg Uwch Yn Ne-Ddwyrain Cymru

21/03/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio NewBuy Cymru

20/03/13
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf

19/03/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Raglen Cyflymu Cymru

19/03/13
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ad-Drefnu’r Cabinet

14/03/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Beijing a Chongqing, Tsieina, i ddatblygu cysylltiadau’r Llywodraeth ac i hybu buddiannau Cymru

14/03/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Llafar - Prosiect Datblygu Busnes Casnewydd

13/03/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid Buddsoddi i Arbed

13/03/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Gweithredu ar Droseddau Casineb

12/03/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Diweddaru ar Hwyluso'r Drefn - Ehangu Busnes y Fferm

12/03/13
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd i Gymru

12/03/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Rhagor o Brentisiaethau yng Nghymru

12/03/13
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Guilford ar y Trefniadau ar gyfer Gweithredu Rhaglenni Ewropeaidd 2014-2020

12/03/13
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i Gymru

12/03/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ a Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Addysg

11/03/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - O Ymateb i Adfer

08/03/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau gweithredu Cronfa Gymorth Ddewisol o 1 Ebrill 2013

08/03/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Archwiliad o Gyfrifon 2012-13; Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: Adroddiad er Budd y Cyhoedd

06/03/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb Llywodraeth Cymru o’r Ymatebion i’r Papur Gwyn – Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru) 2013

06/03/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol mewn Addysg

06/03/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ardrethi Busnes

05/03/13
Edwina Hart, Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu Cyllid ar gyfer Cyngor ar Wahaniaethu

05/03/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - 2 Sisters Food Group Ltd yn prynu tri safle VION UK Ltd yng Nghymru

05/03/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth ar gyfer Israddedigion Addysg Uwch Rhan-amser

05/03/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad y Gweinidog â Los Angeles i hybu diwydiannau creadigol Cymru

05/03/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dydd Gŵyl Dewi

05/03/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Incwm Busnesau Fferm

04/03/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithgor Dysgu Digidol Ar-lein – Datganiad Ysgrifenedig a Chylch Gorchwyl

28/02/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniad y Cyngor Pysgodfeydd, Chwefror 2013

28/02/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Archwiliad Sgiliau Strategol Cenedlaethol i Gymru 2012

28/02/13
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llawdriniaeth Fariatrig

28/02/13
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer Gwell Sector Rhentu Preifat yng Nghymru – Ymatebion i’r Ymgynghoriad

28/02/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Eiriolaeth i Blant a Phobl Ifanc

28/02/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Menywod, Gwaith a'r Dirwasgiad yng Nghymru: Adroddiad i Lywodraeth Cymru gan Sefydliad Bevan

27/02/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ailosod drafft o Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013

26/02/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi drafft o Gynllun Trosglwyddo Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru 2013

26/02/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus - wyddogaethau gweithrediaeth Gweinidogion Cymru

26/02/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r Rhaglen Ymgysylltu â Chyflogwyr ar Rifedd

26/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cyfleoedd i Bobl Anabl Gymryd rhan mewn Chwaraeon yng Nghymru

26/02/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Datblygu Cynlluniau Ynni Cymunedol yng Nghymru

26/02/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Adroddiadau Estyn ar Ferthyr Tudful a Sir Fynwy

26/02/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am halogi Cynnyrch Cig

26/02/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Gweinidogion Cymru i gynigion Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer safonau mewn perthynas â'r Gymraeg.

25/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - TGAU Saesneg Iaith – Trefniadau Dyfarnu yn 2013

21/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ynghylch Ysgol Uwchradd Llanrhymni

21/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

21/02/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiadau Estyn ar Ferthyr Tudful a Sir Fynwy

20/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngogledd-ddwyrain Cymru – Newid Dyddiad Cyflwyno’r Adroddiad Terfynol

19/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y diweddaraf ynghylch Mynediad at Ddeddfwriaeth

19/02/13
Theodore Huckle, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno'r Bil Teithio Byw (Cymru)

19/02/13
Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Diwygio TGCh - adolygu'r rhaglen Dysgu Digidol

19/02/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Halogi Cynnyrch Cig Eidion

19/02/13
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dadansoddi effaith diwygiadau lles Llywodraeth y DU yng Nghymru – Cam 2

18/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru yn cyflwyno tystiolaeth i'r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

18/02/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Teithio Llesol (Cymru)

18/02/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad a San Francisco – Chwefror 2013

18/02/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lygriad Cynhyrchion Cig

15/02/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cytundeb ar Fframwaith Ariannol Amlflwydd yr UE

13/02/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

07/02/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymwysterau Cymru

07/02/13
Leighton Andrews, Gweinidog dros Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad yr Ymchwiliad Cyhoeddus i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canol Swydd Stafford

07/02/13
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Ariannol Amlflynyddol yr UE 2014-2020

06/02/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio ariannol: Y diweddaraf am drafodaethau rhynglywodraethol Silk 1

06/02/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Gwneud gwahaniaeth: Rôl amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o ran mynd i'r afael â thlodi plant

05/02/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o Gynllunio a Chyllido Ôl-16: Adroddiad Interim

05/02/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2012-13

05/02/13
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yn 2013-16

05/02/13
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Archwiliadau Iechyd ar gyfer pobl dros 50 oed

04/02/13
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Fwrdd Adfer Ynys Môn

04/02/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Busnes Cymru: Bwrdd Strategol

04/02/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd – gweithredu Cam 3

01/02/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Hawliau Plant – Adroddiad ar y gydymffurfiaeth â'r ddyletswydd o dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011

31/01/13
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Brofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

30/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefyllfa Ariannol Coleg Harlech WEA y Gogledd

30/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i Gynhyrchwyr Ŵyn

29/01/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Iwerddon

29/01/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Y camau nesaf yn y gwaith o ddiwygio'r Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin

29/01/13
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Ymateb y Llywodraeth i'r Adolygiad o Gymwysterau 14-19

29/01/13
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen TB mewn Gwartheg

29/01/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar- Cyflwyno'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

29/01/13
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

28/01/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

28/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Thwrci

24/01/13
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Genesis Cymru 2

24/01/13
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cryfhau'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a'r Trydydd Sector yng Nghymru

22/01/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

22/01/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau cymorth y Dreth Gyngor

17/01/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ynghylch Rhaglen Cyflymu Cymru

17/01/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru

17/01/13
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ynghylch achos busnes Cyfoeth Naturiol Cymru a’r costau cysylltiedig

17/01/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am feirws Schmallenberg

17/01/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu achos busnes ar gyfer y darparu swyddogaethau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Cadw yn y dyfodol

17/01/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar y Cynllun Gweithredu Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid 2011 - 2015

17/01/13
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyrannu grantiau  i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg  2013-14

17/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Adolygu’r cyllid sydd ar gael i Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru

16/01/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad Llywodraeth Cymru ar ‘Hwyluso’r Drefn’ – gweithredu’r argymhellion ar gyfer rheoleiddio ffermio’n well

15/01/13
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Llafar - Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

15/01/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd, Doha 2012

15/01/13
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Tâl Rhanbarthol

15/01/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Dyraniadau Cyfalaf

15/01/13
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y camau i'w cymryd yng Nghymru yn dilyn rhaglen Panorama y BBC ar gam-drin yn Ysbyty Winterbourne View ger Bryste.

14/01/13
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Seminar ar Gyfnod Allweddol 2

11/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Llywio TGCh

10/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

09/01/13
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Reoli Pwysau brys gan GIG Cymru

08/01/13
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Ailddechrau defnyddio eiddo gwag: cynllun Troi Tai’n Gartrefi

08/01/13
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar Raglenni’r Cronfeydd Strwythurol ar gyfer 2014 - 2020

08/01/13
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Cymwysterau Cymru

08/01/13
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd Gwyddoniaeth i Gymru

03/01/13
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ardaloedd Menter

06/11/12
Edwina Hart, Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth