Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2012

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

21/12/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad – Addysg Ddewisiol Gartref

21/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfraddau a gwasanaethau atal a thrin HIV/AIDS yng Nghymru

21/12/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llawdriniaeth Fariatrig

21/12/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn ar Sir Benfro

20/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Carl Sargeant, Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro yr Heddlu 2013-14

19/12/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Maes Awyr Caerdydd

18/12/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dinas-ranbarthau

14/12/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ailbrisio Ardrethi Annomestig a’r Bil Twf a Seilwaith

13/12/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer cofrestru’r gweithlu addysg yng Nghymru

13/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2013-14

11/12/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dull Llywodraeth Gyfan o Fynd Ati i Godi Lefelau Gweithgarwch Corfforol

11/12/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Blwyddyn Ewropeaidd Heneiddio’n Egnïol a Phontio’r Cenedlaethau 2012

11/12/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Glastir

07/12/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarnwr y Cod Cyflenwi Bwydydd (GCA)

07/12/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar bori ceffylau a merlod yn anghyfreithlon

07/12/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf ynghylch rheoli Pysgodfeydd

07/12/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Oedi cyn cyflwyno newidiadau i gymorth i fyfyrwyr rhan-amser

07/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar yr Iaith Gymraeg a Datblygu Economaidd

06/12/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwneud y Gorau o Bolisi Caffael Cymru - Datganiad Polisi Caffael Cymru

06/12/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2011-12.

06/12/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y diweddaraf am Ardaloedd Twf Lleol Powys

06/12/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Grant Cymorth i Gyflogwr Remploy – y sefyllfa bresennol

06/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad yr Hydref gan Ganghellor y Trysorlys

05/12/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc

05/12/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol   
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyddiad Cyhoeddi Setliad Terfynol Llywodraeth Leol 2013-14

05/12/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoleiddio Cymwysterau yng Nghymru – y Cyfeiriad yn y Dyfodol

05/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - ‘achos dros newid’

05/12/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prifysgol Cymru

05/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol – Ymateb i’r Ymgynghoriad

05/12/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Canol Blwyddyn y GIG

05/12/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Systemau Trafnidiaeth Integredig

04/12/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod 22ain a 23ain Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, 27 Mehefin a 1 / 2 Hydref 2012

04/12/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) 

03/12/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) 

03/12/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Papur Gwyn – Cynigion ar gyfer y Bil Datblygu Cynaliadwy

03/12/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pedwaredd Uwchgynhadledd ar Bymtheg y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig a gynhaliwyd yng Nghymru

30/11/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2011-12.

30/11/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Papur Gwyrdd i weld a yw pobl o’r farn fod angen Bil Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru  

29/11/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Wasanaethau Ambiwlans Cymru

29/11/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hynt y gwaith o reoli hawliadau ôl-weithredol Gofal Iechyd Parhaus y GIG   

29/11/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymchwil annibynnol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyflogau rhanbarthol yn y sector cyhoeddus

29/11/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli Perygl Llifogydd – y Sefyllfa Ddiweddaraf yng Nghymru

29/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar frechu moch daear o fewn yr Ardal Triniaeth Ddwys

29/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am Ardaloedd Menter yng Nghymru

28/11/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar gyhoeddi adroddiad terfynol ac argymhellion yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer Pobl Ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru

28/11/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

27/11/12
Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2013-14

27/11/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asbestos mewn Ysgolion

27/11/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth ar gyfer y Dreth Gyngor yng Nghymru

27/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

26/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Aelodau Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

26/11/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn ar gynigion polisi a deddfwriaeth i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

23/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymyrraeth gan Lywodraeth Cymru – Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

23/11/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau    
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Gwaith, 2010-2020: Adroddiad Cryno ar gyfer Cymru ac Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2011: Adroddiad Cymru

22/11/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Datblygu Economaidd

22/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Rheoli Cŵn (Cymru) drafft

22/11/12
John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad y Goruchaf Lys – Cyfeirio Bil Is-Ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

21/11/12
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cydgysylltydd Atal Masnachu Pobl

21/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy 2011-12

20/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Paratoadau ar gyfer y Gaeaf

20/11/12
Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

20/11/12
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor bwrdeistref sirol Castell-Nedd Port Talbot: Arolygu gwasanaethau cymdeithasol i blant

19/11/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad gan y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

19/11/12
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

14/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Draenio Mewnol Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg

13/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Creu 4,000 o gyfleoedd am swyddi drwy raglen Twf Swyddi Cymru

13/11/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llesiant a’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol

13/11/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Fframwaith Newydd i Adolygu Ymarfer Plant—Diogelu ac Amddiffyn Plant yn Well

13/11/12
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun 'Gwella Ysgolion’, a Gyhoeddwyd ar 10 Hydref 2012

13/11/12
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Law yn Llaw at Iechyd—Adroddiad Cynnydd Chwe Mis

13/11/12
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Clefyd Chalara Coed Ynn

12/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Gofalwyr

12/11/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflog Byw'r DU yng Nghymru

08/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn adolygu swyddogaethau a chyfrifoldebau ym maes llywodraethu ysgolion

08/11/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau    
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gyngor Partneriaeth Cymru a’r Cynllun Llywodraeth Leol

07/11/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bori anghyfreithlon gan geffylau a merlod

07/11/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgyrch y Ffliw Tymhorol ar gyfer 2012/13

07/11/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Ad-Drefnu Addysg Uwch

06/11/12
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Honiadau o Gam-drin Plant yng Ngogledd Cymru

06/11/12
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Ymateb i Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys

06/11/12
Edwina Hart, Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parthau Cadwraeth Morol - y Camau Nesaf

05/11/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o TGCh

05/11/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi i Arbed - agor rownd ariannu newydd

05/11/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2012

31/10/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Cymru Fyw – Enwi’r corff sengl newydd yng Nghymru a phenodi’r Cyfarwyddwyr Anweithredol

25/10/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

25/10/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o hanes, hanes Cymru a’r Cwricwlwm Cymreig

25/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y cynnydd o ran cyrraedd y Targedau Tai ar gyfer tymor y Llywodraeth hon

25/10/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Drefn Ariannu

24/10/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Gynghorau Iechyd Cymuned

24/10/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad – drafft o'r Cod Trefniadaeth Ysgolion

24/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Llafar - Datganiad ar y cyd â Llywodraeth y DU ar ddiwygio'r drefn gyllido

24/10/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Ad-drefnu Addysg Uwch

23/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i “Adolygu Ardrethi Busnes Cymru: Cymell Twf”

23/10/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Canlyniadau Ymgynghoriad Cynnal Cymru Fyw

23/10/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad ynghylch ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd’

22/10/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ad-drefnu Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru

22/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) drafft – cyhoeddi adroddiad dadansoddi yn dilyn ymgynghoriad

19/10/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelu ac Amddiffyn Pobl mewn Perygl

18/10/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Fil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)

17/10/12
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2013-14

16/10/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Trefniadau ar Gyfer Rhaglen Llywodraeth Cymru ym Meysydd Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Hawliau Dynol ar Gyfer 2013-16

16/10/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Diogelwch Cymunedol a Chynnydd ar Bennod 7 y Rhaglen Lywodraethu

16/10/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ar Twf Swyddi Cymru

16/10/12
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y cynnydd wrth weithredu ymateb Llywodraeth Cymru i gau ffatrïoedd Remploy

16/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yng Nghymru yn 2010

15/10/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Blwyddyn ers Cyflwyno'r Tâl am Fagiau Siopa

09/10/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Rheoli Perygl Llifogydd: Haf 2012

09/10/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Ymchwiliad Robert Powell: ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhellion

09/10/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cynllun Arfaethedig ynghylch Parhad o Ofal i Fywyd fel Oedolyn

09/10/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2013-14 - Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb

08/10/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Effaith Diwygiadau Lles Llywodraeth y DU: Diwygiadau i Fudd-daliadau Llywodraeth Cymru sy’n cael eu Pasbortio a Deddfwriaeth Arall  

08/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Cymru Fyw – Penodi Prif Weithredwr yr Un Corff

05/10/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Fwrdd Adfer Ynys Môn  

03/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ad-Drefnu Addysg Uwch yn y De-ddwyrain

03/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod Genedlaethol, ei Aelodaeth a’i Gylch Gwaith

02/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
 

Datganiad Llafar - Cefnogi Myfyrwyr Cymreig

02/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ymatebion i’r Papur Gwyn Tai

02/10/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Teuluoedd yn Gyntaf: Dysgu a Chyfeiriad i’r Dyfodol

02/10/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2013-14

02/10/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2013-14

02/10/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o drefniadau asesu a'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru

01/10/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol

01/10/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r ymgynghoriad ar y Bil Datblygu Cynaliadwy

27/09/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion – Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

27/09/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am yr Ymgynghoriad ar Ymlaen mewn partneriaeth dros blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol: Cynigion ar gyfer diwygio’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer anghenion addysgol arbennig

26/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaeth Iechyd y Bobl –  ‘compact’ gyda phobl Cymru mewn perthynas â’u hiechyd a gwasanaethau iechyd

25/09/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cynllun llaeth – Y Wybodaeth Ddiweddaraf ar Gefnogaeth i’r Diwydiant Llaeth

25/09/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Sir Ynys Môn

25/09/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Llafar - Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol: dogfen ymgynghori a gyhoeddwyd ar 20 Medi

25/09/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Llafar - Canlyniadau TGAU Saesneg Iaith 2012

25/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig ar yr Adolygiad o Gymwysterau 14-19

20/09/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ddiwygio trefn cofrestru a chymeradwyo Ysgolion Annibynnol mewn perthynas ag anghenion addysgol arbennig

20/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Cynllun Cyflawni ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd

20/09/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru o’r Trefniadau Etholiadol ar Ynys Môn

19/09/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant y Gymraeg mewn Addysg 2013-14

19/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad terfynol Adolygiad McClelland – ‘Gwneud y Gorau o Bolisi Caffael Cymru’

18/09/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Cymraeg i Oedolion

18/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd i ymgynghori ar y cynigion i wella gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn rhan o’r system syfiawnder ieuenctid, neu sydd eisoes yn rhan ohoni.

18/09/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012: Yr Etifeddiaeth i Gymru

14/09/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig ar y pecyn cymorth i fyfyrwyr ym mlwyddyn academaidd 2013/14

13/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad – Cynnig i ddiwygio’r gofynion ar gyfer cofrestru’r gweithlu addysg yng Nghymru  

10/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar gyhoeddi: Saesneg Iaith TGAU 2012 – ymchwiliad i ganlyniadau ymgeiswyr yng Nghymru

10/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad - Dyddiadau tymhorau ysgol: Cynigion ar gyfer diwygio’r ffordd y mae dyddiadau tymhorau ysgol yn cael eu pennu ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru

03/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad – cofrestru a monitro addysg yn y cartref

03/09/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelu ac Amddiffyn Plant o fewn GIG Cymru

03/09/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ddyfodol y Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol

08/08/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

08/08/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009

06/08/12
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd ar Drefniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y Dyfodol – Ymateb Llywodraeth Cymru

02/08/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynghorwyr Arbennig

01/08/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Gynigion ar gyfer Pwerau Disgresiwn i Gynyddu’r Dreth Gyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor

31/07/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Adeiladu yng Nghymru – Ymgynghori ar y newidiadau i Adran L (Arbed tanwydd a phŵer)

31/07/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Estyn am Ynys Môn

31/07/12
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Strategol ar gyfer Arolygon Llywodraeth Cymru

26/07/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar gynnydd y Bwrdd Cyflawni ar Reoli Tybaco wrth gyflawni Cynllun Gweithredu Cymru ar Reoli Tybaco

20/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Uned Troseddu yn erbyn Busnesau Cymru

19/07/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru – Cyhoeddi Dyfarnu’r Contract

19/07/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Perfformiad Awdurdod Lleol

19/07/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad ar yr Adolygiad o Orfodi Cyfraith Bwyd yng Nghymru

19/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cenedlaethol Cymru ar gyfer Iechyd y Geg

18/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Addysg Blaenau Gwent

18/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Beilot y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol diwygiedig ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)

18/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynglŷn ag adroddiad terfynol yr Adolygiad o Strwythur y Farchnad Cymwysterau Cyffredinol yng Nghymru

18/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Twf Economaidd Cymru

18/07/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Dyfeisiau Olrhain Llongau ym Mhysgodfa Cregyn Bylchog Cymru a'r cynnig i ddileu Hawliau Mynediad Hanesyddol.

18/07/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Trefniadau ar gyfer Rheoli Pysgodfeydd Cocos yng Nghymru

18/07/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Llafar - Trydanu

17/07/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setting up a Welsh Co-operative and Mutuals Commission

17/07/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad ysgrifenedig ar Uwchgynhadledd a Gweithdy Bwyd Cymru – a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2012 yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

17/07/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys

17/07/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Remploy

17/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ad-drefnu Addysg Uwch yn ne-ddwyrain Cymru

17/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Lywodraethu

17/07/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Ymchwiliad Robert Powell

17/07/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr

17/07/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol 

17/07/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4

17/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Diogelu Plant yn Sir Benfro

16/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Camau i fynd i’r afael â digartrefedd o ganlyniad i allgáu ariannol, ac i hyrwyddo dewisiadau amgen a fforddiadwy yn lle cyllid personol costus.

16/07/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth a Carl Sargeant, Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad gan yr Athro Syr Steve Smith ar Ad-drefnu Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru

16/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Hwyluso’r Drefn (Gwella Rheoliadau)

16/07/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Llywodraeth y DU ar Dalu am Ofal Cymdeithasol

12/07/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddinas-ranbarthau

12/07/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar y Sector Llaeth

11/07/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gronfa Gymdeithasol

10/07/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2011

10/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

10/07/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Y dystiolaeth sy’n tanategu’r achos dros ad-drefnu’r GIG yng Nghymru

10/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

09/07/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Cymraeg i Oedolion

09/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol GIG Cymru

06/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer Gwell Sector Rhentu Preifat yng Nghymru – Papur Ymgynghori

06/07/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflogau Rhanbarthol a Niweidio Cyflogaeth

05/07/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Celfyddydau ym Myd Addysg yng Nghymru

05/07/12
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y tâl am fagiau siopa untro yng Nghymru

04/07/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelwch Cronfeydd Dŵr yng Nghymru

04/07/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Canlyniad Gwerthuso Glastir

03/07/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Arolwg o’r Trefniadau ar gyfer Gweithredu’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar ôl 2013

03/07/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Parthau Menter

03/07/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Gwella Mynediad i Feddygfeydd Meddygon Teulu

03/07/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn - Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru) 2013

02/07/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Rio+20

29/06/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflenwi Gwasanaethau Gyrfaoedd yn y Dyfodol

28/06/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Fil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) yn dilyn yr Ymgynghoriad

28/06/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Deunawfed Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

27/06/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Hygyrchedd i Gyfreithiau Cymru a Datblygu Llyfr Statud i Gymru – y wybodaeth ddiweddaraf

26/06/12
Theodore Huckle, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Lansio’r Ymgynghoriad ar Ddiwygio’r Fframwaith Deddfwriaethol ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig

26/06/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2013-13

26/06/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi

25/06/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dysgu yn y Gymru Ddigidol

21/06/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig ar Asesu Ceisiadau Cyllid Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf  a’r Broses ar gyfer Gweithredu Newidiadau i’r Rhaglen

20/06/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Amodoldeb Sgiliau

20/06/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Plant a Phobl Ifanc Egnïol

19/06/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Cynllunio a Chyflenwi Integredig

19/06/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o Wasanaethau Cynghori

19/06/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Llafar - Gwella Ysgolion

19/06/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Buddsoddi i Arbed

19/06/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) drafft

18/06/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin – canlyniad Cyfarfod y Cyngor Pysgodfeydd ar 12 Mehefin 2012

14/06/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser

14/06/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig ar Diogelu Gyrwyr Beiciau Modur ar Rwydwaith Ffyrdd Cymru

13/06/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu gwasanaethau gwaed yng Nghymru

13/06/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar yr Adolygiad o Gymwysterau 14-19

12/06/12
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Cefnogi Pobl

12/06/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Llafar - Adroddiad yr Athro Brian Morgan ar Ardrethi Busnes

12/06/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Yr Ymateb Brys i’r Llifogydd Mawr yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru

12/06/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Camau Pellach i Wella'r Trefniadau Diogelu yn Sir Benfro

12/06/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid 2012-13: Cymeradwyo Taliadau Grant o Gyllideb YESS

31/05/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r Ymgynghoriad ar yr Adolygiad o Gymwysterau 14-19

30/05/12
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig ar Gyflog Byw yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Datganoledig Cymru

30/05/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad ysgrifenedig ynghylch gwaith Llywodraeth Cymru i hybu Cymru yn ystod y Gemau Olympaidd

30/05/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tyllu Cosmetig i Bobl Ifanc

30/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoleiddio systemau awtomatig ar gyfer atal tân mewn adeiladau domestig

30/05/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnodau HMS mewn ysgolion

30/05/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

29/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cynhwysiant Digidol / Cymunedau 2.0

29/05/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

29/05/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tasglu Maes Awyr Caerdydd

29/05/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

28/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Cyffuriau Canser

24/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfeirio at Weinidogion Cymru Cynllun Iaith Gymraeg drafft Ofcom

24/05/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ysgrifenedig ar ddynodi’r gyfran gyntaf o fannau tawel trefol o dan y Gyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol

23/05/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Trefniadau newydd ar gyfer darparu cymorth gyda’r Dreth Gyngor yng Nghymru

22/05/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Llafar - Y Polisi Amaethyddol Cyffredin: Safbwynt Cymru

22/05/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Cynllun Buddsoddi mewn Seilwaith i Gymru ar gyfer Twf a Swyddi

22/05/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganoli Trwyddedu a Chwotâu ar gyfer Cychod a Llongau Pysgota drwy Goncordat Pysgodfeydd y DU

21/05/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygiadau i’r Rheoliadau Ad-Dalu Benthyciadau i Fyfyrwyr

21/05/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r Papur Gwyn Tai 

21/05/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r Papur Gwyn ar Hybu Democratiaeth Leol

17/05/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ardaloedd Menter Eryri a Dyfrffordd y Ddau Gleddau

17/05/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad y Gwasanaeth Ambiwlans

17/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Rhaglen Lythrennedd Genedlaethol

16/05/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Llafar - Trawsnewid - Cyflawni ar y Cyd

15/05/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu - Ymateb gan Gyngor Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

14/05/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweledigaeth y Gweinidog ar gyfer amgylchedd trefol Cymru – lansio cynllun grantiau i leihau llygredd aer a sŵn a chreu mannau gwyrddion tawel

14/05/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Targedau Tai ar gyfer Tymor y Llywodraeth

14/05/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn – Cynigion ar gyfer Deddfwriaeth ar Deithio Llesol (llwybrau ar gyfer cerdded a beicio)

09/05/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Trefniant ar gyfer Gwasanaethau Ysbytai Cymru

09/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

09/05/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: y Strategaeth Iechyd Meddwl newydd ar gyfer Cymru

08/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Bil Datblygu Cynaliadwy

08/05/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd -  Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru: Gweithlu’r Gwasanaeth Cyhoeddus

08/05/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Gweinidogion Cymru i lythyr a anfonwyd i bob ysgol uwchradd Catholig yng Nghymru gan Wasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig ynghylch priodasau rhwng cyplau o’r un rhyw

08/05/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Llafar - Tai Gwag

08/05/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Llafar - Blaenoriaethau cyllido’r UE ar gyfer y dyfodol

08/05/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid ychwanegol i hybu cryfder ac amrywiaeth ecosystemau

08/05/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Tâl rhanbarthol

08/05/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer dyfodol gwasanaethau’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru

03/05/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ariannol y GIG 2011-12

02/05/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Twf Swyddi Cymru

01/05/12
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad o Ddeddfwriaeth ar Ddigartrefedd

01/05/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - 21ain Cyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, 12 Mawrth 2012

25/04/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â India: 10-14 Ebrill 2012

25/04/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru 
 

Datganiad Llafar - Ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at ymgysylltiad cyflogwyr â Sgiliau

24/04/12
Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cyflwyno Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

24/04/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Amcanion Cydraddoldeb a Chynllun Strategaeth Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru

24/04/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2012

23/04/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trafodaethau rhynglywodraethol ynglŷn â diwygio’r drefn gyllido: y diweddaraf am y cynnydd

23/04/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer deddfwriaeth ynghylch rhoi organau a meinweoedd - cyhoeddi ymatebion i’r ymgynghoriad ac ymchwil ansoddol gysylltiedig

18/04/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi’r Comisiynydd Pobl Hŷn

04/04/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol

30/03/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i 'Lleisiau Coll’ - Adroddiad y Comisiynydd Plant

30/03/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaith parhaus Bwrdd Cynghori’r Gweinidogion ar Sir Benfro

30/03/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) Drafft - Yr Adroddiad Cryno ar yr Ymatebion i'r Ymgynghoriad

30/03/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - A4e

30/03/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Grant Trafnidiaeth 2012-13

29/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru Ynglŷn ag Ardaloedd Cydweithredol Rhanbarthol

29/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar gynigion deddfwriaethol drafft y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

28/03/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Oriau Agor Meddygfeydd

28/03/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Cynllun Gofodol Cymru yn y Dyfodol

27/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Pysgodfeydd Cymru

27/03/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Blwyddyn Etholiad Cyffredin Cynghorwyr yng Nghymru

27/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru

27/03/12
Theodore Huckle, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd – Cam 3 a 4

26/03/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb Llywodraeth Cymru o’r Ymatebion i’r Papur Gwyn - Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2012

26/03/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyrannu cyllid ar gyfer Grant y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol

22/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penderfyniad Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfyngiadau ar symud defaid yn sgil Chernobyl

22/03/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

21/03/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 

Datganiad Llafar - Cronfa Twf Economaidd Cymru

21/03/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoeg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad cryno yn gwerthuso llwyddiannau Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2000–2006 yng Nghymru

21/03/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â’r Unol Daleithiau: 7–11 Mawrth 2012

20/03/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Llafar - Rhaglen dileu Twbercwlosis mewn Gwartheg yng Nghymru

20/03/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad i Sicrhau bod Polisi Caffael Llywodraeth Cymru yn cael yr Effaith Fwyaf Posibl

16/03/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Papur Ymgynghori – Y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) drafft

15/03/12
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ynni Cymru: Newid Carbon Isel

14/03/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru 
 

Datganiad Llafar - Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru

13/03/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

13/03/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Yes Loans Cyf

12/03/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ‘Gwyddoniaeth i Gymru’

12/03/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog Cymru ac Edwina Hart AC, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)

12/03/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - A4e

12/03/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau 
 

Datganiad Llafar - Y Banc Buddsoddi Gwyrdd

09/03/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar yr ymateb i’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol

09/03/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Camau i fynd i’r afael ag allgáu ariannol ac i hyrwyddo dewisiadau fforddiadwy yn hytrach na rhai costus wrth reoli cyllid personol

08/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion ar gyfer deddfwriaeth ynghylch rhoi organau a meinweoedd – cyhoeddi adroddiad dadansoddi yn sgil ymgynghoriad

08/03/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Remploy

07/03/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tagiau Adnabod Electronig ar Ddefaid (EID): Datblygu system electronig ar gyfer cofnodi symudiadau defaid

07/03/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i’r Afael â Thlodi

07/03/12
Llywodraeth Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Cynllun Cenedlaethol ar Gyfer Trin Mân Anhwylderau yng Nghymru

07/03/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Glastir - Gweithredu’r Cynllun

06/03/12
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

06/03/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Mynd i’r Afael â Masnachu mewn Pobl yng Nghymru

06/03/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi i Arbed – agor cylch ariannu newydd

05/03/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Dinas-ranbarthau

05/03/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys  

01/03/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 
 

Datganiad Ysgrifenedig -Ymweliad â Brwsel 27 Chwefror 2012

29/02/12
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth y Gymraeg 2012-17

29/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cynnydd gyda Chynllun Gweithredu Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid

29/02/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth a Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Micro-Fusnesau – Ymateb

29/02/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Cronfa Twyf Economaidd Cymru

28/02/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Diwygio Lles

28/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfeirio Cynllun Iaith Gymraeg Ofcom at Weinidogion Cymru o dan adran 14 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993

28/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Menter Tocynnau Teithio Rhatach ar Drafnidiaeth Gymunedol

23/02/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Buddion Caffael Cyhoeddus i’r Economi a Chymunedau Lleol

21/02/12
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol Strategaeth Amgylcheddol 2010-11

21/02/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yn Dilyn yr Adroddiad ar yr Ymchwiliad i AWEMA

20/02/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bandio Ysgolion Cynradd

20/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Proffil Asesu Datblygiad Plentyn

20/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Gynghorau Iechyd Cymuned

13/02/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Adolygu Camddefnyddio Sylweddau

10/02/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytundebau Fframwaith ar gyfer Caffael Gwaith Adeiladu: Adolygiad o’r Gwersi a Ddysgwyd

09/02/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllido AWEMA – Adroddiad Yr Ymchwiliad

09/02/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynghylch yr Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

09/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y trefniadau arfaethedig ar gyfer sefydlu a chyfarwyddo corff newydd i reoli adnoddau naturiol Cymru

09/02/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gyngor Sir Ynys Môn

07/02/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2011-12

07/02/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol Cyntaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

07/02/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu - Ymateb Llywodraeth leol

07/02/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad Ysgolion

07/02/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth y DU i’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol

06/02/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi data am brosiectau’r UE ar wefan WEFO

06/02/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Glastir

01/02/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffurf Addysg Uwch yn Ne-Ddwyrain Cymru yn y Dyfodol

31/01/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i ‘Hwyluso’r Drefn’ – adroddiad ar argymhellion i  Lywodraeth Cymru ar wella’r drefn reoleiddio i ffermwyr

31/01/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaith i Ystyried yr Opsiynau ar gyfer Cyflenwi Gwasanaethau Gyrfaoedd yn y Dyfodol

31/01/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Cyhoeddi Rhaglen Uwch ar gyfer Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yng Nghymru

31/01/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Cyhoeddi’r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd

31/01/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Ardaloedd Menter

31/01/12
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o Effeithiolrwydd y Cynllun Datblygu Cynaliadwy

31/01/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad Papur Gwyrdd Cynnal Cymru Fyw

30/01/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tagiau Electronig Defaid – cynnig ‘goddefiant’ am dagiau sydd heb eu darllen mewn Canolfannau Cofnodi Canolog

27/01/12
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodiadau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

25/01/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i argymhellion Adolygiad Mathias o adolygiadau etholiadol y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru

25/01/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Compact Simpson gyda Llywodraeth Leol

24/01/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru

24/01/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Llafar - Cynnydd ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol

24/01/12
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Peacocks yn nwylo’r gweinyddwyr

23/01/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail Uwchgynhadledd ar Bymtheg y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

19/01/12
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Microfusnesau

18/01/12
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - 20fed Cyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd 8 Rhagfyr 2011

18/01/12
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gohirio blwyddyn yr etholiadau Llywodraeth Leol ar Ynys Môn

17/01/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Cwrdd â’r Her Tai: Creu Consensws ar gyfer Gweithredu

17/01/12
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth 
 

Datganiad Llafar - Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain

17/01/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mewnblaniadau Bronnau Poly Implant Prothese (PIP)

13/01/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyrannu Grantiau Adnewyddu Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 2011-12

12/01/12
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Marchnad Da Byw y Fenni

11/01/12
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar- Gofal gydag Urddas

10/01/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar y Cynllun Gweithredu Iechyd Gwledig

10/01/12
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Estyn Sgiliau Twf Cymru

10/01/12
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio Lles

09/01/12
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau