Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2011

.

Datganiad Ysgrifenedig - Datrys anghydfod ynglŷn ag ariannu'r Gêmau Olympaidd

22/12/11
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Strategaeth Amgylcheddol 2011

21/12/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Reoliadau Bridio Cŵn

20/12/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Polisi Dŵr yng Nghymru

12/12/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer  2010/11

09/12/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwrdd â’r Her Tai - Creu consensws ar gyfer gweithredu

08/12/11
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deng mlwyddiant Cyngor Gofal Cymru

08/12/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - CBAC

08/12/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhyddhau bandiau ar gyfer ysgolion uwchradd

08/12/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Panel Adolygu Tystiolaeth Wyddonol y Rhaglen TB Gwartheg

07/12/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Blaenoriaethu’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol

07/12/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol 2010-2011

07/12/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Foderneiddio’r Cynllun Bathodyn Glas yng Nghymru

07/12/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro’r yr Heddlu 2012-13

07/12/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi’r Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ar waith mewn dwy ran  

07/12/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi yr Adroddiad Blynyddol Cyntaf ar Darparu Gwasanaethau i Ddiogelu Iechyd a Lles Emosiynol Plant a Phobl Ifanc

07/12/11
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2012-13

07/12/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ynni

07/12/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

05/12/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llofnodi Cytundeb Simpson

05/12/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ar y cyfle i fynegi barn am Raglenni Ewropeaidd y dyfodol yng Nghymru

02/12/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bandio ysgolion cynradd

02/12/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb 2012-13

29/11/11
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Un Corff Amgylcheddol newydd i Gymru

29/11/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Addysg Uwch

29/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

29/11/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pecyn Ysgogi Economaidd

28/11/11
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

28/11/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynyddu Buddsoddiad mewn Seilwaith yng Nghymru

24/11/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Wrth Gefn ar gyfer y Gaeaf

24/11/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gyfalaf a Gedwir yn Ganolog

23/11/11
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Safon Afon Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol Da Newydd i Gyflwyno Clustogfeydd ar Hyd Cyrsiau Dŵr, Er Mwyn Mynd I'r Afael â Llygredd Dŵr yn Sgil Amaethyddiaeth.

23/11/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth y Llywodraeth i Ddiwydiant Diodydd Cymru yn y dyfodol.

23/11/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymhwyster Meistr Mewn Ymarfer Addysgol

23/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mewnforio Wyau o’r UE

22/11/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail Gyfarfod Gweinidogol Grŵp Ieithoedd Cynhenid, Lleiafrifol a Llai eu Defnydd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

22/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Gorchymyn i Ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd

22/11/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Cynllun Buddsoddi mewn Seilwaith i Gymru

22/11/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnig i newid blwyddyn yr etholiad Llywodraeth Leol ar Ynys Môn

22/11/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Llywodraethu Addysg Bellach

22/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Pecyn £55miliwn i ysgogi’r economi

16/11/11
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Fforwm Clinigol Cenedlaethol

15/11/11
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Stockholm

14/11/11
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pysgota am Gregyn Bylchog 2011-12

14/11/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ddiddymu hawliau ‘tad-cu’ hanesyddol i gael mynediad i bysgodfeydd y glannau

10/11/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Llafar - Strategaeth ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

08/11/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Llythrennedd

08/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn - Cynigion ar gyfer Deddfwriaeth ar Roi Organau a Meinweoedd

07/11/11
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - 19fed Cyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd 6/7 Hydref 2011

04/11/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gohirio gweithredu newidiadau i'r cymorth a gynigir i fyfyrwyr rhan-amser

04/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Tsieina

03/11/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Southern Cross – Diweddariad Pellach ar Ailstrwythuro

02/11/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ac Argymhellion yn deillio o’r Adolygiad o Wasanaethau i Bobl ag anhwylderau gwaedu etifeddol

01/11/11
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Remploy

01/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Darparu’r Weledigaeth ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol—Gyda’n Gilydd dros Iechyd

01/11/11
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Archwiliad yr Uned Safonau Ysgolion

01/11/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Terfynol Ymarfer Watermark

31/10/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2011

27/10/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin

21/10/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Rheoliadau Polisi Cydlyniant Drafft

21/10/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant y Gymraeg mewn Addysg 2012-13

20/10/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Aelodau i Fwrdd Gweinidogol Sir Benfro

20/10/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hawlio taliadau Ewropeaidd ddwywaith ar yr un tir

19/10/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Marchnad Da Byw y Fenni

19/10/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2012-13

18/10/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Cynnydd ynghylch Newid yn yr Hinsawdd o ran Lleihau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr a Pharatoi ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

18/10/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelu ac Amddiffyn Pobl Mewn Perygl

18/10/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol

18/10/11
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bil Lleoliaeth - Yr ymdriniaeth o ddirwyon tordyletswydd yr UE

18/10/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Lansio Ymgynghoriad ar yr Angen i Gyflwyno Deddfwriaeth i Sicrhau Caniatâd Rhieni ar gyfer Prosesau Tyllu Cosmetig ar Bobl Ifanc

18/10/11
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Terfynol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gydraddoldebau

17/10/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

17/10/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad y Goruchaf Lys - AXA v Lord Advocate

12/10/11
Theodore Huckle C.F., Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Dulliau Llywodraeth Cymru i Sbarduno’r Economi

12/10/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Partneriaeth Tai Cymru

11/10/11
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Llafar - Twf Swyddi Cymru

11/10/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol

11/10/11
Lesley Griffiths, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prifysgol Cymru

10/10/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hynt y trafodaethau rhynglywodraethol ar gael setliad ariannol gwell i Gymru

10/10/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn – Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2012

10/10/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trafodaeth Gyhoeddus: Awdurdodaeth Gyfreithiol Ar Wahân Ar Gyfer Cymru

07/10/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Comisiynydd y Gymraeg

05/10/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Hygyrchedd i Gyfreithiau Cymru a Datblygu Llyfr Statud i Gymru

04/10/11
Theodore Huckle, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Rhaglenni Ewropeaidd yn y Dyfodol yng Nghymru

04/10/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft

04/10/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2012-13

04/10/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cynllunio

30/09/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Cydraddoldebau

29/09/11
Jane Hutt, Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am Flaenau Gwent

29/09/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Lywodraethu

29/09/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-19 oed

29/09/11
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Tocynnau Trên Rhatach

28/09/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i Gynnal Adolygiad o Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth

22/09/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy

22/09/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi gwybodaeth fandio dros dro ar gyfer ysgolion uwchradd

20/09/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Gyngor Sir Penfro

20/09/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Bwll y Gleision

20/09/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yng Nghymru yn 2009

19/09/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Southern Cross – Diweddariad ar Ailstrwythuro

19/09/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Seland Newydd

19/09/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i roi arweiniad strategaeth i’r Gweinidog ar ddatblygu Strategaeth Microfusnesau Cymru

16/09/11
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa gwydnwch ac amrywiaeth ecosystemau yn gyson a ‘Cymru Fyw’

14/09/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru

12/09/11
Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Rheoli gwelyau cregyn dilyw yn y Gogledd

12/09/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gofal i Bobl ag Anabledd Dysgu

17/08/11
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Penfro

11/08/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - 18fed Cyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, 7 Gorff 2011

09/08/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi i Arbed – agor cylch cyllido newydd

02/08/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Cymorth i Ffermwyr Organig

26/07/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Southern Cross – Diweddariad ar Ailstrwythuro

25/07/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Newydd Hyblygrwydd Diwedd Blwyddyn ar gyfer Gweinyddiaethau Datganoledig

19/07/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiynydd y Gymraeg: y diweddaraf

18/07/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno System Fandio Genedlaethol

14/07/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llarafr - Adroddiad Estyn

13/07/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Hawlio taliadau Ewropeaidd ddwywaith ar yr un tir

13/07/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wasanaethau Cyhoeddus

13/07/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uned GYflawni Prif Weinidog Cymru

13/07/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Cynllun Cymorth i Newydd-dyfodiaid 2011-12: Cymeradwyo Taliadau Grant o Gyllideb YESS

13/07/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ddyfodol addysg uwch yng nghymru

13/07/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am gyfalaf addysg a sgiliau a’r rhaglen ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

13/07/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad Pellach ar Southern Cross

12/07/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru

12/07/11
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Datganiad am Raglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru 2011-16

12/07/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynghylch Cynlluniau Ffioedd Addysg Uwch

11/07/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd Dros Dro i Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru

06/07/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - Ddiwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin

05/07/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Llafar - Gymorth yn Ardaloedd Mwyaf Difreintiedig Cymru yn y Dyfodol

05/07/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Safon Ansawdd Tai Cymru a Chymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai

05/07/11
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Southern Cross

01/07/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

29/06/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Adolygiad o Adnoddau Rheng Flaen ac Adroddiad y Tasglu Annibynnol ar Strwythur Gwasanaethau Addysg yng Nghymru

29/06/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Brittany

28/06/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bridio Cŵn

28/06/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Codi Safonau Ysgolion

28/06/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

27/06/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gofal i Bobl ag Anabledd Dysgu

23/06/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y cyd-bwyllgor gweinidogion ar yr Undeb Ewropeaidd

23/06/11
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid Buddsoddi i Arbed

22/06/11
Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Llafar - Y Comisiwn Ffiniau

22/06/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Llafar - TB Buchol

21/06/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Llafar - Ddiwygio Cyllidol

21/06/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cymorth i Dyfwyr Salad y du yr Effeithiwyd Arnynt gan yr Achos Diweddar o e.coli

21/06/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Llafar - Wasanaethau Cyhoeddus

21/06/11
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad am Adroddiadau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) ar Brifysgol Cymru

21/06/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2011-12

21/06/11
Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
 

Datganiad Ysgrifenedig - YGrŵp gorchwyl a gorffen – anghenion llety a gofal pobl hŷn

21/06/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Planning For Renewable Energy in Wales

17/06/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ar fframwaith yr amgylchedd naturiol, ‘cymru fyw’

15/06/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad Herio Ardoll Awdurdod y Diwydiant Pysgod Môr

15/06/11
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd
 

Datganiad Llafar - Flaenoriaethau Deddfwriaethol

14/06/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Southern Cross

08/06/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiynydd y Gymraeg

08/06/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Adnewyddu Economaidd Cynaliadwy

07/06/11
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darpar Gwnsler Cyffredinol

27/05/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Ffïoedd Dysgu

25/05/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Teyrnged i Syr Ronald Waterhouse

25/05/11
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Data ar berfformiad ysgolion unigol

23/05/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Benodiadau i’r Cabinet

18/05/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Approach to the Allocation of Funding Within Reserves for Transitional Support in 2011-12

31/03/11
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyrannu cyllid grant ar gyfer Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol

31/03/11
Ieuan Wyn Jones, Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

31/03/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynediad am Ddim i’r Safleoedd Treftadaeth

31/03/11
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Flood and Coastal Erosion Risk Management in Wales

31/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - ProAct Outcomes

31/03/11
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Progress on the Implementation of Economic Renewal: a new direction

31/03/11
Ieuan Wyn Jones, Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Major Power Failure on the South Wales Rail Network on 22 March 2011

31/03/11
Ieuan Wyn Jones, Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - The One Wales Delivery Plan 2008-2011

31/03/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynghylch y llwyddiannau ym maes tai

31/03/11
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad ariannu Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer Cam 2 Rhaglen Arbed

30/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu a Gwella Gwasanaethau i Bobl â Dementia yng Nghymru

30/03/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Agor Llwybr Arfordir Cymru

30/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithio gyda’n gilydd er mwyn ymateb i her newid

29/03/11
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - 10:10 a’r Cynllun Buddsoddi Carbon newydd

29/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Llywodraeth Leol: Ai Dyma’r Ffordd Orau o Ddarparu Gwasanaethau—Lleol, Rhanbarthol, Cenedlaethol?

29/03/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diwydiant Adeiladu yng Nghymru

28/03/11
Ieuan Wyn Jones, y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Dirprwy Brif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llygredd o ddiwydiant a thraffig

28/03/11
Jane Davidson , y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Grŵp Arweinyddiaeth Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol

25/03/11
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynghylch y rhwydwaith Technium

25/03/11
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd ar waith

24/03/11
Gwenda Thomas , y Dirprwy Weinidog dros Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Effeithlonrwydd ac Arbedion Ynni

23/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ardrethi Busnes Annomestig

23/03/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Lywodraethu Addysg Uwch ac Addysg Bellach

22/03/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Ynni Dŵr ar Ystad Goed Llywodraeth y Cynulliad

22/03/11
Elin Jones, Gweinidog Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad y Grŵp Annibynnol Adolygu Glastir

22/03/11
Elin Jones, Gweinidog Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parodrwydd am ffliw pandemig

22/03/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli

22/03/11
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Datganiad Llafar - Yr Iaith Gymraeg

22/03/11
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Datganiad Llafar - Adroddiad ar Strwythur Gwasanaethau Addysg yng Nghymru

22/03/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig ar Wastraff

22/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar ryddfreinio tramor gan Brifysgol Cymru

21/03/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynghylch y Rhaglen Forol yng Nghymru

18/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Ail-Arolygu Swyddfa Archwilio Cymru ar Gyngor Sir Ynys Môn

16/03/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Gwario Cyfalaf 2011-12

15/03/11
Y Prif Weinidog, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog Busnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Echel 1 – Y Cynllun Grant Prosesu a Marchnata a’r Cynllun Arbedion yn y Gadwyn Gyflenwi

15/03/11
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o’r Prosesau Deddfwriaethol

15/03/11
John Griffiths, y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y camau i wella ansawdd yr amgylchedd lleol ar draws Cymru

15/03/11
Jane Davidson , y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganoli cyllidebau ar gyfer iechyd a lles anifeiliaid o DEFRA

14/03/11
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tendr Dysgu Seiliedig ar Waith 2011/2014

14/03/11
Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Care and Compassion

10/03/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffioedd Dysgu Addysg Uwch – Rheoliadau Drafft

10/03/11
Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pwerau gwneud Mesurau ym Mesurau Seneddol y DU

10/03/11
John Griffiths, y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sgiliau Ar Gyfer Adnewyddu’r Economi

10/03/11
Leighton Andrews, Y  Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar Amseroedd Aros a Gwasanaethau Orthopedig

10/03/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad ynghylch Dileu TB Gwartheg: y Camau Nesaf

09/03/11
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Pennu Awdurdodau Cymreig Perthnasol) 2011

09/03/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig ynghylch Rhoi Organau a Meinweoedd

09/03/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Fframwaith Strategol i Gryfhau’r Ddarpariaeth Gymraeg o fewn Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol

09/03/11
Gwenda Thomas y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail Wasanaeth Trên Cyflym Rhwng Y Gogledd A’r De

09/03/11
Ieuan Wyn Jones, Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

08/03/11
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Tha

08/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Llafar - Ymateb i’r Adolygiad i Waed wedi’i Heintio

08/03/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Refferendwm: Y Camau Nesaf

08/03/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Unfed ar Ddeg Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2009-2010

07/03/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Datblygu Sain Tathan

07/03/11
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu

04/03/11
Carwyn Jones, y Prif Weinidog, ac Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyblygrwydd Diwedd Blwyddyn – Ymateb y Prif Ysgrifennydd

02/03/11
Jane Hutt, y Gweinidog Busnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

01/03/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Llafar - Wasanaethau Cymdeithasol

01/03/11
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 4

28/02/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Drydaneiddio Prif Linell Reilffordd y Great Western

28/02/11
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Bwrdd Prosiect Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed

18/02/11
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Caffael Cyhoeddus yng Nghymru

18/02/11
Jane Hutt , Y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu

17/02/11
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

17/02/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth LeolJ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cadeiryddion y Paneli Sector

15/02/11
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffioedd Dysgu Addysg Uwch – Rheoliadau Drafft

15/02/11
Leighton Andrews, Y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Mesur Addysg

14/02/11
Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y llythyr diweddaraf oddi wrth Brif Ysgrifennydd y Trysorlys ynghylch Hyblygrwydd Diwedd Blwyddyn

10/02/11
Jane Hutt , Y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail Gyllideb Atodol 2010-11

08/02/11
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Llafar - Bolisi Dŵr

08/02/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trosglwyddo gweithgareddau Bwrdd yr Iaith Gymraeg

08/02/11
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2011-2012

07/02/11
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella Safonau a Pherfformiad

02/02/11
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Tlodi Plant Cymru a’r Cynllun Cyflawni

02/02/11
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliadau refeniw a chyfalaf terfynol llywodraeth leol 2011-12

02/02/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth LeolJ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2011-2012

01/02/11
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Llafar - Coedwigaeth yng Nghymru

01/02/11
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Fframwaith y Dyfodol ar gyfer Dysgu o Adolygiadau Achosion Difrifol

01/02/11
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ar y Fframwaith Amgylchedd Naturiol

28/01/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig ar Bwerau Gwneud Mesurau ynghylch y Mesur Addysg

27/01/11
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd a Chynhadledd Cancun

25/01/11
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pwysau’r Gaeaf

25/01/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dileu Trethi Busnes Ôl-ddyddiedig ar gyfer Eiddo Busnes a Holltwyd neu a Gyfunwyd

25/01/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth LeolJ
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Adolygiad o Geisiadau Elfen Cymru Gyfan cynllun Glastir

18/01/11
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r pac ar ôl 2013

17/01/11
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Diweddaru ar Weithgareddau Dilysu a Phartneriaethau Tramor Prifysgol Cymru

17/01/11
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig ynghylch Rhoi Organau a Meinweoedd

12/01/11
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu Ymgysylltiad a Chyflogaeth Pobl Ifanc 2011-2015

12/01/11
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Tywydd Garw Diweddar

11/01/11
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am drafodaethau diweddar rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Thrysorlys EM

10/01/11
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb