Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2018

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Datganiadau'r Cabinet.

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

21/11/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Cynigion ar gyfer cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol

20/11/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

20/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Bwrdd Plismona

20/11/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig: Adroddiad Cyflwr yr Ystad, Llywodraeth Cymru 2017-18

20/11/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar: Buddsoddi mewn Ymyrraeth Gynnar a Dulliau Traws-Lywodraeth i fynd i'r afael â Digartrefedd ymysg Pobl Ifanc

20/11/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar: Yr Adolygiad o Gyllid Addysg Bellach

20/11/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar: Symudedd Myfyrwyr Rhyngwladol

20/11/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar: Cytundeb Drafft ar Ymadawiad y DU â’r UE

20/11/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

19/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

19/11/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

16/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

15/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Indemniad Proffesiynol i Ymarferwyr Cyffredinol

15/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - 31ain Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig a gynhaliwyd ar Ynys Manaw

15/11/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llygredd Amaethyddol a Diwygio'r Rheoliadau

14/11/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfeydd wrth Gefn a ddelir gan Awdurdodau Lleol

14/11/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Strasbwrg, 13 Tachwedd 2018

14/11/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth ar gyfer ein Cyn-filwyr

14/11/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llywodraeth Leol 2017-2018

14/11/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar: Cynlluniau Cyflenwi ar gyfer y Gaeaf

13/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar: Gwella Canlyniadau i Blant: Lleihau'r Angen i Blant fynd i Mewn i Ofal, a Gwaith Grŵp Cynghori'r Gweinidog

13/11/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Llafar: Diwygio Trefniadau Llywodraethu a Chyllid Awdurdodau Tân ac Achub

13/11/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar: Gwerthfawrogi ein Hathrawon – Buddsoddi yn eu Rhagoriaeth

13/11/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

13/11/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

13/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ynghylch Rheoliadau Deddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018

13/11/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

12/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

09/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon

09/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Raglen Datblygu Allforio Gwell Hybu Cig Cymru

08/11/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol

08/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig: Eithrio’r Rhai sy'n Gadael Gofal Rhag Talu’r Dreth Gyngor

07/11/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar: Cofio ein Lluoedd Arfog a Chyflawni ar gyfer Cymuned ein Lluoedd Arfog

06/11/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – y wybodaeth ddiweddaraf am y Mesurau Arbennig

06/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar: Canfyddiadau'r Rhaglen Garlam Annibynnol i Adolygu Galwadau Oren

06/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiadau Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

06/11/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Marchnata Rhyngwladol a Datblygu Cysylltiadau Awyr o Gaerdydd

06/11/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - Yr Arglwydd Elis-Thomas, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Gofal Iechyd Trawsffiniol y GIG i Gymru a Lloegr

06/11/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llawlyfr ar gyfer Pwyllgorau Rheoli Unedau Cyfeirio Disgyblion

05/11/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dileu’r Gosb o Garchar am Beidio â Thalu Treth Gyngor

01/11/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cryfhau’r Cod Trefniadaeth Ysgolion mewn perthynas â’r rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig

01/11/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

31/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

31/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Gyllideb y DU ar gyfer yr Hydref 2018

30/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

30/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

29/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Aelodau i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

29/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb yr Hydref gan Ganghellor y Trysorlys

29/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) a Fforwm y Gweinidogion

29/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Aelodau i’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim

29/10/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig: Bondiau Llywodraeth Cymru

25/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Yr Arglwydd Murphy Ar Ddarpariaeth Conservatoire A’r Celfyddydau Perfformio Yng Nghymru

25/10/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gaeaf 2017/18 – Gwerthusiad o Gadernid y Gwasanaethau Iechyd a Gofal

25/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Diweddariad ar ddiwygio trethi lleol a Fframwaith Cyllid Llywodraeth leol ehangach yng Nghymru

24/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Panel Digidol allanol

24/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fand Eang

23/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar: Cynllun Gweithredu Technoleg Gymraeg

23/10/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar: Cymru Iachach: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Gronfa Trawsnewid

23/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Cynigion Manwl

23/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig: Y Newyddion Diweddaraf am Negodiadau Brexit

22/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Creu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy

22/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio Ymgynghoriad ar Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol – Cysylltu Cymunedau

22/10/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig -

18/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cais am Dystiolaeth - Y Comisiwn Gwaith Teg

18/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei bod wedi derbyn diffiniad dros dro Cynghrair Rhyngwladol Cofio'r Holocost (IHRA) ar gyfer gwrthsemitiaeth gan gynnwys pob un o'r un enghraifft ar ddeg

17/10/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Fframwaith Cynllunio'r GIG 2019-22

16/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar: Wythnos Mabwysiadu

16/10/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd Dros Dro i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

16/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar: Y wybodaeth ddiweddaraf am Flwyddyn 2 y Rhaglen Tai Arloesol

16/10/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar: Parc Rhanbarthol y Cymoedd

16/10/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar: Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw’n Annibynnol

16/10/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar: Y wybodaeth ddiweddaraf am Fuddsoddi Rhanbarthol ar ôl Brexit

16/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar: Diweddariad am Effeithiau Llifogydd Storom Callum

16/10/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Llafar: Perfformiad Ailgylchu Cymru, Adeiladu Sylfeini Economi Gylchol

16/10/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynd i'r afael â thwyll ac osgoi talu ardrethi annomestig yng Nghymru

16/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ar effeithiau 1.5C o gynhesu byd-eang a diweddariad ynghylch y Rhaglen Datgarboneiddio

15/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnal profion ychwanegol yn Ardal TB Canolradd y Gogledd (ITBAN)

15/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio contract newydd gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

15/10/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Endometriosis

12/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Casglu a gwaredu gwastraff clinigol yn safleoedd GIG Cymru

12/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hygyrchedd Cyfraith Cymru

12/10/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb o’r ymatebion i ‘Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus - y camau nesaf’

12/10/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Seilwaith ar gyfer Cerbydau Trydan

11/10/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru

11/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) – gweithredu’r argymhellion

10/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu'r Cynllun ar gyfer Ataliad y Galon y Tu Allan i’r Ysbyty i Gymru

10/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar: Gwasanaethau Mamolaeth Cwm Taf

09/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad dros dro Llywodraeth Leol 2019-20

09/10/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cofrestr Electronig Tir Comin Cymru

09/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cofrestr Electronig Tir Comin Cymru

09/10/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Amhariad yn y cyflenwad o Chwistrellwyr Adrenalin Awtomatig EpiPen®

08/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig: Gwasanaethau Mamolaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

05/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Defnyddio bevacizumab (Avastin) i drin dirywiad macwlaidd gwlyb sy’n gysylltiedig â henaint

03/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chefnogi

03/10/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am broffylacsis cyn-gysylltiad—Ein dull o weithio yng Nghymru

02/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn

02/10/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2019-20 

02/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Cyllideb i greu Cymru well

02/10/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Swyddogaethau Trwyddedu Petrolewm

01/10/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Peilot Presgripsiynu Cymdeithasol ar gyfer Iechyd Meddwl

01/10/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - B il Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau Teithiol (Cymru) - Ymgynghoriad

01/10/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad i Efrog Newydd

28/09/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Isafbris Uned am Alcohol

28/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - 100% rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant cofrestredig yng Nghymru

27/09/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Safonau Gwasanaethau Addasu Tai

26/09/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar weithredu'r newidiadau i gyfradd y comisiwn ar gartrefi mewn parciau

26/09/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynnig Gofal Plant – Blwyddyn wedi mynd heibio, a'r gwaith o gyflwyno'r cynnig yn cyflymu

26/09/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Cyflawni ar Awtistiaeth wedi'i Ddiweddaru a'r Cod Ymarfer Awtistiaeth

25/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Trefniadau Gwerthuso a Gwella

25/09/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru

25/09/18
Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Porthol Brexit Busnes Cymru

25/09/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - 46ed adroddiad y Corff Adolygu Meddygon a Deintyddion

25/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dros £25 miliwn bellach wedi'i ymrwymo i helpu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Brexit

24/09/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Cyflog ac Amodau Athrawon

21/09/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr: Y camau nesaf

20/09/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Uwchgynhadledd Fyd-eang ar Weithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

20/09/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020

19/09/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun Cyflogadwyedd

18/09/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad Cyflog o dan Agenda ar gyfer Newid a'r 31ain Adroddiad gan Gorff Adolygu Cyflogau'r GIG

18/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau pontio Ewropeaidd

18/09/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Berlin, 5 a 6 Medi 2018

18/09/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Profion HPV gan Sgrinio Serfigol Cymru

18/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Proses benodi i recriwtio Cadeirydd Parhaol Bwrdd Cwmni Trafnidiaeth Cymru

17/09/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod y Cod Trefniadaeth Ysgolion drafft gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

17/09/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines

13/09/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyniad i Fil Amaethyddiaeth y DU

12/09/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar Ddull Ysgol Gyfan o hybu Iechyd Meddwl a Llesiant

07/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau a defnydd o gyffuriau opioid o fewn GIG Cymru

06/09/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

05/09/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio ymgynghoriad ar wasanaethau mabwysiadu

04/09/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft

03/09/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tystiolaeth Atodol Llywodraeth Cymru i’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

31/08/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun y Taliad Sylfaenol 2018 (BPS)

23/08/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru

21/08/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwelliannau i Wasanaethau Hunaniaeth Rhywedd

17/08/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelwch Cymunedol yng Nghymru

14/08/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Dogfennau Caffael Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

10/08/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned

06/08/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol – Cyhoeddi Adroddiad Cryno ar yr Ymatebion i'r Ymgynghoriad

06/08/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynghorwyr Arbennig

06/08/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu Gwyliau Mordeithiau yng Nghymru

03/08/18
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniadau’r Gronfa Teithio Llesol i Awdurdodau Lleol 2018-19

03/08/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweld â Madrid a Galicia, Gorffennaf 2018

03/08/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithgor diwygio llywodraeth leol

01/08/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu'r Comisiwn Gwaith Teg

31/07/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018

31/07/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthfawr a Chydnerth: Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol

27/07/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Gorchymyn Cychwyn Deddf Cymru 2014

24/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tribiwnlysoedd Cymru - Prosiect Comisiwn y Gyfraith

23/07/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Treialu rôl Rheolwyr Busnes ar gyfer Ysgolion Bro

20/07/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pennu Cerrig Milltir Cenedlaethol i Gymru

19/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflymu Cymru

19/07/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r Adroddiad ar Weithdai Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

19/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio'r Gronfa Byw yn Iach ac Egnïol

19/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Dafydd Elis-Thomas, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymddiswyddiad Cadeirydd Adnoddau Naturiol Cymru

19/07/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - ‘Cais am Dystiolaeth’ o ran cyflenwi tai drwy’r system gynllunio

18/07/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio ymgynghoriad ar y cynllun mawr arfaethedig ar gyfer Maes Awyr Caerdydd

18/07/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mecanwaith i benderfynu cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon

18/07/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Cyhoeddi Adroddiad Llywodraethu Donna Ockenden

17/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Ofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer Masnachfreintiau Rheilffyrdd Eraill sy'n Gwasanaethu Cymru a Buddsoddiad yn Seilwaith y Rheilffyrdd

17/07/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Diwygio Llywodraeth Leol - y camau nesaf

17/07/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau pontio Ewropeaidd

17/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

17/07/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tanau Trydanol yng Nghymru

17/07/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio trefniadau ariannu a chodi cyllid y DU ar ôl Brexit  

17/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Atgyfeiriad i'r Goruchaf Lys: Bil Ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (yr Alban) - achos ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol  

16/07/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu rhagolygon ar gyfer trethi Cymreig gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

16/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar y camau i ddiwygio cyfraith lesddaliad

13/07/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adolygiad Llywodraethu Donna Ockenden

12/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflawni ein Llwybr Carbon Isel at 2030

12/07/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodi dwy flynedd ers cyhoeddi Adroddiad Arsylwi Terfynol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

12/07/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Capasiti Gofal Critigol

12/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ailbrisio Ardrethi Annomestig

11/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad y Farwnes Cumberlege ar y defnydd o rwyll lawfeddygol

11/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y cynllun gweithredu sŵn a seinwedd

11/07/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymru Iachach: Ymateb y Gwasanaethau Deintyddol ac Iechyd y Geg

11/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol

10/07/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Trawsnewid Cenedlaethol

10/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Bontio Ewropeaidd - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn darparu Pecyn Cymorth Pontio Ewropeaidd

10/07/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp y Gweinidogion ar Dalu am Ofal Cymdeithasol

10/07/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Cynnydd ar Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

10/07/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Brexit a'n Tir

10/07/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg Feddygol yng Nghymru

09/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mater Sgrinio'r Fron yn Lloegr

06/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd i Addysg a Gwella Iechyd Cymru  

06/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfrannu at Bapur Gwyn Llywodraeth y DU

05/07/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad Cyflog o dan Agenda ar gyfer Newid a’r 31ain Adroddiad gan Gorff Adolygu Cyflogau’r GIG

05/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tanau glaswellt

04/07/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Anabledd Dysgu, Y Rhaglen Gwella Bywydau

03/07/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Llafar - Bil Ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (Yr Alban)

03/07/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Nodi 70 Mlynedd ers Sefydlu'r GIG

03/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Echdynnu Petroliwm yng Nghymru

03/07/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid a chymorth ar gyfer myfyrwyr o’r UE sy'n astudio yng Nghymru

02/07/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Concordat rhwng y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru

02/07/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cemotherapi ar gyfer canser y fron

02/07/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau i weithredu'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng Nghymru

02/07/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro ac enillwyr y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid eleni

02/07/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg Gychwynnol Athrawon  – Rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon achrededig

29/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trosglwyddo Swyddogaethau Gweithrediaeth dan Ran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004

29/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymeradwyo cymryd y feddyginiaeth Misoprostol yn y cartref ar gyfer terfynu beichiogrwydd

29/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Degfed Uwchgynhadledd ar hugain y Cyngor Gwyddelig

29/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Degfed Uwchgynhadledd ar hugain y Cyngor Gwyddelig

29/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pennu lefel y targedau interim a’r ddwy gyllideb garbon gyntaf

28/06/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Talu am Ofal Cymdeithasol – adroddiad annibynnol gan yr Athro  Gerald Holtham

28/06/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - 

28/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gyflwyno Archwilwyr Meddygol yng Nghymru

27/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau Bwyd a Maeth mewn Lleoliadau Gofal Plant a Strategaeth Pwysau Iach

27/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Integreiddio Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

26/06/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Brexit - Y Risgiau i Ddyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

26/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr

26/06/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar - Morlyn Llanw Bae Abertawe

26/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Cyhoeddiad Diweddar Grŵp Airbus

26/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Asesu a’r Cwricwlwm Newydd

26/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - 

26/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Brexit - y peryglon i ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

26/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Strategaeth Goetiroedd

26/06/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Creu Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd yng Nghymru

25/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dathlu Cenhedlaeth Windrush

22/06/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Anabledd Dysgu: Rhaglen Gwella Bywydau

22/06/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: Adroddiad cynnydd ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018

21/06/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyrwyddo budd y cyhoedd drwy ddefnyddio'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol

20/06/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2018-19

19/06/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018

19/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - 

19/06/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - 

19/06/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ehangu parhaus y Cynnig Gofal Plant a ariennir gan y Llywodraeth ar ôl mis Medi 2018

19/06/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

19/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Wythnos Ffoaduriaid – Cymru, Cenedl sy'n Noddfa

19/06/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar -  Lles Anifeiliad Anwes

19/06/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ysbyty Coffa Fictoria, y Trallwng, Powys

15/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar dir halogedig

14/06/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad Ariannol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2017-18

14/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canlyniadau'r ymgynghoriad ar gynigion i newid ffiniau'r byrddau iechyd mewn perthynas â Phen-y-bont ar Ogwr

14/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Gynllunio Tymor Canolig

13/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o'r systemau ar gyfer monitro a gwella effeithiolrwydd addysg ôl-orfodol yng Nghymru

13/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Hirdymor ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

12/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru)

12/06/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Catalonia a Gwlad y Basg - Mehefin 2018

12/06/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar ddileu’r gosb o garchar am beidio â thalu treth gyngor  

11/06/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

11/06/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymru Iachach: ein cynllun iechyd a gofal cymdeithasol

11/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn depo ar gyfer cerbydau trên i gefnogi Metro'r De

11/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tystiolaeth Llywodraeth Cymru i’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

08/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwnsler Cyffredinol Cymru yn bwriadu cymryd rhan yn Atgyfeiriad Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (Yr Alban)

07/06/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Effaith Economaidd Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd Cymru a’r Gororau

07/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am ehangu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

07/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Annibynnol o oblygiadau'r Rhaglen Diwygio Addysgol ar gyfer swyddogaeth Estyn yn y dyfodol

07/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad 

07/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Washington

06/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adolygiad Reid o Waith Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru wedi'i ariannu gan y Llywodraeth

06/06/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Meini prawf cymhwysedd diwygiedig ar gyfer prydau ysgol am ddim yng Nghymru yn sgil cyflwyno’r Credyd Cynhwysol

06/06/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Deuoli'r A465 Blaenau'r Cymoedd

06/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Blaenoriaethau Rhaglen Brechu rhag y Ffliw 2018-19

06/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wylfa Newydd 

05/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Newidiadau i Gyfradd y Comisiwn ar Gartrefi mewn Parciau

05/06/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar y Rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref

05/06/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar flaenoriaethau'r Iaith Gymraeg

05/06/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

05/06/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Gwasanaethau Rheilffyrdd a Metro De Cymru

05/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Comisiynydd Pobl Hŷn

05/06/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Buddsoddi i Arbed 2018-19

04/06/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prif Gynghorydd ac Arolygydd Tân ac Achub Newydd Cymru

04/06/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodiadau Aelodau Bwrdd Chwaraeon Cymru

04/06/18
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf am gaffael Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru

04/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am y Taliadau Mynediad ar y Rheilffyrdd yn y Dyfodol

01/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am y Taliadau Mynediad ar y Rheilffyrdd yn y Dyfodol

01/06/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ehangu'r ddarpariaeth o wasanaethau haemodialysis cronig (dialysis) yn y Gogledd

31/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio'r ymgynghoriad ar gam 3 o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith

24/05/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Crynodeb o'r Ymatebion i Ymgynghoriad:  Cyfradd y Comisiwn ar Gartrefi mewn Parciau

24/05/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf am ddatblygu Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus (RhGC) ym maes hedfan

24/05/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffordd osgoi Caernarfon a’r Bontnewydd yr A487

24/05/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Potensial ar gyfer Academi neu Ysgol Genedlaethol y Llywodraeth yng Nghymru

24/05/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fforwm Gweinidogion ar y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol

24/05/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Hackitt o Reoliadau Adeiladau a Diogelwch Tân tebyg i'r hyn roddwyd ar Dŵr Grenfell

23/05/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Cwbl Gynhwysfawr o wasanaethau gofal iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

23/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Byw'n Annibynnol Cymru - y diweddaraf

23/05/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf am gaffael Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru

23/05/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - £3 miliwn o fuddsoddiad i osod cladin newydd ar flociau uchel cymdeithasau tai yn lle cladin tebyg i'r hyn roddwyd ar Dŵr Grenfell

22/05/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb

22/05/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

22/05/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Gweithredu Economaidd

22/05/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Trawsnewid Gofal Cymdeithasol yng Nghymru: Gweithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

22/05/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Cynllun Gweithredu ar yr Economi

21/05/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Annibynnol o Reoliadau Adeiladu a Diogelwch Tân - Adroddiad Terfynol

17/05/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Drefniadau Mesur Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 o 2019 ymlaen

17/05/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod cyntaf Bwrdd Cynghori CSGA

17/05/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar gynnydd ers cyflwyno'r Model Ymateb Clinigol a'r Rhaglen Garlam i Adolygu Galwadau Melyn (APAR)

15/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Treth Tir Gwag

15/05/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar - Y Diweddariad ar Gysylltedd Digidol yng Nghymru

15/05/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar - Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia

15/05/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu a chaffael llwybrau amgen i addysgu

14/05/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Indemniad Proffesiynol i Ymarferwyr Cyffredinol  

14/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mater Sgrinio'r Fron yn Lloegr

11/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen ar fwydo ar y fron

11/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Panel Annibynnol ar gyfer Adolygiad o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy

11/05/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Anawsterau gyda phroses recriwtio Meddygon Iau Coleg Brenhinol y Meddygon

11/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar drefniadau cymorth i fyfyrwyr gofal iechyd yn y dyfodol 

10/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Strategol y Cymoedd Technoleg

09/05/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Cyfrifoldeb Cynhyrchydd Estynedig

08/05/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Rheoli Tir

08/05/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu'r Defnydd o Rwyllau Synthetig Gweiniol

08/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HASCAS) i’r gofal a’r driniaeth a ddarparwyd ar ward Tawel Fan

08/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu'r Defnydd o Dâp a Llieiniau Rhwyll Synthetig y Wain ar gyfer Anymataliaeth Wrinol sy'n Gysylltiedig â Straen a Phrolaps Organau'r Pelfis

04/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mater Sgrinio'r Fron yn Lloegr

03/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ymchwiliad y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol i'r gofal a'r driniaeth a ddarparwyd ar ward Tawel Fan

03/05/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Sgiliau Digidol a Chodio

01/05/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Perchnogaeth Tai Cost Isel

01/05/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Cyngor Sir Powys - Diweddariad ar Gefnogaeth o dan Fesur Llywodraeth Leol 2009

01/05/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

01/05/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Man Canol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2018

01/05/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol - Cadeirydd ac Aelodau Bwrdd

01/05/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Corfforaethol Awdurdod Cyllid Cymru

30/04/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad canol cyfnod o’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

30/04/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

25/04/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil yr UE (Ymadael)

25/04/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd – Diweddariad ar yr Ymchwiliad Cyhoeddus

25/04/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhwydwaith trawma mawr i Dde Cymru

24/04/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Henebion Hygyrch i Bawb

24/04/18
Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Ansawdd Aer

24/04/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus - y camau nesaf

24/04/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ddystysgrif Her Sgiliau a'i lle o fewn Bagloriaeth Cymru        

24/04/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dirwyn Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben

23/04/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Cyflenwad Tai Fforddiadwy

23/04/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lleihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau

20/04/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar ymweliad diweddar â Seland Newydd

19/04/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gaffael Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru

19/04/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dirwyn Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben

19/04/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniadau Grant Trafnidiaeth Leol i Awdurdodau Lleol 2018-19

19/04/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

18/04/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd a Rhagolwg Cynhwysiant Digidol 2018

18/04/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arweinwyr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

18/04/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Iechyd Cyhoeddus Cymru o Wasanaethau Iechyd Rhywiol

17/04/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad James Hamilton

17/04/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Yr Amgylchedd yng Nghymru

17/04/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Llafar - Diweddariad a chamau nesaf y Grant Datblygu Disgyblion

17/04/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

17/04/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweld â Gemau’r Gymanwlad

16/04/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

16/04/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Cyngor Sir Powys

16/04/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru

11/04/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymrwymiad Symud Cymru Ymlaen i gynyddu'r cyfalaf y gall pobl sy'n derbyn gofal preswyl ei gadw – Cadarnhau'r ail gynnydd

09/04/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Cyfiawnder yng Nghymru

06/04/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthusiad o'r Gwasanaeth Braenaru 111 yng Nghymru

05/04/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar ffyrdd o fynd i'r afael ag achosion o osgoi talu ardrethi annomestig yng Nghymru

04/04/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diffyg yng ngwasanaeth canolfannau data GIG Cymru

04/04/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2016-17 Strategaeth y Gymraeg

29/03/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Siarter Awdurdod Cyllid Cymru

29/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Profi mecanwaith Deddf Cymru ar gyfer trosglwyddo pwerau trethu newydd i'r Cynulliad Cenedlaethol

29/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Arloesedd Digidol, Deallusrwydd Artiffisial ac Awtomatiaeth

28/03/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

28/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwybodaeth am Daith Fasnach ddiweddar i Tsieina

26/03/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr

23/03/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr

23/03/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lles Anifeiliaid yn y Gadwyn Fwyd

22/03/18
Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llywodraeth Cymru yn Buddsoddi £6 miliwn yn llwyddiant Maes Awyr Caerdydd

21/03/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaith Ieuenctid yng Nghymru – Symud Ymlaen Gyda’n Gilydd

21/03/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Amaeth a Rheoli Tir

21/03/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Cyflogadwyedd

20/03/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Llywodraeth Leol

20/03/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar y Bil Deddfwriaeth (Cymru) drafft

20/03/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch Astudiaeth PrEP yng Nghymru

20/03/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion, 14 Mawrth 2018

19/03/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio Contract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer 2018/2019

19/03/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Canllawiau ar Strategaethau Lleol

16/03/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020

15/03/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol – Rhaglen Aelodau Cyswllt  athrawon

15/03/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

15/03/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr wedi'i Dargedu 2018-19 gorgyffwrdd â chymhwysedd wedi ei ddatganoli

15/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dadansoddiad Llywodraeth y DU o’r mannau lle mae’n ystyried bod cyfraith yr UE yn gorgyffwrdd â chymhwysedd wedi ei ddatganoli

14/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Ymchwiliad y DU i Waed wedi'i Heintio

13/03/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Tirweddau Dynodedig

13/03/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad y Gwanwyn Canghellor y Trysorlys

12/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Y Cyd-Bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau'r Ue), 8 Mawrth 2018

12/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y mecanwaith arfaethedig ar gyfer pennu cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon

09/03/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am y Diwydiant Dur

07/03/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

07/03/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar gydymffurfedd â’r ddyletswydd o dan Adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011

06/03/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio Cyfraith Lesddaliad yng Nghymru

06/03/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad ag UDA a Chanada

06/03/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

06/03/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar - Gwerthfawrogi gweithlu'r GIG

06/03/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad o Fwriad ar gyfer Gwasanaethau Delweddu Diagnostig

05/03/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Anhawsterau ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus a'n ffyrdd

05/03/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar welliannau i wasanaethau hunaniaeth o ran rhywedd Cymru

28/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Rhentu i Berchnogi - Cymru a Rhanberchnogaeth - Cymru

28/02/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Ailgylchu yng Nghymru

27/02/18
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Llafar - Mapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol

27/02/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Cyrhaeddiad Uchel - Cefnogi ein Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

27/02/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Papur Gwyn ar Wasanaethau sy'n Addas i'r Dyfodol

27/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE), 22 Chwefror 2018

27/02/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canfyddiadau'r ymgynghoriad ar ffioedd a godir ar denantiaid yn y Sector Rhentu Preifat a'r camau nesaf

27/02/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taliadau Glastir a Chynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2017

26/02/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia 2018-2022

26/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am gaffael gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a chwmni gweithredu a phartner datblygu'r Metro

23/02/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Llywodraeth Cymru ar yr ymgynghoriad i Awdurdod Cyllid Cymru (“ACC”) gael mynediad at bwerau troseddol

21/02/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Arloesi i Arbed

20/02/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

16/02/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De

16/02/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lleoliad Addysg a Gwella Iechyd Cymru

14/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid

14/02/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Sir Powys – Diweddariad

14/02/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia 2018-2022

14/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Pwysau'r Gaeaf

13/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cynllun Gwaith Polisi Treth 2018, gan gynnwys Trethi Newydd

13/02/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun gwaith polisi trethi 2018

13/02/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Contract Deintyddol a datblygu dulliau gweithio newydd ar gyfer practisau deintyddol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol      

12/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Bolisi Cynllunio Cymru

12/02/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cofrestr Electronig o Dir Comin ar gyfer Cymru

12/02/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod

06/02/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar - Sut y mae Technoleg Ddigidol yn Gwella Gofal Sylfaenol

06/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2016/17

06/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros IechydIechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Mynd i'r Afael â Chysgu ar y Stryd a Digartrefedd

06/02/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Y Polisi Masnach: Materion Cymru

06/02/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthusiad o Broses Ffurfiannol Rhwydwaith Seren

06/02/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2017-18

06/02/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Polisi Masnach: Materion Cymru

02/02/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar adolygu statws uwchgyfeirio sefydliadau iechyd a chymorth ychwanegol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

01/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darpariaethau Rhoi Twll mewn Rhan Bersonol o’r Corff o fewn Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 yn dod i rym

01/02/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Categorïau’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion – blwyddyn pedwar

01/02/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Llywodraeth Leol Terfynol 2018-19

31/01/18
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

31/01/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig -Diagnosis, triniaeth a gofal i bobl sydd mewn cyflwr diymateb parhaol neu gyflwr lled-anymwybodol

30/01/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Diogelu’r Hawl i Addysg Addas i bob Plentyn

30/01/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Cyflymu Cymru

30/01/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Llafar - Diwygio Trefniadau Etholiadol Llywodraeth Leol

30/01/18
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Ysgrifennydd Cyllid a Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys yn cytuno ar broses drethu newydd i Gymru - y trethi datganoledig cyntaf ers 800 mlynedd yn barod i’w rhoi ar waith

26/01/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaredu gwastraff ymbelydrol yn ddaearegol: Gweithio gyda chymunedau allai fod yn fodlon cynnig lleoliad

25/01/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan

24/01/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Crynodeb ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Papur Gwyn: Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

24/01/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ailbenodi Cadeirydd Cymwysterau Cymru

24/01/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Trafnidiaeth Cymru

23/01/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Y Diwydiant Bwyd a Diod

23/01/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran y Gronfa Triniaethau Newydd

23/01/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2015-2017

23/01/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflenwi Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc a Fforwm Pobl Ifanc mewn Amaeth

23/01/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio:  Achos Cyfreithiol

22/01/18
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Caffael Dur

22/01/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygiadau a gynigir gan Lywodraethau Cymru a'r Alban i Fil Masnach y DU

18/01/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Y Prif Weinidog  Llydaw 10 – 12 Ionawr 2018

18/01/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i’r Papur Gwyn ar Fil arfaethedig y Gymraeg

18/01/18
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymdeimlad Anifeiliaid

17/01/18
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ynghylch Carillion

17/01/18
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi Cyfalaf

16/01/18
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

16/01/18
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Interim yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol

16/01/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Cyngor Sir Powys

15/01/18
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodiadau Cyhoeddus i Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

10/01/18
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar Ddeddfwriaeth i gael Gwared ar yr Amddiffyniad Cosb Resymol

09/01/18
Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Llafar - Cod Erlyn Llywodraeth Cymru

09/01/18
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi dau Gynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

08/01/18
Julie James, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddiad Llywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod gaeaf 2017/18

08/01/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg a Gwella Iechyd Cymru - y diweddaraf am aelodau'r Bwrdd a'r amserlen gyflawni

08/01/18
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol